Facebook

Soud - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu soud.

Význam: Soud je orgán veřejné moci, který vykonává právní rozhodování a provádí právní vymahatelnost.

přelíčení

Přelíčení je soudní řízení, ve kterém se rozhoduje o právních otázkách.

řízení

Řízení je proces rozhodování a plánování pro dosažení cílů organizace či společnosti.

proces

Proces je činnost postupně vyvíjená k dosažení konkrétního cíle.

úsudek

Úsudek je schopnost posoudit, vyvodit závěry a rozhodovat se na základě intelektuálního úsudku.

názor

Názor je souhrn přesvědčení nebo představy o něčem, založený na osobních zkušenostech nebo informacích.

mínění

Mínění je názor nebo přesvědčení člověka o něčem.

hodnocení

Hodnocení je proces, během kterého se posuzuje nebo vyhodnocuje něčí výkon, schopnosti, úspěch nebo kvalitu.

posudek

Posudek je souhrn hodnocení, který poskytuje odborník na základě zvážení všech relevantních informací.

kritika

Kritika je zpětná vazba, která hodnotí činnosti a postoje jednotlivce nebo skupiny.

soudní dvůr

Soudní dvůr je orgán či instituce, která poskytuje správní rozsudky, výklad zákonů a právní rady.

budova soudu

Budova soudu je místo, kde se provádí soudní řízení a kde se vyřizují právní záležitosti.

zakončení

Konec; znamená ukončení něčeho, dokončení něčeho nebo dosažení cíle.

ukončení

Ukončení je ukončení procesu nebo činnosti; je to bod nebo bod zastavení.

uzavření

Uzavření je formální závěr čehokoliv, od smluv až po jednání a dohody.

konec

Konec označuje dokončení čehokoli, např. činnosti, události, sporu, vztahu atd.

doslov

Doslov je závěrečná část knihy nebo článku, která shrnuje hlavní nápady a uzavírá autorovo sdělení.

úvod

Úvod je úvodní část nebo část popisu, která představuje a stručně popisuje téma.

uzávěr

Uzávěr je závěrečná část, která je obvykle používána k ukončení dokumentu, dopisu nebo jiného prohlášení.

uzávěrka

Konečný termín pro podání přihlášky, případně dodání nějakého díla.

konkluze

Konkluze je závěrečný závěr nebo závěr článku, který shrnuje argumenty a vyvozuje závěry.

Podobná synonyma

subjektivní (názor)

Subjektivní: Názor založený na osobních preferencích, dojmech nebo přesvědčení.

čtvercový (dvůr)

Čtvercový dvůr je prostor s čtvercovým tvarem, obklopený zdmi nebo jinými stavbami.

metody řízení organizace

Metody řízení organizace jsou techniky, které se používají ke zlepšení efektivnosti a účinnosti činností a procesů spojených s organizací.

konec týdne

Konec týdne je období, kdy se lidé uvolňují od pracovních povinností a užívají si volného času s rodinou a přáteli.

je s kým konec

Je s kým konec znamená, že všechny důležité překážky byly překonány a postup byl dokončen.

konec století

Konec století je označení pro konec 19. nebo 20. století; je to období, ve kterém docházelo k zásadním změnám ve společnosti a technologiích.

výběrové řízení

Výběrové řízení je proces, který se používá k výběru nejvhodnějšího kandidáta na danou pozici.

budova

Budova je stavba používaná pro různé účely, například obytné, komerční, administrativní nebo technické.

mít názor

Mít názor znamená mít vlastní pohled na věc nebo situaci.

vyjadřovat (názor)

Vyjadřovat znamená sdělit názor, názorově se vyjádřit nebo vyjádřit se.

soudní rozhodnutí

Soudní rozhodnutí je rozhodnutí soudce, které určí, zda je obžalovaný vinný či nevinný.

pravomoc (soudní)

Pravomoc je právo soudního orgánu posuzovat a rozhodovat ve věcech, které přísluší jeho činnosti.

znalec (jehož úsudek rozhoduje)

Znalec je odborník, který je pověřen posoudit skutečnosti a dát názor, jehož úsudek rozhoduje.

soudní spor

Soudní spor je proces, ve kterém se dvě strany snaží uspokojit své zájmy před soudem prostřednictvím argumentů a důkazů.

dát k soudu <koho>

Předložit k soudu, aby byla posouzena jeho vina.

převládnout (názor)

Převládnout znamená být dominantním názorem nebo se stát hlavním názorem.

úvod (dramatu)

Úvod je část dramatu, která představuje příběh a hlavní postavy, a nastavuje atmosféru a napětí pro zbytek příběhu.

názor <na co>

Názor je odhad, postoj nebo mínění člověka o něčem.

soudní

Soudní znamená související s soudem nebo soudním systémem a odkazuje na činnosti, které provádí soudy, včetně vynášení rozhodnutí a provádění právních postupů.

vydat (soudu)

Vydat znamená poskytnout někomu, například soudnímu orgánu, plnou moc, která mu umožňuje vykonávat specifické činnosti.

přijít (k soudu)

Přijít: uskutečnit účast na soudním řízení, dojít na soud, vystoupit před soudce.

pravdivý názor

Názor, který je založen na faktech a je pravdivý.

smlouva (o ukončení války)

Smlouva o ukončení války je dohoda mezi válečnými stranami, která definuje způsob, jakým se válka ukončí a jaké následky bude mít.

soudní řízení

Soudní řízení je proces, při kterém se soudci, stranami a svědky řídí soudními předpisy a postupy určené k rozhodnutí o věci.

budova parlamentu

Budova parlamentu je veřejná stavba, kde se schází a odhlasují zákony a politické rozhodnutí.

stupeň jistoty soudu

Stupeň jistoty soudu je míra jistoty, s jakou soud výsledek spravedlivého procesu přijímá.

rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je vyjednávací proces, který se využívá k řešení sporů mezi dvěma stranami. Představuje způsob alternativního řešení sporů, kde se strany dohodnou na nezávislém a nestranném rozhodci.