Facebook

Zdřevěnět - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu zdřevěnět.

Význam: Zdřevěnět: zčernat, ochromit, zkamenět; stát se bezmocným v nejistotě a úžasu.

ztuhnout (nohy)

Ztuhnout znamená zůstat v bez pohybu, jako by byly nohy zkamenělé.

zmrtvět

Zmrtvět znamená umírat; přestat existovat, tedy zemřít.

ztuhnout <komu> (noha)

Ztuhnout: znehybnět, nastat tuhost nebo napětí v svalu nebo končetině, jako je např. noha.

strnout

Strnout je vyjadřovat se nejistě, nebo se zarazit zmatením, nebo se ukazovat jako neschopný něco říct.

Podobná synonyma

přiblížit se <komu>

Přiblížit se k někomu znamená přibližovat se k němu fyzicky, psychicky i emocionálně, zlepšovat vzájemnou komunikaci a získávat jeho důvěru.

vytýkat <co komu>

Vytýkat znamená kritizovat něčí chování nebo činy, vyčítat jim a zdůrazňovat nedostatky.

rozběhnout se <komu> (naproti)

Udělat velký krok napříč místem a začít běžet směrem k někomu.

vzdávat hold <komu>

Vzdávat hold znamená vyjadřovat úctu a obdiv, projevovat vděčnost a ocenění.

pomoci <komu>

Pomoci někomu znamená věnovat čas nebo úsilí k uspokojení jeho potřeb.

nabít <komu>

Nabít znamená poskytnout někomu energii, například nabitím baterie.

protivit se <komu>

Bránit se tomu, čemu se někdo postaví; odporovat, stavět se proti něčemu nebo někomu.

podlézat <komu>

Podlézat znamená účelově se k němu přizpůsobovat a naplňovat jeho požadavky, často v rozporu s vlastními názory.

být nevěrný <komu>

Být nevěrný znamená podvádět někoho ve vztahu, případně podvádět někoho, s kým máte závazek.

přisoudit <co komu>

Přisoudit: dát někomu nebo něčemu něco (např. odpovědnost, právo, jméno).

vyrovnat se <komu>

Dosáhnout s někým stejné úrovně vzájemného porozumění nebo souhlasu.

kynout <komu>

Kynout znamená zvyšovat intenzitu nějakého pocitu nebo výrazu, např. hněvu, strachu, vzteku, bolesti nebo zoufalství.

přisuzovat <komu> (osud)

Přisuzovat osud : odpovídat za výsledky činů nebo určitých událostí.

postupovat <co komu>

Provádět krok po kroku činnosti v pořadí, které je nezbytné pro dosáhnutí cíle.

odcizovat <co komu>

Ukrást něčí majetek nebo práva.

objasnit <co komu>

Objasnit = zdůraznit, vysvětlit, dát najevo význam nebo podstatu něčeho.

být oddán <komu>

Být oddán znamená si vážit a milovat někoho se vším srdcem a duší, být mu oddaný a věrný.

přisluhovat <komu>

Být v službě komukoliv; být k dispozici, poskytovat služby.

domlouvat <komu>

Domlouvat znamená vyjednávat o něčem s osobou/y a dohadovat se o podmínkách.

poroučet <komu>

Poroučet znamená uložit někomu nějakou povinnost, kterou musí splnit.

dávat <komu> (požehnání)

Dávat požehnání znamená projevit lásku, podporu a dobro a přát jim štěstí a úspěch.

natlouci <komu>

Natlouci: silou něčímu přinutit k něčemu, případně získat násilím informace nebo údaje od někoho.

navrhnout <co komu>

Navrhnout: předložit návrh, který může být buď přijat nebo odmítnut.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělovat informaci nebo významnou událost někomu.

naliskat <komu>

Naliskat znamená někoho fyzicky napadnout nebo někomu ublížit.

znesnadnit <co komu>

Znesnadnit: ztížit situaci nebo proces komu.

utít <komu> (řeč)

Utít: odvrátit, omluvit se, upustit od něčeho.

vypovědět <komu> (válku)

Vypovědět válku znamená oznámit otevřenou válku, která může být mezi dvěma státy nebo mezi dvěma skupinami.

splňovat <komu> (přání)

Splnit něčí přání znamená, že člověk nebo skupina lidí uspokojí očekávání druhých.