Facebook

Neuspořádaný (život) - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu neuspořádaný (život).

Význam: Neuspořádaný život je život plný chaosu, nedostatku organizace a náhodnosti.

necivilizovaný (kmen)

Necivilizovaný kmen je skupina lidí, kteří žijí bez moderních technologií, kultury a zákonů.

nepěstěný

Nepěstěný: Neupravovaný, divoký, nespoutaný, zanedbaný, neukázněný.

nešlechtěný

Nešlechtěný je označení pro osobu nebo věc, která není vylepšena nebo povýšena na lepší stav.

neupravený

Neupravený znamená nezměněný, nedotčený, nedotčený ani upravený.

neurovnaný

Neurovnaný je adjektivum, které označuje schopnost mozku vykonávat a organizovat úkoly a činnosti, které jsou nezbytné pro vytváření a udržování vysoké úrovně duševní pohody.

neukázněný

Neukázněný se obvykle označuje jako nedisciplinovaný, nerozumný nebo nezdvořilý a označuje se jako chování, které není dodržováno společenskými normami.

nespoutaný

Nespoutaný znamená volný, neomezený, nezávislý. Je to stav, ve kterém není žádné omezení ani překážky.

nevázaný

Nevázaný znamená volný, svobodný, bez omezení a podmínek.

prudký

Prudký znamená silný, intenzivní a rychlý. Nejčastěji se používá pro popis počasí, akce nebo pocitů, například prudký vítr, prudká akce nebo prudký pocit.

bujný

Bujný se vztahuje k něčemu, co je vzrušující, bujné a bohaté, jako jsou barvy, rostliny, pocity nebo fantazie.

mírný

Mírný je něco, co je uklidňující, příjemné, nenásilné a mírné. Je to také něco, co je vyvážené a neagresivní.

klidný

Klidný = bez rušení, bez chaosu, tichý, pokojný, klidný a klidný.

nezkrocený (kůň)

Nezkrocený kůň je kůň, který není podrobován tréninku, ovládání ani řízení.

neochočený

Neochočený znamená nedotčený, nezkrocený, divoký a nezkušený.

krotký

Krotký znamená poslušný, mírný a ukázněný. Je to vlastnost, která je charakterizována tím, že člověk projevuje respekt a úctu ostatním.

peřejnatý (řeka)

Peřejnatá řeka je řeka, která má mnoho proudů a zatáček. Jsou typické pro ní peřeje a vlny.

nápadný

Nápadný: výrazný, zřetelný, okamžitě zpozorovatelný; zaujme, upoutá pozornost.

výstřední

Výstřední je charakterizováno jako neobvyklé, odlišné, nezvyklé nebo neortodoxní.

Podobná synonyma

výstřední člověk

Člověk, který má odlišné chování a postoje než ostatní a jehož jednání je často považováno za neobvyklé či kontroverzní.

necivilizovaný

Necivilizovaný je označení pro lidi nebo kultury, které jsou primitivní, nevyvinuté a nezdokonalené.

klidný život

Život bez stresu, plný odpočinku, harmonie a pohody.

osekat (kmen)

Osekat kmen znamená odstranit část kůry a větví, aby byl kmen kultivovanější a silnější.

nezkrocený

Nezkrocený se obecně označuje jako nepoddajný, divoký, nedostupný, nespoutaný a neovladatelný.

být výstřední

Být výstřední znamená zdůraznit svou osobnost a odlišit se od ostatních pomocí neobvyklého chování nebo vzhledu.

kmen

Kmen je skupina lidí s společnými vlastnostmi, které jsou předávány z generace na generaci.

řeka

Řeka je vodní tok, který proudí ze zdroje v dolní části krajiny do moře, jezera nebo jiného vodního útvaru.

klidný (spánek)

Klidný spánek je stav, kdy je člověk odpočatý a obvykle nevystaven žádným rušivým faktorům.

průběh (klidný)

Postup, vývoj, trvání něčeho ve vztahu k času, bez výrazných změn nebo překážek.

prudký člověk

Člověk s prudkým chováním; impulzivní, vzteklý, krutý, bezohledný a agresivní.

mírný (cena)

Mírný význam slova se týká ceny - je to cena, která není příliš nízká, ani příliš vysoká, ale střední - přijatelná.

oklestit (kmen)

Oklestit znamená odříznout část kmenu, aby se omezilo jeho růst.

výstřední legrace

Výstřední legrace je druh humoru, který se zaměřuje na nezvyklé, často kontroverzní, situace a vtipy.

klidný člověk

Člověk s klidnou myslí, který snáší stres a nepříjemnosti s vyrovnaností a sebeovládáním.

odvedený (řeka)

Odvedená řeka je druh řeky, která byla uměle odvedena od svého původního toku do jiného.

sexuálně nevázaný

Sexuálně nevázaný znamená nespoutaný, volný od vazeb či závazků v oblasti sexuální aktivity.

tlak (prudký)

Tlak je fyzikální veličina, která popisuje sílu na jednotku plochy. Je to silná síla, která se tlačí nebo tlačí na danou plochu.

zábava (výstřední)

Zábava (výstřední) je činnost, která vyžaduje odvahu a odlišný pohled na věci, aby se dosáhlo zábavného efektu.

skutálet se (kmen)

Skutálet se znamená provádět rychlé pohyby, aby člověk dosáhl něčího cíle; obecně se to používá pro rychlé pohyby směrem dolů.

přitesat (kmen)

Přitesat je technika řezání kmenu na úroveň země, aby se zabránilo rozkladu.

neurovnaný (život)

Neurovnaný život je život, který je zaměřen na zdravou a prospěšnou rovnováhu mezi fyzickou a duševní stránkou.