Facebook

Prostý voják - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu prostý voják.

Význam: Prostý voják je označení pro vojáka, který nemá vysokou hodnost a není členem vedení.

muž

Muž je označení pro osobu ve věku dospělosti pohlaví mužského.

člověk

Člověk je bytost, která je schopná se učit, cítit, myslet a komunikovat, je to tvor s vyvinutými schopnostmi pro společnost.

man

Man je obecný název pro člověka, zahrnující oba pohlaví. Je to člověk jako symbol síly, odvahy a schopnosti tvořit.

Podobná synonyma

který člověk

Člověk je tvor s unikátní schopností myšlení a citů, který je schopen se vyvíjet, přizpůsobovat se, komunikovat a vytvářet kulturu.

přívětivý člověk

Přívětivý člověk je osoba, která je milá, příjemná, laskavá a otevřená.

vyrovnaný člověk

Člověk vyrovnaný je harmonický, vyvážený a mírný, trpělivý ve svých vystupování a myšlení. Zná své hranice a chová se s respektem k ostatním.

všední člověk

Všední člověk je termín odkazující na běžného člověka, který nezaujímá významnější postavení ve společnosti.

ironický člověk

Člověk s ironickým smyslem pro humor, který využívá jemné paradoxy k vyjádření svého názoru.

nezkušený (člověk)

Nezkušený = člověk, který nemá žádné zkušenosti, schopnosti či znalosti v dané oblasti.

hodný (člověk)

Člověk s dobrými mravy, spravedlivý a laskavý, který se chová slušně a je oblíbený.

vznešený člověk

Noblesní, ušlechtilý člověk; člověk s vyššími morálními a estetickými hodnotami.

nemocný člověk

Osoba trpící nemocí nebo zdravotním postižením.

slabomyslný člověk

Slabomyslný člověk je někdo, kdo má nízké sebevědomí, je nejistý, často se cítí bezmocný a bezradný.

vlivný člověk

Vlivný člověk je osoba s vysokým vlivem a autoritou na určité lidi nebo oblasti.

prudký člověk

Člověk s prudkým chováním; impulzivní, vzteklý, krutý, bezohledný a agresivní.

dobrácký (člověk)

Lidé s dobráckou povahou jsou přátelští, vlídní a něžní. Mají sklon loajálně pomáhat ostatním a jsou ochotni obětovat část svého času, úsilí nebo peněz pro dobro druhých.

nepružný člověk

Nepružný člověk je neschopný ustoupit, změnit názor nebo adaptovat se změnám. Je zarytý a neochotný ke změně.

výstřední člověk

Člověk, který má odlišné chování a postoje než ostatní a jehož jednání je často považováno za neobvyklé či kontroverzní.

nahý (člověk)

Bez vrchního oblečení, odhalený, kompletně otevřený pohled.

zchátralý člověk

Člověk vyčerpaný životem, bez naděje, s fyzickým i psychickým úpadkem.

nekonvenční člověk

Člověk, který se nebojí být odlišný a přijímá netradiční názory nebo postupy.

sešlý člověk

Sešlý člověk je člověk s oslabenou fyzickou schopností, který je méně schopen provádět fyzické aktivity.

tvrdý (člověk)

Člověk tvrdý je osoba, která je odolná vůči překážkám, nebojí se přijmout riziko a je schopná obstát v náročných situacích.

konzervativní člověk

Konzervativní člověk je ten, kdo preferuje tradiční hodnoty a postoje, konzervuje staré zvyky a je skeptický ke změnám.

zakřiknutý (člověk)

Osoba zakřiknutá je ta, která se bojí sdělit svůj názor nebo svou myšlenku - ztrácí schopnost mluvit, je tichá.

bezohledný člověk

Člověk, který nedbá o druhé, nezohledňuje názory a potřeby ostatních a jedná pouze ve svůj prospěch.

prázdný člověk

Prázdný člověk je jedinec, který nemá smysl pro sebeúctu ani pro hodnotu vlastního života. Je to člověk, který nemá žádný směr.

nepříčetný (člověk)

Člověk nepříčetný je osoba, která má mentální poruchu nebo se projevuje abnormálním chováním.

pánovitý člověk

Člověk s autoritativními vlastnostmi; respektováno a váženo jako vůdce.

tajemný (člověk)

Tajemný člověk je záhadný a tajuplný, plný tajných myšlenek a tajných úmyslů.

vysoký (člověk)

Vysoký člověk je ten, kdo je vyšší než průměrná výška.