Facebook

(suverénní) země - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu (suverénní) země.

Význam: Suverénní země je nezávislá, samostatná státní jednotka s plnou politickou a právní suverenitou.

krajina

Krajina je obecný termín pro geografickou oblast, zahrnující obvykle souvislou oblast vody, pevniny a nebo kombinaci obou.

území

Území je určitá část území, která je buď fyzicky ohraničena, nebo definována politickými nebo správními hranicemi.

státní zřízení

Státní zřízení je systém politické organizace na národní úrovni, který reguluje vztahy mezi lidmi, vládou a společností.

Podobná synonyma

státní zástupce

Státní zástupce je osoba, která vyšetřuje trestné činy a zastupuje stát při řízení s obžalovanými.

zřízení

Zřízení je uspořádání, stanovení, nastavení nebo zavedení něčeho.

území (obce)

Území je oblast nebo oblast, která je definována geografickými nebo politickými hranicemi.

státní znak

Státní znak je symbol, který zastupuje danou zemi a její identity. Je to jedinečný symbol, který je vyobrazen na vlajkách, mince a dokumentech.

zbavený (území)

Odstraněný, vyřazený nebo zbavený území je oblast, která byla odebrána z oficiálního státního nebo mezinárodního území.

státní správa

Státní správa je organizovaný systém vlády, který je zodpovědný za implementaci a udržování zákonů a politik ve veřejném zájmu.

úředník (státní správy)

Úředník je osoba zaměstnaná ve státní správě, která vykonává nebo řídí činnosti, které musí být provedeny pro vyřízení úředních záležitostí.

zbavit (území)

Zbavit (území) znamená odstranit nebo omezit jeho politickou nebo právní kontrolu.

pracovat (ve státní službě)

Pracovat ve státní službě znamená vyvíjet úsilí, abychom dosáhli cílů stanovených státem.

(výkonné) státní orgány

Výkonné státní orgány jsou orgány státu zodpovědné za vykonávání veřejné správy.

státní pokladna

Státní pokladna je finanční účet, jehož prostředky jsou používány pro veřejné výdaje.

socialistické zřízení

Socialistické zřízení je politický systém založený na principu spravedlivého rozdělení bohatství a moci. Umožňuje veřejné kontrole nad produkcí a distribucí zdrojů.

obsazovat (území)

Obsazovat znamená zabrat, uchvátit nebo okupovat (území).

území (v cizím prostředí)

Území je oblast, místo nebo oblast, která je definovaná vymezenými hranicemi.

pruh (území)

Pruh je území vyznačené linii, obvykle omezující pohyb nebo použití.

oddělené území

Oddělené území je území oddělené od okolního teritoria, obvykle vymezené politickými či geografickými hranicemi.

státní finance

Státní finance jsou obor, který se zabývá výdaji a příjmy státu a jeho hospodařením.

volná krajina

Volná krajina je oblast, ve které se obyvatelé mohou svobodně pohybovat a cestovat bez omezení.

státní zkouška

Státní zkouška je formální proces pro uznání profesionálních znalostí a dovedností v dané oblasti.

instituce (státní)

Instituce (státní) je organizace nebo institut, který představuje vládu a má vliv na fungování společnosti.

divoká krajina

Divoká krajina je oblast, která je ve velké části nedotčená lidskou činností a její přírodní stav je víceméně nezměněn.