Facebook

Provést - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu provést.

Význam: Provést znamená uskutečnit nebo splnit nějakou činnost, akci, úkol nebo příkaz. Například provést úkol, vyřídit úkol, provést opravu, provést údržbu nebo provést vyšetření.

spáchat (zločin)

Spáchat zločin znamená udělat něco, co je protiprávní nebo nezákonné. Zločin může být od malých přestupků až po závažné trestní činy.

vykonat (revizi)

Vykonat revizi znamená provést pečlivou a systematickou kontrolu údajů, procesů nebo informací.

udělat

Udělat = provést činnost, úkon nebo akci; zrealizovat; uskutečnit.

učinit

Učinit: provést činnost, aby se dosáhlo určitého cíle.

uskutečnit

Uskutečnit znamená provést nebo realizovat; uvést do praxe.

realizovat

Realizovat znamená uskutečňovat, provádět a plnit.

vypracovat (výšivku)

Vypracovat = vytvořit, zpracovat, zhotovit, dokončit.

předvést

Ukázat, demonstrovat, předvést; zobrazit, ukázat; prezentovat.

zahrát (operu)

Provést scénickou interpretaci opery, obvykle s hudebním doprovodem.

převést přes (hranice)

Překročit hranice; přenést se z jedné strany na druhou.

zatančit si <s kým>

Tančit si společně s někým na písničku, aby se zlepšila nálada a vytvořil se příjemný zážitek.

vyvést (hloupost)

Vyvést v hlouposti je vyjádřit něco nesmyslného či nesprávného.

spáchat

Provést něco špatného, nezákonného nebo zločinného.

Podobná synonyma

udělat chybu

Udělat chybu znamená dělat nebo udělat něco špatně nebo v chybný způsob.

hloupost

Hloupost je chybějící schopnost myslet, která se projevuje neuváženými a nezodpovědnými činy.

udělat si <v čem> pořádek

Organizovat, uspořádat, vyřešit problémy a věci ve svém okolí, aby vše fungovalo správně.

hranice

Hranice je fyzická nebo mentální meze mezi dvěma územími, myšlenkami nebo věcmi. Určuje, odkud a kam je něco odděleno.

udělat <co>

Udělat: provést něco, co je třeba, pro získání určitého výsledku; jednat/dělat.

vyvést z míry

Vyvést z míry znamená způsobit obrovskou změnu nebo zmatení.

převést (práva)

Převést znamená předat nebo přenést něčí práva na jinou osobu nebo organizaci. To může zahrnovat práva k majetku, právo na nárok nebo práva k něčemu jako je patent.

přes sebe

Přes sebe: činit něco rychle, neformálně, rutinně, bez důkladného základního výzkumu nebo zkoumání.

učinit prognózu

Učinit prognózu je předpovědět budoucí vývoj nebo výsledek.

zahrát (skladbu)

Hrát skladbu, provést ji na hudební nástroj nebo zpěvem.

udělat pokrok

Postupovat vpřed, zlepšovat se a dosahovat úspěchu.

vykonat

Vykonat znamená uskutečnit, provést, dokončit nějakou činnost.

převést <na koho> (majetek)

Přenést majetek na druhou stranu.

vyvést

Vyvést znamená přenést něco z jednoho místa do druhého; nebo také vyjádřit názor nebo odůvodnění.

přes

Přes je spojovacím slovem pro označení překonání vzdálenosti nebo času, nebo pro označení odlišnosti mezi dvěma věcmi.

předvést se

Předvést se: představit se, demonstrovat své schopnosti a dovednosti, aby se přesvědčili ostatní.

udělat (zápis)

Vykonat, provést; provedení úkolu, činnosti či činu.

učinit závislým <na čem>

Učinit závislým: způsobit, že někdo bude záviset na čemkoli.

hranice (horní)

Hranice je ohraničená mez, která odděluje dva jevy, oblasti nebo stavy.

udělat pořádek

Udělat pořádek znamená uspořádat věci v souladu s pravidly a případně řádem.

skočit přes (potok)

Přeskočit potok, vyjádření pro překonání překážky. Znamená překonání něčeho, co člověka brání dosáhnout svého cíle.

zahrát (roli)

Zahrát (roli) znamená hrát postavu v divadelním, filmovém nebo televizním představení.

udělat poklonu

Poklonu se rozumí klanění se nebo ohýbání, které se provádí jako znak úcty, resp. respektu.

horní hranice

Horní hranice je maximální hodnota nebo limit, kterému musí být výsledek nebo požadavek odpovídající.