Facebook

Přijít k závěru - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu přijít k závěru.

Význam: Dojít k závěru; dospět k závěru; vyvodit závěr; dosáhnout závěru; získat závěr; usoudit.

vyspět

Vyspět znamená dosáhnout vyššího vývojového stupně, jehož charakteristikou je např. dosažení dokonalosti.

dorůst

Dorůst znamená rozvíjet se, získávat nové dovednosti a zkušenosti v průběhu času.

dozrát

Dozrát může znamenat dokončit nebo dospět, být dokončený nebo dospělý.

vyvinout se

Vyvinout se znamená rozvíjet se, změnit se, zdokonalovat se.

dojít <kam>

Dojít je pohyb z jednoho místa na druhé, nejčastěji pěšky.

dostat se <kam>

Dostat se: získat nebo dosáhnout něčeho; cíl nebo místo dosáhnout; dostat se do činnosti.

postoupit

Postoupit znamená předat nárok, povinnost nebo právo někomu jinému.

dorazit

Dorazit znamená dostat se do místa určení, dosáhnout stanoveného cíle.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dostat se k cíli, dosáhnout úspěchu či výsledku.

nabýt <čeho>

Nabýt znamená získat, získat vlastnictví, získat význam, vědomosti nebo dovednosti.

Podobná synonyma

nezúčastnit se <čeho>

Odmítnout účast na čemkoli.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat se držet čeho (např. nároku, představy, myšlenky).

emancipovaný <od čeho>

Emancipovaný člověk je osoba, která získala plnou svobodu a práva, zbavila se omezujících předsudků a získala nezávislost.

dostat se daleko

Dostat se daleko znamená dosáhnout vysokého úspěchu a úrovně úspěchu, cti nebo znalostí.

vyzouvat se <z čeho>

Odstranit obuv, boty, oděv nebo jinou část oděvu z těla.

dostat se dovnitř

Vstoupit do uzavřeného prostoru.

odchýlit se <od čeho>

Odchýlit se od čeho znamená činit něco odlišného či jiného, než je obvyklé či očekávané.

obávat se <čeho>

Být znepokojený či ohrožený; mít obavy z něčeho.

dostat to nejhorší

Nejpozději padnout, dosáhnout nejhoršího možného výsledku.

vyvozovat <co z čeho>

Vyvozovat znamená získat závěry nebo závěry z informací, které jsou k dispozici.

přidat <co do čeho>

Přidat znamená připojit, přivést nebo přiřadit něco k něčemu jinému.

zanechat <čeho>

Zanechat: opustit, nechat po sobě; zůstat po něčem nebo někom.

dorazit <kam>

Dorazit znamená přijet na místo určení.

nevšimnout si <čeho>

Nepozorně přehlédnout; nezaregistrovat; nevšimnout si něčeho.

vyznávat se <z čeho>

Vyznávat se znamená projevovat svou úctu, lásku nebo víru k něčemu nebo někomu.

nabýt (peněz)

Nabýt znamená získat peníze, obvykle prostřednictvím nákupu, příjmu nebo investice.

dostat se do tempa

Získat rychlost a dynamiku potřebnou pro úspěšné plnění úkolů.

odrazovat <koho od čeho>

Odrazovat znamená působit proti něčímu cíli či snaze, bránit jeho dosahování.

vyvarovat se <čeho>

Vyvarovat se: nečinit, neprovádět, nezúčastnit se.

týkat se <čeho>

Týkat se znamená být související s něčím nebo nějakou situací.

zapadat <do čeho>

Zapadat se vztahuje k situacím, kdy se určitá věc či osoba fyzicky, nebo i symbolicky, stává součástí nebo součástí jednoho celku.

oddělovat <co od čeho>

Oddělovat znamená rozdělit jednu věc od druhé, aby byly izolovány.

postoupit <co komu>

Postoupit znamená poskytnout něčemu nebo někomu něco, jako například postoupení něčího práva, moci nebo vlastnictví.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho: získat, obstarat nebo dosáhnout něčeho, co je důležité nebo požadované.

dožadovat se <čeho>

Žádat něco přísně nebo naléhavě; chtít něco dosáhnout s vytrvalostí.

plést se <do čeho>

Plést se: zamotat se, zmatkovat, ztrácet se, uvádět se v omyl.

všímat si <čeho>

Všímat si: věnovat pozornost, zaměřit se na detaily, sledovat.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se: dokončit, dovést což k úspěšnému výsledku.

abstrahovat <od čeho>

Abstrahovat: Odvodit podstatné vlastnosti a vztahy a ignorovat detaily.