Facebook

Připojit - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu připojit.

Význam: Připojit znamená vytvořit spojení mezi dvěma nebo více součástmi, obvykle s cílem sdílet informace.

oddělit

Oddělením se rozumí oddělení jednoho objektu od druhého; rozdělení či rozlišení.

vzdálit

Odstranit se fyzicky nebo emocionálně; být dál nebo odstranit něco mezi dvěma osobami.

izolovat

Oddělit nebo separovat zdroj od ostatních; od sebe izolovat či odloučit.

spojit

Spojit znamená sdružit, sjednotit nebo propojit dvě nebo více částí, aby vytvořily jeden celek.

přivěsit (vlek)

Přivěsit (vlek) znamená připojit vůz či jiný přívěs k dopravnímu prostředku, např. k autu, aby se mohlo přepravovat.

připnout

Připnout znamená připevnit nebo přitlouct něco ke čemu nebo kamkoli jinam.

napojit (telefon)

Napojit znamená připojit telefon k síti, aby mohl být používán.

odpojit

Odpojit znamená přerušit fyzické nebo logické spojení.

dodat (přílohu)

Dodat: poskytnout nebo obdržet něco.

přiložit

Přiložit znamená připojit nebo přidat něco k něčemu jinému.

doplnit

Doplnit znamená doplnit chybějící informace nebo dokončit činnost.

přičlenit <co k čemu>

Přičlenit znamená připojit k něčemu nebo k někomu. Je to proces přidání čehokoli k něčemu jinému, aby se vytvořila jednotka.

přidružit

Přidružit se rozumí spojení nebo sdružení s něčím nebo někým.

Podobná synonyma

přiložit <co k čemu>

Přiložit znamená přidat nebo připojit něco k něčemu jinému.

vyslovit se <k čemu>

Vyslovit se znamená vyjádřit svůj názor, postoj nebo pocity k danému tématu.

podněcovat <koho k čemu>

Podněcovat znamená vzbuzovat zájem, motivovat nebo vybízet k činnosti.

přimět <koho k čemu>

Přimět: donutit někoho k činnosti nebo k akci.

čelit <čemu>

Čelit: postavit se čelem k něčemu, činit nebo zažívat něco těžkého, přijmout čelit odpovědnost za něco.

dát ráz <čemu>

Dát ráz čemu je dát tomu silnou osobní energii a rozhodnost, obnovit či vyřešit problém.

přijít <k čemu>

Přijít: přibližovat se k čemu nebo k někomu; dosáhnout konkrétního cíle nebo místa.

spojit (lepením)

Spojit: sdružit, připojit, sjednotit, sjednocovat.

napojit

Napojit znamená spojit jednu část s druhou, obvykle pomocí kabelu nebo konektoru k přenosu energie nebo dat.

vztahovat se <k čemu>

Vztahovat se znamená jednat nebo mluvit s někým nebo o něčem řádně, zodpovědně a úctivě.

oddat se <čemu>

Oddat se čemu znamená věnovat se činnosti plně a bez omezení.

věnovat se <čemu>

Věnovat se čemu znamená soustředit se na něco, věnovat tomu času a energii.

přiléhat <co k čemu>

Přiléhat znamená být blízko nebo se dotýkat něčeho, být připojeno nebo přimknuté k čemukoliv.

separovat se

Separovat se znamená oddělit se od ostatních a vyčlenit se z dané skupiny.

přivolit <k čemu>

Udělit souhlas, dovolit k něčemu.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.

odolávat <čemu>

Odolávat znamená vystavovat se odporu nebo odmítat, jít proti čemu nebo se tomu bránit.

odhodlat se <k čemu>

Odhodlat se je vyjádření odvahy a odhodlání k něčemu; je to učinit krok k plnění cíle nebo konat činnost, která je obtížná.

překážet <čemu>

Překážet znamená bránit, překážka je cokoliv, co zabraňuje nebo se snaží zabránit úspěšnému dokončení činnosti.

spojit se

Spojit se znamená vytvořit pevné propojení mezi dvěma nebo více entitami.

vzdálit (od cíle)

Vzdálit se znamená udělat kroky k odchodu, oddálit se od cíle.

oddělit se

Oddělit se znamená ukončit společnou cestu, rozdělit se, vzdálit se od někoho nebo něčeho.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout : ignorovat, nevšímat si, nebrat v úvahu.

přizpůsobit <čemu>

Přizpůsobovat se, předvídat potřeby a způsoby, jak změnit něco, aby vyhovovalo požadavkům nebo okolnostem.

divit se <čemu>

Divit se: překvapením a úžasem reagovat na něco neočekávaného/neobvyklého.

doplnit <co čím>

Doplnit: čímž jsou vyplněny mezery, tj. doplněny potřebné informace nebo prvky.