Facebook

Vyjma - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu vyjma.

Význam: Vyjma znamená mimo, vedle, kromě nebo krom jiného.

ledaže

Ledaže = pouze tehdy, pokud, za předpokladu, že.

jen

Jen je předložka, která se používá k omezení nebo zmírnění významu následujícího slova nebo věty.

nanejvýš

Nejvyšším stupněm, největším množstvím nebo největším významem.

než

Než je spojka; užívá se pro porovnání dvou věcí, situací nebo myšlenek.

leč

Leč znamená "ale", je to spojka užívaná k označení protikladu.

jenom

Jenom: pouze, právě, jen, jediný, jediným, výlučně.

pouze

Pouze znamená jen, přesně, jedině, výlučně a nic jiného.

toliko

Toliko znamená pouze a přesně to, co je třeba, nic více, nic méně.

kromě

Kromě znamená mimo, vedle nebo navíc.

mimo

Mimo znamená mimo dosah, mimo dosah zákona nebo obecně mimo běžnou praxi.

až na

Až na: znamená kromě, vyjma, mimo, s výjimkou, vyloučením.

Podobná synonyma

biblický spis (mimo kánon)

Biblický spis je jakýkoliv text z bible nezahrnutý do kánonu a obsahující duchovní lekce a poučení.

stojící mimo politiku

Stojící mimo politiku znamená nezapojení se do politických debat, diskuzí a sporů a nezaujímání politických postojů.

mimo zákon (osoba)

Osoba mimo zákon je někdo, kdo porušuje zákony a je nezákonný.

postavení mimo hru

Postavení mimo hru je výrazy, který se používá k označení situace, kdy někdo nemůže být součástí hry, nebo do ní nemůže být zařazen.

stav mimo zákon

Stav mimo zákon je situace, kdy je člověk nebo skupina obyvatel vystaveno vyššímu právnímu riziku, než je běžné.

kromě toho

Kromě toho je to výraz používaný ke zdůraznění více možností, závěrů nebo informací.

být mimo normu

Být mimo normu znamená překračovat očekávaná nebo obvyklá pravidla a omezení a jít ve svém jednání jinou cestou.

souložit (mimo manželství)

Soulož je pohlavní styk mimo manželství.

umístit (mimo)

Umístit mimo: zařadit něco jinam, usadit něco jinde, odstranit něco z jeho původního místa.

mimo dům

Mimo dům znamená mimo domov, tedy všechny činnosti nebo aktivity, které se odehrávají venku a nejsou spojeny s domovem.