Facebook

Překonat - synonyma

Celkem nalezeno 22 synonym ke slovu překonat.

Význam: Překonat znamená dosáhnout něčeho, co dřív nebylo možné, nebo se vyrovnat s něčím, co bylo obtížné.

skácet (strom)

Skácet znamená prořezat nebo odříznout větve stromu a ponechat jen hlavní kmen.

vykácet

Vykácet znamená rychle odstranit stromy a další dřeviny.

povalit

Povalit: převrátit (něco), přetočit (něco) na jinou stranu nebo do jiné polohy.

srazit (kuželku)

Hrát kuželky: srazit kuželky tím, že do nich hodíte kouli.

převrhnout (židli)

Převrhnout židli znamená ji převrátit, otočit ji na opačnou stranu, aby se nohy židle staly horní stranou.

přemoci (nepřítele)

Porazit nepřítele silou nebo vytrvalostí.

zdolat

Zdolat znamená dosáhnout nebo překonat něčeho těžkého, obtížného nebo vysoce postaveného.

potřít

Potřít znamená natřít, pokrýt čímś, dotknout se něčeho, obalit nebo oblepit.

usmrtit (prase)

Usmrtit prase znamená zabít, aby bylo možné získat jeho maso.

zabít

Zabít znamená fyzicky usmrtit, ukončit život člověka nebo živočicha.

přemoci (odpor)

Přemoci odpor znamená porazit, překonat a zvítězit nad tím, co brání dosáhnout cíle.

potlačit

Potlačit znamená omezit, snížit nebo zabránit něčemu, aby se neprojevovalo.

zlomit

Zlomit - rozbít, rozdrtit, narušit celistvost něčeho fyzicky či psychicky.

porazit

Porazit znamená vyhrát nad někým, být lepší než ostatní nebo dokázat cíl.

přestát (nemoc)

Přestát (nemoc): odolat, přežít, vyhrát boj s nemocí.

vydržet

Vydržet znamená trpělivě podstoupit nepříjemnou situaci nebo vytrvat v něčem dlouhou dobu.

předstihnout

Předstihnout znamená udělat něco dříve než ostatní nebo před nimi.

předčit

Předčit: dosáhnout vyšší úrovně než někdo jiný, než bylo očekáváno nebo obvyklé.

převýšit

Převýšit znamená dosáhnout či překonat výš než něco jiného.

zastínit

Zastínit znamená "zakrýt nebo zakryt".

dostat se <přes co>

"Dostat se" znamená překonat překážku nebo překonat nějakou obtíž, aby jste dosáhli svého cíle.

přežít se (marxismus)

Marxismus je ideologie, která usiluje o změnu společnosti. Přežít znamená, že ji lidé přijmou a budou ji praktikovat, aby dosáhli lepšího života.

Podobná synonyma

dostat se (z obklíčení)

Dostat se z obklíčení znamená uniknout, vymanit se z nebezpečné situace.

dostat <z čeho> (peníze)

Získat, obdržet peníze.

srazit se

Srazit se znamená přiblížit se někomu nebo něčemu, ať už fyzicky nebo mentálně.

dostát (slovu)

Dostát znamená plnit, dodržovat to, čemuž se zavázal, nebo co se očekává.

přestat soptit

Ukončit kouření cigaret; přestat si ubližovat kouřením.

přestat <co>

Přestat: ukončit, lépe, přerušit činnost.

srazit (daň)

Snížení daně, což znamená, že stát snižuje povinnou částku, kterou plátci daní musí zaplatit.

převrhnout se

Převrhnout se znamená převrátit se, otočit se převracením.

potlačit (povstání)

Potlačit: utlumit, zmírnit, zabránit, zastavit, rozdrtit.

dostat se <kam>

Dostat se: přesunout se z místa na místo, dosáhnout něčeho, dosáhnout určitého stavu nebo cíle.

přestat <na čem>

Přestat na čem: ukončit, zastavit činnost.

kácet se (strom)

Kácení se označuje jako odstranění stromu pomocí seker nebo technických prostředků.

mít odpor <k čemu>

Mít odpor znamená vyjádřit odmítavý postoj k něčemu. Je to silný negativní emoční pocit nebo postoj k čemukoliv.

dostat <koho>

Dostat: přijmout, obdržet; získat nebo obdržet (něco) od někoho jiného.

zabít <koho>

Zabít znamená fyzicky ho usmrtit, zničit jeho život.

zabít (mučením)

Umlčet někoho tak, že jej mučíte, aby zemřel.

přemoci

Přemoci znamená vyhrát nad něčím, čímž se dosáhne dominance nebo vítězství.

očesaný (strom)

Očesaný strom: je strom, který byl ořezán a upraven tak, aby se dosáhlo vyváženého a estetického vzhledu.

přestat mít za zlé

Přestat mít za zlé: odpustit, zapomenout, překonat škodlivé emoce a nalézt mír.

dostat se dál

Postoupit vpřed, zlepšit si postavení nebo dosáhnout lepšího výsledku.

přesahovat <co přes co>

Přesahovat znamená překročit hranice, přesáhnout omezení a vymanit se z předem stanovených mezí.

dostat <koho z čeho>

Dostat: obdržet něco od někoho; získat, obdržet, dostávat.

vydržet (počasí)

Vydržet počasí znamená trpělivě a statečně čelit jeho nepříznivým podmínkám.

srazit se <s kým>

Srazit se s někým znamená schůzku s jinou osobou na určeném místě.

potlačit <co>

Potlačit: omezit nebo zmírnit intenzitu nebo sílu něčeho.

překonat (odpor)

Překonat odpor znamená bojovat proti němu a porazit ho.

odpor

Odpor je silná až nepřekonatelná nesouhlasná reakce na něco, co se snažíme zastavit nebo změnit.

dostat <co z koho> (násilím)

Získat násilím něco od někoho.

schopnost vydržet

Schopnost vydržet je schopnost překonat překážky a vytrvat ve věcech, které jsou náročné nebo obtížné.

dostat se

Dostat se znamená překonat nějakou překážku nebo překonat určité úskalí a dostat se na druhou stranu.