Facebook

Fyzický - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu fyzický.

Význam: Fyzický se týká tělesného, hmotného, materiálního a/nebo fyzikálního tvaru.

tělesný

Tělesný odkazuje na tělo, tedy na fyzickou podobu člověka nebo zvířete a jeho schopnosti.

hmotný

Hmotný se vztahuje ke všemu co je fyzické nebo materiální a může být vnímáno smysly.

duševní

Duševní znamená související s duší, myšlením nebo emocí; psychický nebo duševní zdraví.

duchovní

Duchovní je součástí lidského života, která se zabývá hledáním smyslu, hodnot a spirituálního významu.

psychický

Psychický se vztahuje k duševnímu a emocionálnímu stavu nebo k psychologickým jevům.

skutečný

Skutečný je to, co je skutečně existující, nebo pravdivé; opravdové, reálné nebo autentické.

mravní

Mravní je to, co je v souladu se správným chováním, morálkou a etickými principy.

etický (zákon)

Etika je obecný zákon, který řídí chování, rozhodování a morální standardy.

amorální

Amorální se vztahuje k jednání nebo činům, které jsou nezákonné nebo neetické.

duševní (síla)

Duševní síla je schopnost člověka aplikovat myšlení, emoce a chování k dosažení pozitivních výsledků ve svém životě.

mravní (podpora)

Mravní podpora je způsob, jak vyjádřit svou podporu druhým lidem prostřednictvím respektu, soucitu a empatie.

Podobná synonyma

tělesný stav (celkový)

Tělesný stav znamená celkový zdravotní stav člověka, včetně fyzického, psychického a sociálního zdraví.

síla

Síla je schopnost člověka vyvinout fyzickou silou nebo jinou formu energie, která je potřebná k dosažení cíle.

nemoc (duševní)

Nemoc (duševní) je porucha nebo stav, který ovlivňuje psychiku a emoce, může být způsobený vnitřními nebo vnějšími faktory.

etický

Etický je odvozený od etiky a znamená správné a slušné chování v souladu s morálními zásadami.

utrpení (duševní)

Utrpení je pocity bolesti, úzkosti, strachu nebo zoufalství, které člověk zažívá.

hmotný (prospěch)

Hmotný prospěch je materiální výhoda nebo výhody, které jsou získány prostřednictvím úspěšného podnikání, investování nebo nákupu.

židovský duchovní

Židovský duchovní je osoba, která vykonává náboženskou službu a vykládá příkazy a principy judaismu.

tažná síla

Tažná síla je sila, která působí mezi dvěma tělesy nebo objekty a táhne je k sobě.

mimo zákon (osoba)

Osoba mimo zákon je někdo, kdo porušuje zákony a je nezákonný.

podpora

Podpora znamená poskytovat pomoc, účast, finanční prostředky, dovednosti nebo jiné zdroje potřebné k uskutečnění cílů.

přijmout (zákon)

Přijmout zákon znamená schválit jeho pozměňovací návrh pomocí hlasování a zařadit jej do platného právního systému.

přenos (psychický)

Přenos (psychický) je proces, při kterém jedinec přenáší emoce nebo postoje na druhou osobu.

duševní klid

Duševní klid je stav pohody, klidu a míru v mysli a duši, který umožňuje vnímat přítomný okamžik bez napětí a obav.

zákon

Zákon je soustava pravidel, která definuje způsob, jakým se lidé chovají a reguluje jejich vzájemné chování.

ovlivňování (duševní)

Ovlivňování (duševní) je působení na myšlení, chování a emoce člověka za účelem ovlivnění jeho postojů a jednání.

podpora (veřejná)

Podpora veřejnosti je poskytování finančních, materiálních nebo jiných prostředků k podpoře určitého cíle nebo projektu.

stav (duševní)

Stav duševní je psychický stav člověka, který se projevuje jeho náladou, myšlenkami, pocity, chováním, emocemi a motivací.

postihnout <koho> (zákon)

Postihnout znamená uložit trest nebo sankci za porušení zákona.

duchovní vůdce

Duchovní vůdce je osoba, která vede ostatní k poznání vyšší moudrosti, pravdy a životního smyslu.

újma (duševní)

Újma je tělesná či duševní újma; je to druh utrpení, které může být fyzické, psychické nebo materiální.

úpadek (mravní)

Úpadek mravní je pokles nebo zánik morálních hodnot v určité společnosti.

životní síla

Životní síla je sila, která nás udržuje šťastné, motivované a silné ve všech životních oblastech.