Facebook

Odvolání - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu odvolání.

Význam: Odvolání je formální prohlášení, kterým se někdo odvolává od něčeho, například od názoru, rozhodnutí nebo závazku.

stížnost

Stížnost je formální námitek, který jedinec nebo skupina podává, aby upozornila na nespravedlnost nebo nesprávné jednání.

námitky (proti rozsudku)

Námitky jsou námitky proti rozsudku, které mohou být uplatněny ve snaze uspět s odvoláním.

rekurs

Rekurs je opakování procesu, které se může vyskytnout při řešení problému.

zrušení (akce)

Zrušení je proces, kdy se odstraní něco, co bylo původně zřízeno nebo vyhlášeno.

anulování

Anulování je proces zrušení nebo změny právního aktu, smlouvy nebo jiného dokumentu.

uvolnění (z funkce)

Uvolnění z funkce je proces, při kterém je osoba odvolána z pozice, kterou zastávala.

sesazení

Sesazení je proces odvolání člověka z moci nebo funkce, kterou zastával.

zproštění

Zproštění je proces odstranění nějaké povinnosti, odpovědnosti nebo obvinění.

reklamace

Reklamace je proces, kdy spotřebitel požaduje nápravu vadného zboží nebo služeb.

žaloba

Žaloba je právní žádost o soudní ochranu nároků a práv, ve které se navrhují soudní opatření.

Podobná synonyma

konat se (akce)

Konat se znamená provádět, provozovat, uskutečňovat, realizovat nebo dělat.

akce

Akce je činnost nebo událost, která má nějaký výsledek.

uvolnění

Uvolnění je stav mysli, kdy se člověk cítí uvolněný a uvolněný z fyzických a emocionálních napětí.

proti

Proti = přesný opak, například opozice, odpor nebo odmítnutí.

přesunout do vyšší funkce

Přesunout do vyšší funkce znamená povýšit zaměstnance na vyšší pozici s vyšším platem a odpovědností.

ochrana (proti korozi)

Ochrana proti korozi je proces, který se používá k ochraně materiálů, jako jsou kovy, před poškozením způsobeným chemickými nebo fyzikálními procesy.

zakročit <proti komu>

Zakročit znamená podniknout kroky k prevenci nebo nápravě něčeho, obzvláště pokud je to proti někomu.

odvolání (z funkce)

Odvolání je ukončení funkce nebo pozice člověkem, který byl původně jmenován nebo zvolen.

funkce

Funkce je matematický vztah mezi proměnnými, který určuje závislost jedné proměnné na druhé.

stavět se proti

Vyjadřovat odpor, postavit se proti, postavit se na odpor.

instalovat (do funkce)

Instalovat je proces nahrávání softwaru nebo hardware, aby byl funkční.

zrušení

Zrušení je proces či akce, kterým se zastaví platnost či výkon nějakého práva nebo povinnosti.

zrušení manželství

Zrušení manželství je právní postup, kterým se ukončí manželský svazek.

zprostit (funkce)

Zbavit člověka něčeho, osvobodit ho od něčeho.

pravidelná akce

Pravidelná akce je opakující se událost, která se pořádá ve stejném čase a místě.

mít námitky

Mít námitky znamená uvádět argumenty proti něčemu, co je nabízeno nebo předloženo.

štvát <proti komu>

Štvát je verbální či fyzické napadání někoho na základě jeho názorů, víry nebo pohlaví.

postavit proti sobě

Srovnat dva protikladné názory a vytyčit mezi nimi rozdíly.

podávat stížnost

Podávat stížnost znamená vyjádřit nespokojenost s poskytnutou službou nebo produktem a žádat o nápravu.

vzdát se (funkce)

Vzdát se znamená odmítnout nebo se vzdát něčeho, čemu se člověk dříve věnoval nebo čeho se chtěl zúčastnit.

zbavit <koho> (funkce)

Zbavit člověka něčeho: odstranit něčí právo, titul, postavení, odpovědnost nebo vlastnictví.

podat stížnost

Podat stížnost znamená vyjádřit nespokojenost s něčím nebo někým, a to buď písemně nebo ústně.

plachtit (proti větru)

Plachtění proti větru je druh vodního sportu, kdy se plavidlo vypouští proti větru, aby dosáhlo vyšší rychlosti.

odolný <proti čemu>

Odolný znamená schopnost odolávat něčemu nebo nějakému stresu/vlivu.