Facebook

Soulad - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu soulad.

Význam: Soulad je stav, kdy všechny části či prvky (lidé, názory, činy, atd.) jsou ve spojení a harmonii.

harmonie

Harmonie je soulad, harmonické soužití; když se všechny části skládají dohromady, aby vytvořily celistvý celek.

souzvuk

Souzvuk je slovo pro příjemné zvukové kombinace, které vytvářejí harmonii.

shoda

Shoda je souhlas dvou nebo více lidí, nebo entity, který může být vyjádřen slovem, činem nebo dohodou.

souhlas

Souhlas je schválení či podporování něčeho, co se říká, myslí nebo dělá.

jednota

Jednota je síla, kterou lze dosáhnout, když se lidé spojí a sjednotí se ve svém cíli.

disharmonie

Nesoulad, nesrovnalost, nedohoda; nepříjemné narušení souladu mezi dvěma nebo více objekty, zvukem, barevností, koncepty apod.

chtění

Chtění je přání nebo touha po něčem. Je to myšlenkový proces, který vede k usilování o splnění cíle.

snaha

Snaha je úsilí, vytrvalost nebo odhodlání k dosažení cíle. Je to odhodlanost vynaložit úsilí k dosažení něčeho.

ochota

Ochota je dobrovolná a bezplatná vůle pomáhat druhým a činit dobro. Je to laskavost, přátelskost a schopnost přijmout a naslouchat.

svobodné rozhodnutí

Svobodné rozhodnutí je volba nebo akce, kterou člověk učiní bez vnějšího nátlaku.

volnost jednání

Volnost jednání je schopnost jednat a projevovat se podle svých přesvědčení bez cizího dohledu nebo omezení.

požadavek

Požadavek je žádost o něco, o čem si člověk myslí, že by se mělo udělat.

žádost

Žádost je proces žádání či požadování něčeho od někoho jiného.

rozkaz

Příkaz nebo pokyn, který je vydáván s tím, aby byl okamžitě proveden.

přání

Přání je výraz touhy nebo přání něco dosáhnout nebo obdržet.

úmysl

Úmysl je vůle nebo rozhodnutí činit něco s určitým cílem.

nepřátelství

Nepřátelství je stav, kdy dva lidé nebo skupiny lidí mají negativní postoje k sobě navzájem.

Podobná synonyma

svobodně

Svoboda je stav nezávislosti, neomezeného pohybu a volby, vyjádřený vůlí člověka.

jednání

Činnost nebo proces, který se týká provádění určitých akcí nebo činů.

souzvuk<

Souzvuk je splynutí různých zvuků, které se navzájem doplňují a posilují a vytváří harmonii.

rozhodnutí

Rozhodnutí je určení, které se týká budoucnosti a které se týká určitého úkolu nebo problému. Je to jakési vyřešení nebo výběr z možností.

vyjadřovat souhlas

Dát najevo souhlas, podpořit nebo schválit.

odsunout (jednání)

Odsunutí znamená odstranit, odstranit nebo přesunout něco na jiné místo.

žádost (pokorná)

Žádost je prosba či vyjádření pokorného očekávání splnění přání.

mít (přání)

Mít: uspokojit potřebu/požadavek, získat či získat/mít schopnost/pozici/majetek.

odložit (jednání)

Odložit jednání znamená odložit jeho dokončení na pozdější dobu.

požadavek (etický)

Požadavek (etický) je princip, který vyžaduje, aby lidé jednali spravedlivě, slušně a odpovídajícím způsobem.

volnost

Volnost je stav, ve kterém člověk má svobodu smysluplně a bez omezení jednat.

rozkaz (k zatčení)

Příkaz k provedení určité činnosti, např. zatčení.

soudní rozhodnutí

Soudní rozhodnutí je rozhodnutí soudce, které určí, zda je obžalovaný vinný či nevinný.

vyjádřit souhlas

Souhlasit, přijmout, schválit.

souhlas (obecný)

Souhlas je vyjádření schválení nebo podpory něčího názoru či činu. Je to prohlášení, že něco je akceptováno nebo schváleno.

naplnit se (přání)

Naplnit se znamená uskutečnit se, splnit se, dosáhnout svého cíle.

neprozíravý (jednání)

Neprozíravé jednání je jednání, které není obezřetné a rozvážné a může mít za následek škodu.

ztěžovat <komu> (jednání)

Ztěžovat jednání znamená činit jej náročnějším, náročnějším, obtížnějším nebo složitějším pro danou osobu.

vyplňovat (přání)

Vyplňování přání znamená vyplnění něčího přání, ať už se jedná o konkrétní požadavky nebo jen o obecnou snahu uspokojit potřeby druhého.

vyplnit (přání)

Vyplnit přání znamená jeho uskutečnění.

splnit <komu> (přání)

Splnit přání: uskutečnit jeho představy, dovést jeho cíl do zdárného konce.

nezdařit se (jednání)

Neúspěch, selhání; nedosáhnutí požadovaného výsledku nebo cíle.

provést rozkaz

Splnit požadavek či rozkaz daný někým jiným; naplnit jeho očekávání.

shoda (vzájemná)

Shoda je vzájemné souhlasící porozumění mezi dvěma nebo více stranami.