Facebook

únik - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu únik.

Význam: Únik je rychlé a nekontrolované opuštění místa, úkolu nebo aktivity; často spojené s útěkem.

uprchnutí

Uprchnutí je odchod z místa, na kterém se nacházíte, aniž byste se mohli ocitnout ve vězení nebo v ohrožení života.

nerozvážnost

Nerozvážnost je chování nebo čin, který je nepromyšlený, nezodpovědný nebo nezodpovědný.

chybný skok (koně)

Chybný skok je chyba při skoku s koněm, kdy kůň neskáče přes překážku správně.

uniknutí

Uniknutí je proces nebo akce, která pomáhá uniknout, nebo se vyhnout nebo se dostat ze situace nebo prostředí.

vyváznutí

Vyváznutí je uvolnění se z něčeho, co nás limituje nebo způsobuje napětí.

ucházení

Ucházení je proces žádosti o zaměstnání, ve kterém se zájemce prezentuje, aby byl zaměstnavateli přijat.

prosakování

Prosakování je proces, při kterém se tekutina nebo plyn stává skrz stěnu, membránu nebo jinou překážku.

ztráta

Utrpění nebo odcizení něčeho cenného, co nelze nahradit; ztráta vyvolává smutek, frustraci a zármutek.

průnik (k brance)

Průnik je otvor v brance, který umožňuje přístup dovnitř nebo ven z oblasti.

Podobná synonyma

chybný

Chybný = nesprávný, neplatný, nedostatečný, neobvyklý, nesprávně provedený.

uštvat (koně)

Uštvat koně znamená použít nátlakové pomůcky jako bič nebo štětku, aby se kůň naučil poslouchat.

poplašit (koně)

Poplašit koně znamená vyvolat strach nebo úzkost, aby se pohnul nebo změnil směr pohybu.

brodit (koně)

Brůdit (koně) je metoda překonávání překážek za pomoci koně, která vyžaduje pořádek, koordinaci a disciplínu.

průnik

Překročení hranic mezi dvěma oblastmi, často se zaměřením na výměnu informací nebo využití více oborů.

skok vzhůru

Skok vzhůru je pohyb dopředu nebo nahoru, často po provedení otočky nebo hlavního pohybu. Může být proveden pro sportovní aktivity, jako je skákání nebo tanec.

skok

Skok je rychlý a dynamický pohyb, kdy se člověk vyskočí do vzduchu nebo na vyšší místo.

odsedlat (koně)

Odsedlat koně znamená odstranit sedlo a potřebné výbavy, aby mohl být kůň ponechán ve volnosti.

ucházení se <o co>

Ucházení se je proces požádání o činnost, pozici nebo jinou příležitost.

okartáčovat (koně)

Okartáčovat znamená mechanicky česat srst koně, čistit ji od nečistot a všech nečistot, aby byla lesklá a hladká.

ztráta vědomí

Ztráta vědomí je stav, kdy člověk chvíli nevnímá okolí a ztrácí přítomnost svědomí.

pohánět (koně)

Pohánět znamená využívat k pohybu silu, například koně.

zkrotit (koně)

Zkrotit znamená vzdát se odporu a naučit se poslouchat a ovládat své chování.

ztráta důvěryhodnosti

Ztráta důvěryhodnosti je stav, ve kterém se někomu nedůvěřuje a nevěří se mu.

ztráta vítězství

Neúspěch, nedostatek úspěchu, nezdaru nebo porážka ve srovnání s konkurencí.

nasednout (na koně)

Nasednout na koně znamená usednout do sedla a začít s ním jezdit.

cval (koně)

Cval je klusová chůze koně, kdy se kůň pohybuje s nízkou hlavou, krátkými kroky a ohnutými kolenními klouby.

pěstovat (koně)

Pěstovat koně znamená chovat, trénovat, vyživovat a starat se o koně.

pomalé prosakování

Pomalé prosakování je proces, při kterém se tekutina postupně průchází přes stěny nebo membrány.