Facebook

Nastínit - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu nastínit.

Význam: Nastínit znamená stručně popsat nebo vyjádřit názor nebo myšlenku.

naskicovat

Naskicovat znamená rychle a stručně namalovat nebo nakreslit obrázek.

zkoncipovat

Zkoncipovat znamená vymezit obecný rámec a vytvořit základ pro vypracování projektu, plánu apod.

načrtnout

Vytvořit základní obrysový náčrt něčeho (např. plánu, návrhu, myšlenky).

rozvrhnout

Rozvrhnout znamená uspořádat časovou strukturu, aby všechny úkoly mohly být dokončeny v určitém časovém období.

znázornit

Znázornit znamená dát něčemu tvar, představit to graficky nebo symbolicky.

naznačit (postup)

Naznačit znamená dát náznak, signalizovat, naznačit že se něco děje či má stát.

popsat

Popsat: vyjadřovat něco verbálně nebo písemně; shrnuto do 120 znaků: vyjádřit něco slovy nebo písmem.

Podobná synonyma

postup

Postup je série kroků, které je třeba provést k dosažení požadovaného cíle.

postup (účelný)

Postup je účelné uspořádání kroků, které je třeba provést k dosažení konkrétního cíle.

popsat <co>

Popsat význam: vyjádřit význam slova v jednoduchých slovech.

rozvrhnout (počítáním)

Rozvrhnout znamená rozdělit do částí nebo rozdělit na jednotlivé části a počítat jednotlivé části.

záměrný postup

Záměrný postup je úmyslný způsob myšlení a jednání, který je definovaný cílem a který je uskutečňován za účelem dosažení tohoto cíle.

pracovní postup

Pracovní postup je postup kroků, které jsou nutné k provádění nějaké úlohy. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak dosáhnout efektivního a kvalitního výkonu.

výrobní (postup)

Výrobní postup je sada pravidel a postupů vytvářejících produkt, materiál nebo službu.

naznačit <co komu>

Naznačit znamená dát najevo, naznačovat, nastínit.

naznačit (letmo)

Naznačit znamená naznačovat nebo naznačit něco jemně, nenápadně nebo letmo.

znázornit <co>

Znázornit: vyjádřit či vyobrazit něčí myšlenku nebo názor pomocí obrazu, znaku apod.

postup (rychlý)

Postup je systémický a organizovaný způsob, jak dosáhnout cíle rychle a efektivně.

osvědčený postup

Osvědčený postup je zavedený, prověřený a úspěšný způsob provádění činnosti.

postup (výpočtu)

Postup je systémický přístup k provedení úkolu, který zahrnuje logické, krok za krokem postupy k dosažení cíle.

naznačit

Ukazovat, naznačovat, dávat najevo; poukazovat na něco pomocí náznaku nebo znamení.