Facebook

Připojit - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu připojit.

Význam: Připojit znamená vytvořit spojení mezi dvěma nebo více součástmi, obvykle s cílem sdílet informace.

oddělit

Oddělením se rozumí oddělení jednoho objektu od druhého; rozdělení či rozlišení.

vzdálit

Odstranit se fyzicky nebo emocionálně; být dál nebo odstranit něco mezi dvěma osobami.

izolovat

Oddělit nebo separovat zdroj od ostatních; od sebe izolovat či odloučit.

spojit

Spojit znamená sdružit, sjednotit nebo propojit dvě nebo více částí, aby vytvořily jeden celek.

přivěsit (vlek)

Přivěsit (vlek) znamená připojit vůz či jiný přívěs k dopravnímu prostředku, např. k autu, aby se mohlo přepravovat.

připnout

Připnout znamená připevnit nebo přitlouct něco ke čemu nebo kamkoli jinam.

napojit (telefon)

Napojit znamená připojit telefon k síti, aby mohl být používán.

odpojit

Odpojit znamená přerušit fyzické nebo logické spojení.

dodat (přílohu)

Dodat: poskytnout nebo obdržet něco.

přiložit

Přiložit znamená připojit nebo přidat něco k něčemu jinému.

doplnit

Doplnit znamená doplnit chybějící informace nebo dokončit činnost.

přičlenit <co k čemu>

Přičlenit znamená připojit k něčemu nebo k někomu. Je to proces přidání čehokoli k něčemu jinému, aby se vytvořila jednotka.

přidružit

Přidružit se rozumí spojení nebo sdružení s něčím nebo někým.

Podobná synonyma

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odporovat a nesouhlasit s čímsi, vyvíjet odpor a postavit se proti.

věnovat se <čemu>

Věnovat se znamená soustředit energii a čas na něco, zaměřit se na to a věnovat se tomu.

řadit <koho k čemu>

Řadit znamená uspořádat něco do určitého pořádku nebo podle určitého klíče.

jít <co k čemu>

Jít: pohybovat se od jednoho místa k druhému, vykonávat úkoly nebo cíle.

kvůli čemu

Kvůli čemu je výraz, který se používá pro označení jedné nebo více záměrných činností, činů nebo událostí.

zmocňovat <koho k čemu>

Zmocňovat se vyjadřuje k pověření někoho konat určité úkony a jednání, čímž dochází k delegování právních úkonů.

protivit se <komu n. čemu>

Bránit se, odporovat, postavit se proti něčemu/někomu.

přimět <koho k čemu>

Přimět (někoho) k něčemu: vybídnout, donutit, nutit (někoho) k činu nebo jednání.

bránit <čemu>

Bránit je chránit před útokem nebo překážkou, ochránit před poškozením nebo ztrátou.

zabránit <čemu>

Zabránit: předejít, omezit nebo zastavit něco, co se chystá nebo již probíhá.

postavit se <proti čemu>

Bránit se/se postavit proti něčemu; odporovat čemukoliv.

přivést <k čemu>

Přivést = dovevést něco/někoho na určité místo, aby zde mohlo být použito/využito.

spojit se

Spojit se znamená být v kontaktu nebo být propojeni.

klanět se <komu n. čemu>

Klanět se je projev uctívání a úcty k někomu nebo něčemu, obvykle skládáním poklon nebo oslavováním.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit něco, správně pochopit smysl, význam nebo souvislosti.

dodat <co k čemu>

Dodat znamená přinést požadované nebo očekávané zboží nebo služby.

boj (proti čemu)

Boj je souboj dvou nebo více stran, který je často válčením, aby dosáhl cílů nebo aby se zabránilo druhé straně.

dávat podobu <čemu>

Dávat podobu: Tvořit, modelovat nebo přizpůsobovat tak, aby vytvořil určitou podobu nebo tvar.

naučit se <čemu>

Učit se čemukoliv, abychom získali vědomosti, schopnosti nebo dovednosti.

přemluvit <koho k čemu>

Přemluvit - přesvědčit někoho, aby učinil něco, co původně nechtěl.

mít odpor <k čemu>

Mít odpor znamená vyjádřit odmítavý postoj k něčemu. Je to silný negativní emoční pocit nebo postoj k čemukoliv.

vzdálit (od cíle)

Vzdálit se znamená udělat kroky k odchodu, oddálit se od cíle.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená povzbuzovat někoho k činu či činnosti.

rozumět <čemu>

Pochopit, porozumět, umět interpretovat a správně pochopit.

překážet <čemu>

Překážet znamená bránit, překážka je cokoliv, co zabraňuje nebo se snaží zabránit úspěšnému dokončení činnosti.

oddávat se <čemu>

Přikládat se něčemu; prožívat to s intenzitou.