Facebook

Pocit - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu pocit.

Význam: Pocit je psychologická reakce na okolní podněty, která vytváří osobní zkušenosti jako například radost, smutek, úzkost, strach a další.

cit

Cit je silné pocity lásky, náklonnosti nebo úcty k někomu nebo něčemu.

cítění

Cítění je proces vnímání vnějšího prostředí s pomocí smyslů, jako je sluch, chuť, hmat, čich a zrak.

emotivita

Emotivita je schopnost prožívat a vyjadřovat emoce a zájem o to, co se děje u druhých lidí.

rozum

Rozum je schopnost uvažovat, analyzovat, vyhodnocovat a přijímat správné rozhodnutí.

racio

Racio je latinské slovo, které se v moderní angličtině používá jako synonymum pro rozumný, zdravý rozum, odhad nebo poměr.

pohnutí

Pohnutí je silné rozrušení, které se projevuje slzami, smíchem nebo jiným vyjádřením emocí.

vzrušení

Vzrušení je stav emočního nadšení, vášně nebo vzrušení, který může být vyvolán podněty zevnitř nebo zvenčí.

dojem

Dojem je představa nebo názor člověka, který vytváří v důsledku zkušeností nebo zpráv.

vjem

Vjem je dojem nebo pocit získaný prostřednictvím smyslového vnímání.

zážitek

Zážitek je silný pocit (emocionální nebo fyzický) z něčeho, co člověk zažil.

zkušenost

Zkušenost je ponaučení získané z praxe, které obohacuje osobnost a pomáhá jí při rozhodování v budoucnosti.

tušení

Tušení je vnímání nebo předpoklad bez jasného důkazu nebo logiky; pocit, že něco je pravda, aniž by bylo známo jak.

potucha

Potucha je stav nejistoty a zmatku, když člověk nemá jasnou představu o tom, co se bude dít, nebo jak problém vyřešit.

Podobná synonyma

vzrušení (silné)

Silný duševní nebo fyzický stav, který je spojen se silnou emocí, napětím a euforií.

ztratit rozum

Ztratit rozum znamená přestat se chovat normálně, být zmatený a ztratit soudnost.

pohnutí (milostné)

Pohnutí je citová vzrušení, které se vztahuje k lásce a romantice.

špatný (dojem)

Negativní dojem, hluboké zklamání, zhoršení reputace.

mít dojem

Mít dojem znamená mít základní nebo silné dojmy z něčeho na základě vnímání nebo zkušenosti.

tříbit (rozum)

Tříbit rozum je proces vylepšování schopností logického myšlení, kritického uvažování a sebeovládání.

dělat dojem

Dělat dojem: vyvolat určitý dojem, působit na druhé silným dojmem nebo zanechat pozitivní dojem.

vybavit si (zážitek)

Vybavit si znamená vnést na mysl zážitek, vzpomínku či informaci z minulosti.

nepříjemný (dojem)

Nepříjemný dojem je pocity odporu, obavy, rozčarování nebo rozčílení vyvolané okolnostmi či situací.

nezkalený (rozum)

Čistý, nedotčený, neovlivněný; neposkvrněný, osvobozený od zkreslení.

dojem (vybavený)

Dojem je první nebo rychle vyvíjející se subjektivní pocit nebo představa o něčem, co člověk zažívá.

dojem (silný)

Silný dojem je intenzivní a hluboký vjem nebo pocit, který zůstává dlouho po jeho zažití.

náboženský (zážitek)

Zážitek, který má jedinec díky víře a náboženství; vyjadřuje se v emocionálních, duchovních a duševních prožitcích.

neobvyklý (zážitek)

Neobvyklý zážitek je takový, který je netradiční, nevšední a nečekaný.

poskytnout (zážitek)

Poskytnout znamená dát něco jiné osobě nebo skupině, například zážitek.

pohnutí (mysli)

Pohnutí je silný emoční stav, který může být vyvolán myšlenkami nebo zážitky.