Facebook

Vystát <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu vystát <koho>.

Význam: Vystát koho znamená trpělivě čekat, vydržet nebo snášet jeho chování.

nanosit <co>

Nanosit znamená přenášet či aplikovat něco na povrch.

shromáždit (důkazy)

Sbírat informace, údaje a důkazy pro další analytickou práci.

seskupit

Seskupit: shromáždit nebo sdružit lidi, věci nebo myšlenky do jedné skupiny.

sesbírat

Sbírat = získávat různé věci nebo informace, často postupně, s cílem je shromáždit.

vydržet (křivdu)

Tolerovat, snášet, unést, odolat, vytrvat v přijímání křivdy.

strpět

Strpět znamená trpělivě snášet nesnáze, nepříjemnosti nebo nespravedlnost.

přetrpět

Snášet těžkou situaci, trpět ji bez výhrad, nést ji s odvahou.

překonat

Překonat znamená dosáhnout, překonat nebo překonat něco komplikovaného, obtížného nebo překážek.

strpět <co>

Strpět znamená snášet, trpět, tolerovat nebo akceptovat situaci nebo osobu.

Podobná synonyma

shromáždit se

Sestavit se, sjednotit se; uspořádat se dohromady dle potřeby.

přetrpět (válku)

Přetrpět: zažít válku, vydržet její následky a důsledky, prožít období násilí a utrpení.

odstranit (důkazy)

Odebrat, zničit nebo odstranit všechny důkazy.

vydržet (počasí)

Vydržet počasí znamená trpělivě a statečně čelit jeho nepříznivým podmínkám.

uvádět důkazy

Uvádět důkazy znamená doložit či podpořit své tvrzení pomocí relevantních důkazů.

shromáždit (dav)

Shromáždit se znamená spojit se dohromady a seskupit se do jednoho místa.

vydržet

Vydržet znamená trpělivě čelit náročným situacím, obtížím nebo nepříznivým okolnostem.

shromáždit

Sbírat nebo shromažďovat věci dohromady, aby se mohly využít ve shodném účelu.

shromáždit se (dav)

Hromadit se, sbírat se, sjíždět se do jednoho místa v určitý čas.

napravit (křivdu)

Napravit křivdu znamená učinit opravu nebo nápravu vůči tomu, komu byla ublížena.

sesbírat (střepy)

Sesbírat znamená shromáždit, složit či sebrat po částech, obvykle různé drobnosti.

sesbírat <co>

shromáždit, zejména s cílem analyzovat či využít; shůry pozorovat a získat více informací.

shromáždit (armádu)

Seskupit, sloučit a soustředit velké množství jednotlivců do jednotného vojenského uskupení.

shromáždit (částku)

Sesbírat, akumulovat dostatečnou částku, která je potřebná k uskutečnění účelu.

shromáždit (zásoby)

Sbírat zásoby; shromáždit co nejvíce potřebných zdrojů.

činit křivdu

Činit křivdu znamená ublížit druhým nebo jim brát jejich práva.

schopnost vydržet

Schopnost vydržet je schopnost překonat překážky a vytrvat ve věcech, které jsou náročné nebo obtížné.

překonat se

Překonat se znamená překonávat vlastní limity a překonávat překážky k uskutečnění cílů.

nanosit (vodu)

Nanosit znamená přenášet nebo přivádět kapaliny (např. vodu) pomocí nádoby nebo jiného zařízení.