Facebook

Vztah - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu vztah.

Význam: Vztah je mezi dvěma osobami nebo skupinami lidí vzájemné pouto, které je vybudováno na základě důvěry, porozumění a lásky.

poměr

Poměr je měřítko pro vyjádření vztahu mezi dvěma veličinami nebo množstvími. Může být použita k porovnání stejných veličin nebo různých.

relace

Relace je vztah mezi dvěma nebo více objekty, které mají určité sdílené vlastnosti.

souvislost

Souvislost je spojení mezi dvěma nebo více věcmi, jevy, koncepty nebo idejemi.

spojitost

Spojitost je propojení mezi dvěma nebo více věcmi, které mají nějakou souvislost.

milostný poměr

Milostný poměr je citový vztah mezi dvěma lidmi, který zahrnuje romantické a erotické city.

znalost

Znalost je poznání, uvědomění si informací, které nás mohou posunout dál. Jde o aktualizované informace a schopnost je využívat ve vhodných situacích.

vědomost

Vědomost je informace, kterou člověk získal a je schopen ji používat, prožívat a aplikovat.

popularita

Popularita je míra oblíbenosti nebo známosti osoby, věci nebo události.

ženich

Ženich je muž, který během svatby slibuje věrnost a lásku své nevěstě a získává ji za manželku.

nevěsta

Nevěsta je žena, která se ožení; je to druhá polovina páru, který se vzájemně slibuje věrnost a lásku během svatby.

Podobná synonyma

/s nevěsta

Nejvýznamnější postava ve svatebním obřadu, která se provdává za ženicha; je to budoucí manželka.

znalost (povšechná)

Znalost je pochopení nebo schopnost vědět o něčem díky vzdělání, zkušenostem a informacím.

souvislost (příčinná)

Souvislost je vztah mezi dvěma nebo více věcmi, které jsou navzájem propojeny, aby vytvořily systém, který může být pochopen jako celek.

poměr (branek v utkání)

Poměr je počet gólů, které jedna strana vstřelí ve srovnání s ostatními během utkání.

souvislost (významová)

Souvislost je spojení mezi dvěma nebo více jevy, které mají nějakou formu vzájemného vztahu.

mít vědomost

Mít vědomost znamená mít pozitivní informace a znalosti o něčem.

zrušit (právní poměr)

Zrušit znamená zcela zlikvidovat právní poměr, čímž se zaniká všechny jeho účinky.

získat znalost <čeho>

Získat znalost znamená pochopit, porozumět a naučit se o čemkoli.

milostný

Milostný je vztah mezi dvěma lidmi, který je založen na důvěře, lásce a něžnosti.

mít poměr <s kým>

Mít poměr znamená vést milostný vztah nebo být ve spojení s někým jiným než s partnerem.

číselný poměr (volební)

Číselný poměr je vyjádření volebního výsledku jako poměru hlasů získaných kandidáty či politickou stranou k celkovému počtu hlasů.

souvislost (skrytá)

Souvislost je skryté propojení mezi jevy, které může být odhaleno až po důkladném zkoumání.

zaměstnanecký (poměr)

Zaměstnanecký (poměr) označuje vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, který je vymezen právními předpisy a který je charakterizován oboustrannou závazností.

vědomost <o čem>

Vědomost je pozitivní, souvislý a systematický pohled na skutečnost, získaný prostřednictvím výzkumu a studia.

poměr (měn)

Poměr je matematický vztah mezi dvěma čísly nebo veličinami, který je vyjádřen jako podíl nebo podíl v procentech.

mít znalost

Mít znalost znamená mít informace o něčem nebo umět něco a být schopni to použít.

vhodná nevěsta n. ženich

Ženichova ideální nevěsta: osoba, která je milá, ohleduplná, zodpovědná a připravená na dlouhodobý vztah.

rušit (právní poměr)

Rušit znamená přerušit, ukončit nebo zrušit platnost právního vztahu.

projevovat (znalost)

Projevovat znamená vyjadřovat, prezentovat nebo ukazovat své myšlenky, názory, emoce nebo zkušenosti.