Facebook

Rozehřát - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu rozehřát.

Význam: Zahřát, ohřát (např. jídlo, nápoj, tělo).

zahřát (kamna)

Zahřát kamna znamená ohřát jejich vnitřnosti dostatečně na to, aby bylo možné v nich vytvářet teplo.

nahřát

Ohřát, zahřát; zvýšit teplotu nad stanovenou mez, vyhřát.

rozpálit

Rozpálit znamená nastartovat nebo vyvolat silnou emoci, např. vášeň, zuřivost, nadšení, žárlivost nebo radost.

roztavit (led)

Roztavit (led) znamená změnit jeho stav z pevného na kapalný.

rozpustit

Rozpustit znamená fyzicky nebo chemicky rozložit na základní složky.

ukončit (činnost parlamentu)

Ukončit = zastavit činnost; parlament = zastavit debaty a schválit přijaté zákony.

roztavit (tuk)

Roztavit tuk znamená zahřát ho na bod tání, aby se změnil z pevného stavu na tekutý.

rozplynout se (sůl)

Rozplynout se: rozpustit se v kapalném prostředí, obvykle vodě, když je sůl nadávkována.

Podobná synonyma

činnost vlád n. států

Činnost vlád n. států je souhrnem politik, které stát používá k řízení společnosti a uskutečňování veřejného zájmu.

rozpustit se (cukr)

Rozpustit se: rozpustit se znamená rozpouštět se ve vodě, jako například cukr.

rozplynout se

Rozplynout se znamená zmizet, ztratit se, rozpustit se, nebo se vypařit.

budova parlamentu

Budova parlamentu je veřejná stavba, kde se schází a odhlasují zákony a politické rozhodnutí.

ukončit <co>

Ukončit: dokončit, uzavřít, ukončit, završit.

zahřát

Zahřát znamená zvýšení teploty nějakého objektu nebo prostředí.

pracovní činnost

Pracovní činnost je činnost, kterou člověk vykonává, aby vydělal peníze. Může to být práce v kanceláři nebo zaměstnání ve výrobě.

ukončit

Ukončit znamená přerušit, dokončit nebo ukončit činnost, proces nebo časovou etapu.

nekalá činnost

Nekalá činnost je jednání, které je nespravedlivé, neetické nebo nedovolené.

kamna

Kamna jsou spotřebiče využívané k vytápění a vaření, které zahrnují topení na uhlí, dřevo, plyn nebo elektřinu.

zastavit činnost <komu>

Přerušit činnost komu nebo čemu.

veřejná činnost

Veřejná činnost je všechno, co je prováděno ve veřejném zájmu, tj. ve prospěch občanů, ať už jsou to úředníci, politické strany nebo nevládní organizace.

činnost

Činnost je jednání nebo činy prováděné pro dosažení cíle, cíle nebo účelu.

rozpálit se

Rozpálit se znamená vyvolat silné emoce, například vztek či vášeň.

ukončit hovor

Ukončení hovoru: ukončit konverzaci, skončit rozhovor, lámat daný hovor.

člen parlamentu

Člen parlamentu je zákonodárce, který zastupuje občany ve volených orgánech a předkládá návrhy zákonů.

rozplynout se (mlha)

Rozplynout se znamená rozptýlit se do malých částic, takže například mlha se ztratí z dohledu.

uvedení v činnost

Uvedení v činnost znamená spuštění nebo aktivaci něčeho. Je to proces aktivace nebo zahájení procesu.

rozehřát (kamna)

Rozehřát kamna znamená zvýšit teplotu v kamnech na požadovanou úroveň.