Facebook

Pomíjející - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu pomíjející.

Význam: Pomíjející = dočasný, nedlouhý, relativní, vyprchávající; trvá jen krátce a je nevyhnutelně odsouzen k zániku.

pomíjivý

Pomíjivý označuje krátkodobou vlastnost něčeho, co je krátké, nedůležité a nezanechává trvalé následky.

dočasný

Dočasný znamená jen na určitou dobu, mezi daným okamžikem a budoucností.

nestálý

Nestálý se vztahuje k něčemu, co není pevné, stabilní ani trvalé.

prchavý

Krátkodobý, nepatrný, často nevýznamný; mizí rychle, není trvalý.

přechodný

Přechodný: dočasný, měnící se, neustále se měnící; neplatný po určitou dobu.

efemérní

Efemérní znamená pomíjivé nebo krátkodobé, často opisující krátkou, nevýznamnou věc.

trvalý

Trvalý je adjektivum označující stav, který je trvalý, stálý nebo dlouhodobý.

zemský

Zemský: všeobecně se vztahuje na zemi nebo oblasti pocházející z Země, nebo se vztahuje na národní, regionální nebo místní úrovni.

světský

Světský znamená pozemský, se zaměřením na materiální a pozemskou stránku života, místo duchovní stránky.

materiální

Materiální znamená vztahující se k materiálu nebo hmotě; často se používá k popisu předmětů nebo věcí, které lze vidět nebo cítit.

hmotný

Hmotný se vztahuje k hmota, materiálům, věcem nebo objektům, které jsou viditelné, hmatatelné a fyzicky existující.

duchovní

Duchovní je něco, co není fyzické, ale souvisí s lidskými myšlenkami, cíli, hodnotami a duchovními zkušenostmi.

všední

Všední: obvyklý, běžný; běžné činnosti, povinnosti nebo situace, které nejsou výjimečné.

prozaický

Prozaický znamená "jako próza", tj. jednoduchý, členěný text bez rýmu a metrického rytmu.

časný

Časný je označení pro něco, co je provedeno, dosaženo či uskutečněno dříve, než se očekávalo.

věčný

Věčný znamená trvalý, nesmrtelný, nekonečný, bez počátku ani konce.

Podobná synonyma

izolovanost (duchovní)

Izolovanost (duchovní) je stav, kdy se člověk cítí osamělý, oddělený od ostatních, a jeho duchovní život je izolovaný.

trvalý (následek)

Trvalý následek je dlouhodobý, trvalý výsledek nebo důsledek dlouhodobého účinku.

světský člověk

Člověk, který je zaměřen na materiální a světské věci, nezávislý na náboženských hodnotách a filozofii.

duchovní vůdce

Duchovní vůdce je osoba, která vede ostatní k poznání vyšší moudrosti, pravdy a životního smyslu.

všední člověk

Všední člověk je termín odkazující na běžného člověka, který nezaujímá významnější postavení ve společnosti.

dočasný mír

Dočasný mír je stav, kdy jsou mezi dvěma nebo více stranami uzavřena dohoda, která přeruší a zastaví boje na určitou dobu.

duchovní správce

Duchovní správce je náboženský vůdce, který poskytuje duchovní vedení a poradenství.

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.

duchovní věci

Duchovní věci jsou myšlenky, koncepty a hodnoty, které se vztahují k duchovnímu životu, víře a zkušenostem.

hmotný základ

Hmotný základ je fyzická věc nebo zdroj, který je základem pro něco jiného, např. pro majetek, bohatství nebo kapitál.

všední (oblek)

Všední oblek je obecně zařazený klasický oblek, který se nosí pro obyčejné a každodenní činnosti. Nezahrnuje výrazné barvy, vzory ani extravagance.

hmotný (prospěch)

Hmotný prospěch je materiální výhoda nebo výhody, které jsou získány prostřednictvím úspěšného podnikání, investování nebo nákupu.

řeč (duchovní)

Řeč je nástrojem k vyjádření myšlenek a pocitů, který nás spojuje s druhými a dává nám schopnost pochopit si navzájem.

židovský duchovní

Židovský duchovní je osoba, která vykonává náboženskou službu a vykládá příkazy a principy judaismu.

duchovní (protestantský)

Duchovní je označení pro věřícího v protestantském náboženství, který je zodpovědný za pastorační službu a vyučování Božího slova.

obětovat (za hmotný prospěch)

Darovat či přinést něco (často člověkem uznávanou oběť) pro dobro nebo prospěch něčeho nebo někoho jiného.