Facebook

Vyběhnout (kopec) - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu vyběhnout (kopec).

Význam: Vyběhnout kopec znamená vyšplhat se na jeho vrchol pohybem po jeho strmých svazích.

vyšlapat (stezku)

Vyšlapat stezku znamená chůzi po ní, aby byla zřetelná a snadno průchodná.

udusat

Udusat - násilně uvěznit, zatlačit, zmačkat nebo stisknout něco či někoho.

vystoupat

Vystoupat je pohyb nahoru, vzhůru, výše; často se používá k popisu přístupu na nějakou vyšší pozici, místo nebo úroveň.

získat (prostředky)

Získat znamená získat prostředky (peníze, majetek) prostřednictvím nákupu, darů nebo jiných prostředků.

vynutit si <co>

Vynutit si: získat něco tím, že se tvrdě prosadíte.

oklamat <koho>

Oklamat - použít podvodu nebo lsti, aby se dosáhlo nespravedlivého nebo nezákonného výsledku.

převézt

Převézt znamená přemístit určitou osobu nebo věc z jednoho místa na druhé.

udělat podraz <na koho>

Udělat podraz na někoho znamená zradit ho a ublížit mu tím.

Podobná synonyma

uznávat <koho n. co>

Přiznat existenci či vážnost čeho či koho; uznat její hodnotu či důležitost.

potupit <koho>

Potupit znamená jednat s ním neuctivě nebo ho ponižovat, čímž mu způsobí hanbu nebo jeho ponížení.

potrestat <koho>

Potrestat znamená udělit trest člověku za provedenou protiprávní činnost.

získat (úplatkem)

Získat úplatkem: obdržet něco za úplatnou protislužbu.

přemluvit <koho k čemu>

Přemluvit - přesvědčit někoho, aby učinil něco, co původně nechtěl.

podnítit <koho>

Podnítit znamená vyburcovat, podpořit či podněcovat k činnosti; inspirovat k počinům nebo myšlenkám.

narazit <na koho>

Narazit na někoho znamená fyzicky se s ním setkat nebo se s ním potkat, obvykle nečekaně.

naléhat <na koho>

Vyžadovat po někom okamžité jednání silným způsobem; nutit někoho aby udělal něco bez odkladu.

podporovat <koho>

Podporovat znamená dávat mu oporu, pomáhat jim a poskytovat jim prostředky, aby mohli dosáhnout svých cílů.

pověřit <koho čím>

Pověřit znamená svěřit někomu odpovědnost nebo autoritu, aby mohl provádět určité úkoly nebo činnosti.

rozjitřit <koho n. co>

Rozjitřit: vzbudit a udržet pozornost, zvýšit napětí, zajímavost či zájem o danou věc nebo osobu.

přestávat dbát <o koho n. co>

Přestávat dbát: zapomínat, nevšímat si, ignorovat osobu nebo věc.

vypudit <koho> odkud

Vypudit znamená vyhnat, vystrnadit (násilím nebo jinak) někoho z místa, kde se nachází.

postrašit <koho>

Postrašit znamená vyděsit, vystrašit ho nebo ho zastrašit.

zasvěcovat <koho> Bohu

Zasvěcovat se doporučuje jako osobní volba, aby člověk mohl ve svém životě přijímat Boží milost a pomoc.

očistit <koho>

Očistit znamená odstranit nečistoty a nepořádek z jeho těla, oblečení nebo prostředí.

vyčerpat <koho>

Vyčerpat znamená vysát energii, silu nebo síly komu.

zlobit <koho co>

Zlobit se znamená chovat se nezdvořile, neuctivě nebo darebácky k někomu nebo něčemu.

usmrtit <koho>

Usmrtit znamená způsobit smrt člověka, zvířete nebo jiného živého tvoru.

získat jméno

Obdržet nebo získat jméno znamená identifikaci se jménem, přičemž toto jméno je potvrzeno a může být použito v oficiálních dokumentech.

uvalit <na koho> (daně)

Uvalit na koho daně: naložit daně na někoho jako povinnost.

vrhnout se <na koho>

Vrhnout se na někoho znamená rychle a odhodlaně se soustředit na danou osobu nebo cíl.

používat <co na koho>

Používat "co na koho" znamená použít nástroj, zbraň, slovo nebo jinou činnost k ovlivnění, ublížení či ovládnutí někoho nebo něčeho jiného.

obdarovat <koho čím>

Obdarovat: dát něčímu dar, dárek nebo pozornost jako známku úcty nebo lásky.

opatřit <koho>

Zajistit komu potřebné věci či služby; zajistit komu potřebné finanční prostředky.

zarmucovat <koho>

Zarmucovat znamená dát najevo smutek a zklamání, často v podobě lítosti a soucitu.

upozorňovat <koho>

Upozorňovat znamená vyjadřovat varování nebo upozornění druhé osobě na něco, co by mohlo mít nežádoucí důsledky.

štvát <koho>

Štvát znamená šikanovačně, urážlivě nebo vyhrožujícím způsobem napadat, kritizovat nebo provokovat kohokoli.

odvést <koho odkud>

Odvést: přesunout někoho z jednoho místa na druhé.

poděsit <koho>

Poděsit znamená vyvolat strach, úzkost nebo hrůzu.