Facebook

Ztřískat - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu ztřískat.

Význam: Ztřískat znamená rozdrtit, rozmačkat nebo rozdrobit něco na malé kousky.

zbít <koho>

Zbít koho: fyzickým násilím na někoho způsobit zranění nebo bolest.

ztlouci

Ztlouci znamená redukovat, omezit, zmenšit, snížit velikost nebo množství.

zmlátit

Fyzicky napadnout a bít někoho, být fyzicky agresivní.

zpráskat

Zpráskat znamená dát někomu pěknou facku, nebo ho fyzicky napadnout.

Podobná synonyma

přinutit mlčet <koho>

Umlčet někoho, donutit ho mlčet.

uklidnit <koho>

Uklidnit: umírnit emoce, usmířit, uvolnit napětí, učinit klidnějším.

kárat <koho>

Kárat je trestat člověka nebo jeho jednání za nějakou vinu, provinění nebo nesprávné chování.

zbavit <koho> (funkce)

Zbavit: Odebrat člověku něco, čím se něco řídí nebo ho činí schopným.

zasáhnout <koho> (infekce)

Ohrozit infekcí, infikovat, napadnout, napadajícím způsobem postihnout.

zmýlit <koho>

Zmýlit - odradit někoho od správného jednání, zavádět ho v omyl.

blahoslavit <koho>

Blahoslavit znamená oslavovat či chválit někoho.

chránit <koho n. co>

Chránit znamená ochraňovat někoho nebo něco před nebezpečím, zraněním nebo újmou.

oklamat <koho>

Oklamat znamená uvést ho v omyl, zmást ho lží nebo podvodem.

pohlédnout <na koho>

Pohlédnout na někoho znamená získat přímý pohled na něj a zkoumat jeho pohyby, výrazy a chování.

nevražit <na koho>

Nevražit na někoho znamená nemít k němu zvláštní náklonnost ani odpor, být neutrální.

čekat <na koho n. co>

Očekávat; předpokládat nebo doufat, že něco nebo někdo se stane/objeví.

ostouzet <koho>

Ostouzet znamená zesměšnit nebo vyčítat; používá se k ukázání nespokojenosti s jeho jednáním.

nezastihovat <koho>

Nestýkat se s někým, nepotkat ho; nezastihnout = nezahledět, neobjevit.

intervenovat <za koho>

Intervenovat znamená zasáhnout do něčí situace nebo záležitosti, aby se změnila nebo zlepšila.

obrátit se <na koho>

Zeptat se, žádat o radu nebo pomoc od někoho.

ohlásit <koho n. co>

Ohlásit: oznámit, ohlášením dát najevo něčí přítomnost nebo zprávu o něčem.

poškodit <koho> (neprávem)

Ublížit někomu fyzicky nebo psychicky, narušit jeho práva, majetek nebo cti.

pokořit <koho>

Pokořit znamená porazit, zdolat nebo se zbavit něčí dominance nad druhým.

zesměšňovat <koho>

Zesměšňovat je úmyslně znevažovat něčí schopnosti, vystavovat kritice nebo se posmívat jim.

nutit <koho> (do práce)

Nutit (do práce) znamená vyžadovat od někoho, aby vykonával danou práci, případně aby ji vykonával v daném čase nebo délce.

zpucovat <koho>

Zpucovat znamená nadměrně kritizovat a upozorňovat na chyby druhého.

zbít

Zbít znamená fyzicky napadnout nebo přímo udeřit někoho, aby utrpěl bolest nebo zranění.

zbavit <koho> (soudnosti)

Zbavit někoho soudnosti znamená odebrat mu schopnost uvažovat rozumně a učinit racionální rozhodnutí.

nasytit <koho>

Nasytit znamená uspokojit jeho hlad; dostatečně ho nakrmit, aby byl spokojený.

osopit se <na koho>

Osopit se na někoho znamená vyjádřit silnou nelibost nebo zlobu na danou osobu.

disgustovat <koho>

Vyvolávat odpor, vzbuzovat rozčarování, náladu ošklivosti nebo znechucení u někoho.

polekat <koho>

Polekat znamená někoho vtipně a nevinně vystrašit.

snažit se nepotkat <koho>

Vyhýbat se někomu, aby se nestalo něco nepříjemného nebo nepříjemných situací.