Facebook

Vyslechnout - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu vyslechnout.

Význam: Vyslechnout znamená poslouchat a pečlivě naslouchat druhému člověku.

vyposlechnout (zprávy)

Vyposlechnout znamená poslouchat informace a příběhy, aby člověk mohl lépe porozumět.

vyšetřit <koho>

Vyšetřit znamená provést vyhodnocení a vyšetřování, aby se zjistily skutečnosti a příčiny pro určenou osobu nebo situaci.

podrobit <koho> výslechu

Podrobit koho výslechu znamená vyptávat se ho na konkrétní otázky, aby se získaly informace.

vyslyšet <koho>

Vyslyšet: vyslechnout někoho; poslouchat a řídit se jeho žádostí/přáními.

dopřát sluchu <komu>

Dopřát sluchu někomu znamená poskytnout mu příležitost slyšet něco, co by jinak nemohl.

Podobná synonyma

podrobit

Podrobit se znamená podřídit se, poddat se něčemu nebo někomu; akceptovat daná pravidla nebo omezení.

nahrazovat <koho>

Vyměňovat někoho nebo něco jiným, aby se dosáhlo určitého cíle.

přispívat <komu>

Přispívat znamená poskytovat materiální i nemateriální podporu, dávat něco, co pomáhá ostatním.

popravovat <koho>

Popravovat znamená usmrcovat někoho trestným činem, obvykle je to trest smrti.

apelovat <na koho>

Apelovat znamená vyžadovat naléhavě, aby se někdo zamyslel nad problémem a učinil kroky k jeho řešení.

zneklidňovat <koho>

Zneklidňovat znamená vyvolávat u druhé osoby pocity strachu nebo úzkosti.

trýznit <koho>

Trýznit = fyzicky nebo psychicky týrat, mučit, zneužívat autoritou či mocí.

ovládat <koho>

Mít kontrolu nad něčím nebo někým; mít schopnost nebo moc manipulovat, řídit, obezřetně řídit nebo regulovat.

vzdávat hold <komu>

Vzdávat hold znamená vyjadřovat úctu a obdiv, projevovat vděčnost a ocenění.

potupit <koho n. co>

Potupit je pokořit, ponížit, přivést k zármutku nebo zahanbení.

rozechvět <koho>

Rozechvět se znamená vzbudit emoce, emocionální odezvu, vzrušení u někoho.

napadat <koho>

Napadat znamená fyzicky nebo psychicky útočit na kohokoliv nebo cokoliv.

zpodobnit <koho n. co>

Zpodobnit - vyjádřit něco pomocí obrazů, obrazem nebo jiným způsobem.

vychovávat <koho>

Vychovávat znamená vést a připravovat někoho k dospělosti a zodpovědnosti, poskytovat mu hodnoty a návyky.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená nabádat někoho k něčemu, napomínat ho k činu nebo činnosti.

zpravit <koho o čem>

Zpravit znamená sdělit někomu informace o nějaké události nebo vývoji.

potrestat <koho>

Potrestat znamená udělit někomu trest nebo trestní postih za provinění.

uložit <co komu>

Uložit: Dodat (něco) na vyžádání, přidělit (něčemu) trvalou pozici nebo místo.

vyléčit <koho>

Vyléčit znamená učinit ho zdravým a zbavit ho jakéhokoli trápení nebo nemoci.

učit <koho>

Učit se rozumí jako poskytnout někomu informace, znalosti nebo dovednosti tím, že se s ním tráví společný čas.

vyhrožovat <komu>

Vyhrožovat je používat nebo vyjadřovat hrozbu nebo nátlak na někoho.

splést <koho>

Splést znamená míchat, pomíchat nebo zaměňovat informace, názory nebo úsudky o určité osobě.

podvádět <koho>

Podvádět znamená klamat, lhát nebo se dopouštět úmyslného zavádění koho-koli kvůli vlastnímu prospěchu.

mít <koho k čemu>

Mít znamená vlastnit nebo užívat nějakou věc nebo osobu k určitému účelu.

zdravit <koho>

Zdravit znamená vyjádřit pozdrav, poděkovat, uznání nebo jiný obrazný projev úcty, přátelství nebo lásky.

plísnit <koho>

Plísnit znamená vysmívat se někomu nebo se k něčemu vyjadřovat s nelibostí nebo pohoršením.

dát <komu> výprask

Udeřit nebo trestat někoho fyzicky, například bičem, páskem nebo remcáním.

čekat <na koho>

Očekávat něčí příchod nebo akci, čekat na výsledek nebo událost.

zastat se <koho>

Zastat se koho znamená projevit k němu podporu, bránit jeho zájmy a stát se jeho obhájcem.

příslušet <co komu>

Příslušet znamená patřit, být součástí, mít spojení, být závislý na čem/kom.