Facebook

Podporovat - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu podporovat.

Význam: Podporovat znamená poskytovat jiným lidem nebo činnostem finanční, materiální nebo morální pomoc.

pomáhat

Pomáhat znamená poskytovat pomoc, podporu nebo podporu lidem nebo situacím, aby dosáhli lepšího výsledku.

napomáhat

Napomáhat znamená pomoci někomu jinému, aby dosáhl jeho cílů či splnil svou úlohu.

usnadňovat

Usnadňovat znamená ulehčovat, zjednodušovat nebo zjednodušovat nějakou situaci nebo úkol.

přispívat <komu>

Přispívat znamená poskytovat materiální i nemateriální podporu, dávat něco, co pomáhá ostatním.

vydržovat <koho>

Vydržovat znamená podporovat nebo stát při někom, i když se situace zhoršuje.

živit <koho>

Živit: poskytovat potravu, zajišťovat potřeby pro život někomu nebo něčemu.

zabezpečovat <co>

Zabezpečovat znamená stanovit bezpečnostní opatření, která pomáhají ochránit majetek a lidi.

starat se <o co>

Starat se znamená pečovat o něco nebo o někoho, a to zajišťováním jeho potřeb a řešením problémů, které se vyskytují.

obstarávat

Zajistit potřebné zdroje, aby se splnily potřeby a požadavky.

Podobná synonyma

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky či verbálně útočit na někoho, například při bitce nebo nařčením.

vtipně odpovědět <komu>

Vtipně odpovídat je schopnost reagovat spontánně a originálně na určité situace, aby člověk druhého pobavil.

potupit <koho>

Potupit znamená jednat s ním neuctivě nebo ho ponižovat, čímž mu způsobí hanbu nebo jeho ponížení.

znát <koho>

Znát někoho znamená být s touto osobou obeznámeni, znát jeho způsob myšlení a povahu.

přezírat <koho>

Přezírat znamená posuzovat jej s nadřazeností a povýšeností.

zastihnout <koho>

Zastihnout někoho znamená narazit či potkat ho náhodou, když se právě nachází na určitém místě.

pustit se <do koho>

Začít se něčím zabývat, pustit se do činnosti, kterou provádí dotyčný.

podat žalobu <na koho>

Podat žalobu: formální žádost o soudní rozhodnutí vůči někomu.

oznámit <co komu>

Oznámit něčemu někomu: sdělit informace, říct nahlas.

podněcovat <koho k čemu>

Podněcovat znamená vzbuzovat zájem, motivovat nebo vybízet k činnosti.

vynadat <komu>

Vynadat je příkazem nebo slovním útokem projevit nelibost a neúctu.

dávat <komu> (cenu)

Přidělit někomu cenu nebo ocenění za úspěch, výkon nebo zásluhy.

odcizit <co komu>

Odcizit: způsobit, aby něco (např. majetek) nebo někdo (např. blízký člověk) zmizel, odešel, byl oddělen.

podporovat <koho>

Podporovat znamená dávat mu oporu, pomáhat jim a poskytovat jim prostředky, aby mohli dosáhnout svých cílů.

postihnout <koho> (neštěstí)

Postihnout (neštěstí) znamená způsobit jeho přítomnost, projevit, zažít nebo trpět.

poroučet <co komu>

Poroučet označuje jednostranné nařízení nebo rozhodnutí, které se (často autoritativně) vyžaduje, aby se něco udělalo nebo neudělalo.

naléhat <na koho>

Naléhat znamená vyžadovat okamžité jednání od konkrétní osoby; trvat na tom, aby se udělalo něco i přes odpor.

utišit <koho>

Utišit: zklidnit, umlčet, přerušit.

vykázat <komu> (místo)

Vykázat (místo) znamená vyžadovat, aby osoba opustila místo.

dát výstrahu <komu>

Udělit varování člověku jako předzvěst potenciálního trestu za jeho jednání.

předbíhat <koho>

Předbíhat znamená předstihnout ostatní, být před nimi a dosáhnout něčeho dříve než ostatní.

zbavit <koho> dědictví

Odepřít někomu právo dědictví; znamená odejmout někomu nárok na dědictví nebo jeho část.

poslat <komu> vzkaz

Poslat osobě vzkaz - sdělit jí informace, myšlenky nebo pocity.

zahubit <koho>

Zahubit znamená fyzicky usmrtit nebo zničit.

dostávat <koho z čeho>

Dostávat znamená obdržet něco, co je dáno někým jiným.

přenést <na koho> (vinu)

Převést odpovědnost za něco na osobu/organizaci.

řadit <koho kam>

Řadit znamená uspořádat či zařadit něco do určitého pořadí.

pomoci <komu>

Pomoc znamená poskytovat podporu nebo pomoc dané osobě.

vyčinit <komu>

Vyčinit (komu) znamená vyčíslit náhradu za škodu, kterou dotyčný způsobil.