Facebook

Vyslechnout - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu vyslechnout.

Význam: Vyslechnout znamená poslouchat a pečlivě naslouchat druhému člověku.

vyposlechnout (zprávy)

Vyposlechnout znamená poslouchat informace a příběhy, aby člověk mohl lépe porozumět.

vyšetřit <koho>

Vyšetřit znamená provést vyhodnocení a vyšetřování, aby se zjistily skutečnosti a příčiny pro určenou osobu nebo situaci.

podrobit <koho> výslechu

Podrobit koho výslechu znamená vyptávat se ho na konkrétní otázky, aby se získaly informace.

vyslyšet <koho>

Vyslyšet: vyslechnout někoho; poslouchat a řídit se jeho žádostí/přáními.

dopřát sluchu <komu>

Dopřát sluchu někomu znamená poskytnout mu příležitost slyšet něco, co by jinak nemohl.

Podobná synonyma

najmout <koho n. co>

Najmout znamená získat něčí služby nebo věci za účelem jeho využití, např. najmout pracovníka nebo pronajmout byt.

ozbrojit <koho>

Ozbrojit znamená nosit nebo používat zbraně jako způsob obrany, nebo nabídnout někomu zbraně pro obranu.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vyjadřovat negativní emoce, kritizovat jinou osobu slovně.

ničit <koho n. co>

Ničit: způsobovat destrukci, zničit, poškozovat.

domluvit <komu>

Domluvit znamená dojít k dohodě nebo uzavřít smlouvu s druhou stranou.

uložit <komu> (trest)

Imponovat trest (fyzický nebo jiný) komu za provinění.

porazit <koho>

Zvítězit nad někým, zvládnout, zdolat něco, co vyžaduje vytrvalost, schopnosti nebo dovednosti.

bránit v dýchání <komu>

Bránit někomu v dýchání znamená zabránit mu ve volném a neomezeném dýchání.

spílat <komu>

Spílat znamená ponižovat, urážet nebo kritizovat někoho.

vyloudit <co z koho>

Vyloudit z někoho něco: vyžadovat nebo donutit někoho, aby něco udělal nebo něco odevzdal.

dopřávat <komu čeho>

Dopřávat čemukoli znamená poskytnout něco, co je významné pro užitek, potěšení nebo užitek druhým.

podrobit se

Podrobit se znamená přizpůsobit se, souhlasit nebo dělat něco, co je požadováno.

dostat se <komu čeho>

Dostat se: dosáhnout (určitého stavu, cíle); obdržet, získat.

dávat <komu> (rány)

Dávat rány znamená fyzicky ho napadat, způsobovat mu bolest a poranění.

preferovat <koho>

Preferovat znamená upřednostnit něčí názor nebo konkrétní něčí postoj před jinými.

napadnout <koho co>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit, například pomocí fyzické síly nebo slovního napadání.

budit <koho>

Budit znamená probouzet koho nebo něco, vzbuzovat či oživovat.

povýšit <koho>

Povýšit znamená posunout někoho na vyšší pozici, přidělit jim vyšší postavení nebo zvýšit jejich hodnost.

zastat se <koho>

Zastat se koho znamená přijmout za něj odpovědnost, obhájit jeho jednání a hájit jeho zájmy.

vyjebat <koho>

Vyjebat znamená agresivně se vyjadřovat k někomu, odmítnout ho, vyhazovat ho, porušit jeho práva.

ochránit <koho n. co>

Zabránit poškození nebo újmě člověka či věci.

hostit <koho>

Hostit znamená poskytovat pohostinství, přijímat a ubytovávat návštěvníky.

pomoci <komu s čím> navíc

Pomoci komu s čím navíc: poskytnout jim více než je nezbytné, aby dosáhli svého cíle.

oslyšet <koho>

Vyslechnout, případně poslouchat, někoho.

přisluhovat <komu>

Být v službě komukoliv; být k dispozici, poskytovat služby.

vyhovět <komu>

Vyhovět znamená splnit požadavek nebo přání druhé osoby.

naletět <komu>

Naletět někomu je udělat krok, který nemá logické vyústění nebo důvod a který může být zneužit.

zpravit <koho o čem>

Informovat někoho o něčem.

dojít <na koho>

Dojít znamená fyzicky se dostat do blízkosti někoho.

obsahující údaje, zprávy

Informace: data nebo zprávy, které sdělují nějakou informaci.