Facebook

Z papíru - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu z papíru.

Význam: Papír je vyrobený z přírodních nebo syntetických materiálů a slouží k psaní, tisku, obalování nebo jiným účelům.

lepenkový

Lepenkový je adjektivum užívané pro označení něčeho, co je vyrobeno z lepenky nebo je podobné lepenkovému materiálu.

písemný

Písemný se vztahuje k něčemu, co je ve formě psaného slova, záznamu nebo dokumentu.

formální

Formalní: Dodržování vhodného a správného způsobu chování a jednání.

byrokratický

Byrokratický se vztahuje k administrativním postupům, které jsou náročné, zdlouhavé a komplikované.

nereálný

Nereálný je synonymem pro "nemožný", "fantastický", "vymyslený" nebo "nepravděpodobný".

neskutečný

Neuvěřitelný, fantastický, skvělý, ohromující.

neživotný

Neživotný je to, co není živé a není schopné života. Neživotné věci jsou technologie, materiály a další objekty, které vytváří člověk.

knižní

Knižní: týká se knih, knižního materiálu nebo knižního obchodu; odkazuje na literaturu, knihy a jejich vydání.

jalový (program)

Jalový program je program, který neposkytuje žádnou užitečnou funkci a nevyužívá žádné systémové prostředky.

planý

Planý je adjektivum označující něco, co je neplatné, nesmyslné nebo mylné.

lichý

Lichý je pojem používaný pro označení čísel, která jsou nekladná a mají nenulový zbytek při dělení dvěma (1, 3, 5, 7, atd.).

frázovitý

Frázovitý je vyjadřující myšlenky obecně používanou zkratkou nebo úslovím.

Podobná synonyma

výpad (písemný)

Výpad je ostře formulovaný názor, kritika či varování, které má zpravidla cíl upozornit na něco nebo někoho v písemné formě.

program

Program je sada pokynů pro počítač, určená k vyřešení určitého úkolu.

doklad (písemný)

Písemný doklad je oficiální dokument sloužící jako důkaz nebo potvrzení určitého skutku, smlouvy nebo transakce.

mařit (plány)

Mařit plány znamená odmítat jejich uskutečnění, nedovolit jejich realizaci.

překládat (program)

Překládat znamená převádět text nebo program do jiného jazyka.

návrh (písemný)

Návrh je písemná iniciativa, která navrhuje konkrétní opatření nebo řešení.

zmařit (plány)

Zmařit: neúspěšně ukončit, zastavit nebo zvrátit; plány jsou přerušeny nebo zrušeny.

uvést do chodu (program)

Uvést do chodu znamená spustit program a dát mu příkaz začít běžet.

pomocný program

Pomocný program je aplikace, která vám pomůže vyřešit problém nebo usnadnit provádění úkolů.

sestavit (program)

Sestavit program znamená složit jednotlivé části programu dohromady tak, aby byl funkční a splňoval požadavky.

odhalit čí (plány)

Odhalit čí plány: zjistit, co plánuje, co má v úmyslu, co je jeho cílem.

probrat (plány)

Probrat znamená analyzovat a zkoumat něčí plány podrobně a do hloubky.

editační program

Editační program je software určený k úpravám a úpravám textu a obrázků.

materiál (písemný)

Materiál je látka, informace nebo data, které mohou být použity k vytvoření výsledku.

zpracovat (program)

Zpracovat program znamená projít jeho kód a upravit jej tak, aby splňoval požadované požadavky.

změnit (program)

Změnit: upravit, modifikovat nebo transformovat existující program do nové verze.

zkompilovat (program)

Zkompilovat je překládat zdrojový kód programu do strojového kódu počítače.

uskutečňovat (program)

Uskutečňovat znamená provádění něčeho, co bylo schváleno nebo plánováno; provést program.

dílčí program

Dílčí program je část programu, která se zabývá specifickými úlohami nebo problémy a je součástí většího celku.