Facebook

Projednávat - synonyma

Celkem nalezeno 30 synonym ke slovu projednávat.

Význam: Projednávat znamená diskutovat o něčem, prozkoumávat předmět a vyvozovat závěry.

činit

Činit znamená učinit, provést, vykonat, uskutečnit nebo realizovat.

dělat

Dělat: činnost, která obvykle zahrnuje použití energie nebo úsilí k získání něčeho; provádění čehokoli.

konat

Konat znamená dělat; uskutečňovat; provádět; vykonávat; realizovat.

postupovat <jak>

Provádění činností v určitém pořadí nebo krok za krokem jako součást procesu.

vystupovat

Vystupovat je vystoupit z něčeho nebo vyjádřit se veřejně.

počínat si

Počínat si znamená jednat nebo postupovat v určitých situacích.

vést si

Vést si znamená mít kontrolu nad vlastním životem, jednat s rozvahou a být si vědom činů a jejich následků.

chovat se

Chovat se je způsob, jakým se lidé chovají v určitých situacích, který je omezený společenskými normami a etiketou.

zacházet <s kým jak>

Zacházet s někým znamená jednat s ním ohleduplně a s úctou, vycházet vstříc jeho potřebám a dobrým způsobem se s ním komunikovat.

nakládat <s kým jak>

Nakládat znamená správně a efektivně řídit a organizovat vztahy mezi lidmi či věcmi. Může to zahrnovat rozdělení úkolů, obchodování a rozdělování zdrojů.

stýkat se <s kým>

Setkávat se a trávit čas s někým, obvykle v přátelském nebo příjemném duchu.

obcovat

Obcovat znamená jednat se s někým jemně a slušně, vyjadřovat úctu k němu a vytvářet kladné vztahy.

domlouvat se <s kým>

Domlouvat se znamená hovořit s někým o něčem a dosahovat dohody.

dohadovat se

Diskutovat o názorech, postojích a argumentech.

rokovat

Rokovat znamená vést diskuze nebo jednání mezi účastníky, aby se došlo k dohodě nebo kompromisu.

ujednávat

Ujednávat znamená dohodnout se na podmínkách a přijmout stanoviska ohledně něčeho.

vykládat <o čem>

Vykládat znamená vysvětlovat nějaké myšlenky, činy nebo informace.

pojednávat

Pojednávat znamená projednávat, diskutovat nebo analyzovat nějakou věc.

zasedat <kde>

Zasedat znamená sedět na určitém místě a účastnit se jednání nebo diskuze.

zjednávat <co>

Zjednávat znamená vyjednávat dohodu, snažit se o dosáhnutí výhodného výsledku.

objednávat

Objednávat znamená vyžádat si výrobek či službu pro osobní použití nebo pro jejich další prodej.

najímat

Najímání je proces získání zaměstnance, který se zajišťuje nabídkou práce a jeho následným přijetím.

opatřovat

Opatřovat znamená zajistit, obstarat nebo získat něco co je potřeba.

pořizovat

Kupovat, nakupovat nebo získávat majetek; provádět jakékoli transakce, které poskytují majetek.

probírat (problémy)

Probírat znamená zkoumat, analyzovat nebo detailně prodiskutovat problémy.

prodiskutovávat

Prodiskutovávat znamená vyjadřovat se k něčemu, zvažovat možnosti a vyhodnocovat výsledky debaty.

rokovat <o čem>

Rokovat znamená jednat o něčem, prodiskutovat to a dospět k závěru.

jednat

Agitovat, jednat, iniciovat a spravovat veškeré činnosti související s danou situací.

dojednávat

Dojednávat znamená vyjednávat podmínky uzavření smlouvy nebo dohody.

vyjednávat

Vyjednávat znamená diskutovat, aby dosáhnout kompromisu mezi stranami, které mají rozdílné požadavky.

Podobná synonyma

domlouvat se

Dojít k dohodě nebo se dohodnout na něčem; projednat a vyřešit společně.

vést <kam> (vodu)

Vést znamená přivést nebo vést něco (např. vodu) kamkoli, kam by se jinak nedostalo.

vystupovat (na scéně)

Vystupovat znamená předvádět nebo prezentovat něco na veřejnosti, obvykle na scéně.

konat (výstavu)

Realizovat, provést, uskutečnit, organizovat, zorganizovat, provozovat.

zacházet

Jednat s někým, trávit čas s ním, nebo s něčím v úctě a s respektem; dodržovat pravidla, tak jak se očekává.

vést záznamy <o čem>

Vést záznamy znamená sbírat a zaznamenávat informace a údaje o něčem.

konat konferenci

Uspořádat schůzku, setkání nebo jednání s cílem prodiskutovat záležitosti, které mají být projednány.

činit křivdu

Činit křivdu znamená ublížit druhým nebo jim brát jejich práva.

dělat zářezy

Dělat zářezy je vytváření otvorů v materiálu pro upevnění nebo vložení dalších částí.

vést se

Vést se znamená obecně provádět nebo vést nějakou činnost, jednat, být veden.

domlouvat

Domlouvat znamená dojednávat, sjednávat nebo uzavírat smlouvu; jednat o podmínkách, schvalovat, hovořit a vyjednávat.

vést <kudy> (trať)

Vést je označení pro projíždění tratě nebo vedení požadavků v určitém směru.

dělat si to sama

Dělat si to sám/sama: samostatně se starat o různé věci, činnosti a projekty bez pomoci ostatních.

domlouvat <komu>

Domlouvat znamená s někým probírat, dohodnout a vyjednat podmínky, aby obě strany dosáhly dohody.

nakládat

Nakládat znamená balit nebo uspořádat věci do krabic nebo jiných nádob, aby se mohly přepravit.

vykládat si <co jak>

Vykládat si znamená interpretovat informace, myšlenky nebo události z různých úhlů pohledu.

vést spor <s kým>

Vést spor je proces hádání se, diskutování a obhajování něčeho, co oba zúčastněné strany považují za správné.

vykládat

Vykládat znamená vysvětlovat, objasňovat či vyprávět.

počínat si neukázněně

Chovat se nezodpovědně a bez uvážení, dělat věci, které nejsou vhodné či správné.

jednat (obratně)

Agonovat, jednat aktivně; vyjednávat, bojovat za svou pozici.

zacházet <s čím>

Zacházet: používat, manipulovat či obcházet něco s úmyslem získat nějaký výsledek, obvykle bez poškozování.

vést se <komu jak>

Vést se s někým jak je vystihováno jako přístup, komunikace a interakce s druhou osobou.

zjednávat

Zjednávat znamená jednat na základě vzájemných jednání a dohod k dosažení shody.

přestat <co> (dělat)

Ukončit činnost, prestavit (co).

konat se

Dělat, provádět, realizovat; uskutečňovat, provést, realizovat, vykonávat, plnit.

konat projekci

Konat projekci znamená vytvářet obraz zdroje světla na předem určené ploše.

postupovat (v úřadě)

Postupovat znamená krok po kroku řešit jakékoli úřední řízení dle předpisů a postupů.

jednat <jak>

Jednat je vyjednávat, jednat ve smyslu jednat jako představitel, vyjednávat s druhými a přijímat konečná rozhodnutí.

dělat triky

Vystupovat s akrobacemi, různými kouzly a triky, aby zapůsobilo na diváky.