Facebook

Nasrat - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu nasrat.

Význam: Nasrat znamená projevit velkou nebo silnou zlost, rozčilení nebo frustraci.

nakálet

Nakálet: přimět někoho k něčemu (nejčastěji k nějakému dobrému jednání) pomocí výhružek nebo přesvědčení.

nakadit

Nakadit znamená obléci se, ozdobit se nebo zdůraznit oblečením, ostatními předměty nebo ozdobami.

vykadit

Vykádění je vyhánění nebo vyhoštění z domu nebo místa pobytu.

nadělat

Nadělat: Vytvořit, vyrobit, zařídit, dokončit něco nového nebo opraveného.

rozzlobit <koho>

Rozzlobit: vyvolat zlost, podráždění u někoho; vyvolat v někom nepříjemné emoce.

naštvat

Naštvat znamená být velmi naštvaný, rozčilený, podrážděný nebo znechucený.

dopálit

Dopálit je vystavit nějakou látku velmi vysokému teplotnímu zatížení, aby byla alespoň částečně zničena.

zápor (silný)

Zápor (silný) označuje odmítnutí nebo odpor k něčemu, je to silné a trvalé odmítnutí nebo odpor.

odmítnutí

Odmítnutí je akce či postoj, kterým se vyjadřuje nesouhlas nebo nesouhlas s něčím.

roztočit naplno (motor)

Roztočit naplno znamená otočit motor na nejvyšší možnou rychlost, aby dosáhl co nejvyššího výkonu.

natočit (kola)

Význam slova "natočit" je otáčet kola, obyčejně kol na kole, aby byla správně usazena, například při výměně pneumatik nebo opravách.

naštvat <koho>

Naštvat znamená rozzlobit někoho, rozčílit ho nebo dát najevo svůj rozhořčený postoj vůči němu.

Podobná synonyma

přitlačit <na koho>

Přitlačit znamená použít tlak, aby se dotyčný přiměl k nějakému jednání nebo akci.

eliminovat <koho n. co>

Eliminovat je odstranit nebo vypustit; může to být fyzické nebo konceptuální odstranění.

provdat <koho>

Provdat je označení pro obřad, při kterém se muž a žena stávají manžely.

zbít <koho>

Zbít: fyzicky napadnout a způsobit zranění nebo bolest.

zamilovat se <do koho>

Zamilovat se do někoho znamená projevit silnou lásku a náklonnost, často s hlubokou touhou být s touto osobou.

zasednout si <na koho>

Zasednout si na někoho znamená požádat osobu o nějakou službu nebo pomoc.

zahrnout <koho čím>

Zahrnout znamená začlenit, zapojit nebo zahrát někoho či něco do něčeho.

vyhodit <koho>

Vyhodit: odstranit, vyloučit, vyřadit, vyřídit, poslat pryč.

zesměšňovat <koho>

Zesměšňovat je činit výsměch něčemu nebo někomu, dělat si z něčeho nebo někoho legraci.

zastat <koho kde>

Zastat znamená postarat se o někoho nebo něco, vykonat určité úkoly nebo zodpovědnosti za někoho jiného.

povědět <co na koho>

Říci něco určitým člověkem nebo skupinou lidí, obvykle s informacemi nebo názory.

nalákat <koho>

Nalákat: přitáhnout (někoho) slibem čehosi, aby učinil to, co se po něm požaduje.

silný

Silný je to, co je pevné, robustní a odolné; co má schopnost vytrvat a odolávat tlakům.

naléhat <na koho>

Vyžadovat po někom okamžité jednání silným způsobem; nutit někoho aby udělal něco bez odkladu.

ovládat <koho>

Mít nad čímžto moc a vliv; udržovat si kontrolu nad situací.

osvobodit <koho>

Uvolnit koho z pout, vysvobodit ho z nevolnictví, násilí a jiných form otroctví.

vycvičit <koho> (přísně)

Vycvičit (přísně) znamená naučit člověka či zvíře vykonávat určité činnosti a chovat se podle předem stanovených pravidel.

obklíčit <koho>

Oblastí nebo skupinou obklíčit koho znamená obklopit ho nebo zablokovat jeho pohyb tím, že obklíčíte jeho pohyb jinou skupinou nebo oblastí.

napravit <koho>

Napravit: udělat opravu či opatření pro nápravu něčí chyby, nedostatku nebo poškození.

vybírat <koho n. co>

Vybírat znamená vybrat si z možností něco nebo někoho, zvolit na základě vlastních preferencí.

znevážit <koho n. co>

Znevážit znamená očernit, poškodit pověst či charakter někoho nebo něčeho.

pouštět (motor)

Spustit motor; zapnout, aby fungovalo.

obdařit <koho čím>

Obdařit znamená darovat někomu něco.

napomínat <koho>

Napomínat znamená vybízet nebo povzbuzovat ke správnému chování a jednání.

zachytit <koho>

Zachytit znamená chytit, držet nebo uchopit danou osobu.

ustanovit <koho> (náčelníkem)

Jmenovat někoho náčelníkem; udělit mu autoritu a odpovědnost.

orodovat <za koho>

Orodovat znamená hájit někoho, bránit jeho jméno, čest a práva.

připravit <koho o co>

Připravit: předem se připravit na něco, co má nastat, což zahrnuje přípravu materiálů, času, prostoru a očekávání.

pokárat <koho>

Udělit někomu trest za jeho nesprávné chování; upozornit na chybu a následné požadovat změnu.

obrat^5 <koho o co>

Obrat je změna ve směru nebo výsledku činnosti. Může být vyžadován k dosažení cíle, nebo k získání výhody.