Facebook

Velký - synonyma

Celkem nalezeno 29 synonym ke slovu velký.

Význam: Velký se obvykle používá k popisu velikosti, síly nebo významu. Je to více než běžný nebo obvyklý.

nevelký

Nemohutný, malý, skromný; nevelký je synonymem pro malý, nepatrný, nevýznamný.

maličký

Maličký je souhrnný výraz pro něco malého, nepatrného, nevelkého nebo miniaturního.

titěrný

Malý, příliš malý na to, aby byl viděn nebo zaznamenán.

nicotný

Nicotný je přídavné jméno, které označuje něco, co je nevýznamné, bezcenné nebo zanedbatelné.

ohromný

Ohromný znamená velmi velký, obrovský, impozantní, úctyhodný.

bezvýznamný

Bezvýznamný je synonymum pro něco, co není důležité, ani zajímavé, bezcenné a nedůležité.

nedůležitý

Nedůležitý je to, co není důležité ani nezbytné; bez významu nebo hodnoty; nepodstatné.

nezávažný

Nezávažný: nevážný, nenáročný, nedůležitý, nevýznamný, nedůležitý.

obyčejný

Obyčejný znamená běžný, obvyklý, obyčejný, normální, typický nebo průměrný.

všední

Všední se označuje jako běžný, obyčejný, nudný či rutinní, obecný a nenápadný.

významný

Významný: znamenající nebo projevující význam, důležitý, významný, mající důležitý vliv.

početný

Početný znamená velký, mnohý. Obecně se používá pro připomenutí množství osob, věcí nebo situací.

četný

Četný znamená hojný nebo velký počet. Znamená to mít mnoho nebo mnoho kusů.

závažný

Závažný je spojován s vážností, významností nebo vážností; znamená to, že je to důležité, závažné nebo významné.

důležitý

Důležitý je to, co je pro něco velmi důležité, co má vliv na výsledek nebo je pro něco zásadní.

hlavní

Hlavní znamená nejdůležitější, nejvýznamnější nebo nejvyšší.

přední

Nejdůležitější nebo nejvýznamnější; náležející nebo vedoucí.

mocný

Mocný je silný, dominantní, má vliv a autoritu.

silný

Silný odkazuje na to, že něco je pevné, odolné, vytrvalé nebo má vysokou kvalitu.

mohutný

Mohutný znamená silný, velký a významný; odkazuje se na něco, co je obrovské a mocné.

intenzívní

Intenzivní znamená s vysokou intenzitou, intenzívním zápalem nebo intenzivním úsilím.

slabý

Slabý znamená oslabený, bez síly, málo silný, nedostatečný nebo neschopný.

velkomyslný

Velkomyslný znamená být štědrý, šlechetný a ochotný pomáhat druhým.

šlechetný

Šlechetnost je ctnost, která se projevuje v laskavosti, pokoru, otevřenosti a úctě k druhým.

ušlechtilý

Ušlechtilý: vznešený, čestný, ctnostný, čistý, nezištný; vyjadřuje vysokou úroveň morálního chování.

vznešený

Vznešený představuje něco velkého, velmi cenného, vzácného a důstojného.

slavný

Slavný znamená, že je někdo, nebo něco známé, uznávané a obdivované.

věhlasný

Věhlasný se vztahuje k osobě, věci nebo události, která získala pozornost a uznání jako významná nebo dokonce výjimečná.

proslulý

Proslulý znamená významný, vysoce uznávaný nebo známý. Je to někdo, koho lidé znají a oceňují za úspěchy nebo slávu.

Podobná synonyma

mocný (hrad)

Mocný hrad je obrovská budova, která byla postavena k obraně nebo pro osobní účely. Má silnou obrannou strukturu a je obvykle vybavena věžemi, opevněním a příkopy.

shluk (nevelký)

Shluk je skupina nebo seskupení něčeho, obvykle malých objektů nebo částí, které jsou sdružené dohromady.

vznešený člověk

Noblesní, ušlechtilý člověk; člověk s vyššími morálními a estetickými hodnotami.

dojem (silný)

Silný dojem je intenzivní a hluboký vjem nebo pocit, který zůstává dlouho po jeho zažití.

cit (intenzivní)

Cit je silný emoční prožitek nebo vztah, který může být pozitivní nebo negativní.

silný (náraz)

Silný náraz je intenzivní, rychlý a mohutný dopad nebo zásah, který může být destruktivní nebo škodlivý.

slabý (paměť)

Slabý znamená oslabený nebo neúčinný, obvykle použitý k popisu síly, intenzity nebo schopnosti.

hlavní město

Hlavní město je sídlo státní vlády, největší město dané země a centrum politické, hospodářské a kulturní činnosti.

přední činitel

Přední činitel je vůdčí osoba ve vládní nebo obecní organizaci.

hlavní skupina

Hlavní skupina je největší skupina lidí ve skupinové dynamice, která se odlišuje od ostatních skupin menší velikosti.

ušlechtilý muž

Ušlechtilý muž je někdo, kdo je zbožný, čestný, odvážný a starostlivý o druhé. Je to člověk s vyššími morálními hodnotami.

mohutný (opevnění)

Mohutný významně znamená silné, pevné, robustní a odolné. Označuje se jako silná obrana, která je schopná odolávat většímu tlaku a útokům.

ušlechtilý (muž)

Ušlechtilý muž je vznešený, morálně vyspělý, galantní, odvážný a etický člověk.

bezvýznamný (úředník)

Bezvýznamný úředník je někdo, kdo nemá významnou roli, nevykonává žádnou důležitou práci a jeho přítomnost nemá žádný vliv.

mohutný celek

Velká skupina, která má silnou sílu a vliv, nebo objekt, který je velký a majestátní.

hlavní myšlenky

Hlavní myšlenka je stěžejní myšlenka nebo pointa, která je obsažena v nějakém textu nebo příběhu.

hlavní myšlenka (anekdoty)

Hlavní myšlenka anekdoty je vystihnout či vtipně naznačit pointu jedné situace.

osobnost (přední)

Osobnost je člověk, který se zásluhou svého talentu, schopností a úspěchů stal významnou postavou ve svém oboru.

významný činitel

Významný činitel je osoba, která má vliv na vývoj nebo změny ve společnosti.

důležitý (v dějinách)

Důležitý: Určuje významnou událost, která má dlouhodobý dopad na historii.

hlavní myšlenka

Hlavní myšlenka je základní myšlenka nebo myšlenka, která je obsažena ve větě nebo v textu a která vyjadřuje jeho smysl.

významný (rozdíl)

Významný = důležitý, mající velký význam; rozdíl: významný má silnější závažnost a důležitost než prosté "důležité".

intenzívní (rozcvičení)

Intenzívní rozcvičení je cvičení, které zahrnuje výkon s vysokou intenzitou, aby se zvýšil svalový tón, kardiovaskulární výkon a fyzická vytrvalost.

přední strana

Přední strana je oblast nebo část, která je ve viditelné pozici nebo obecně viditelná.

důležitý (úkol)

Důležitý úkol je úkol, který je nutné splnit a má vážné důsledky, pokud se neprovede.

ušlechtilý člověk

Ušlechtilý člověk je morálně dobrý a vysoce ctí hodnoty, jako je čest, laskavost a lidskost.

silný (pohlavek)

Silný je silný díky své síle, odvaze, odhodlání a schopnosti přemáhat překážky. Jeho vůdčí vlastnosti jsou vysoce ceněny a jeho energie může pomoci druhým dosáhnout cílů.

hlavní (nepřítel)

Hlavní nepřítel je úhlavní protivník, který je největším překážkou pro dosažení cíle.