Facebook

Satan - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu satan.

Význam: Satan je postava, která je obecně vnímána jako symbol zla, padlý anděl a nepřítel Boží.

lucifer

Lucifer je latinský název pro Pána světla, jinak nazývaného také Satana nebo ďábel. Někdy se tento pojem používá jako symbol pro skutečného padlého anděla.

čert

Padlý anděl v podobě černobílého démona s rohy a ocasem, který se objevuje v různých náboženských a folklórních oblastech.

ďábel

Ďábel je symbol zla, ztělesnění zkaženosti a podlého jednání. Je to něco, čemu se má člověk vyhnout.

ďas

Ďas je slovo z češtiny, které značí chytrá a vynalézavá osoba. Je to také někdo, kdo má dobré myšlení, schopnosti a schopnost rychle a účinně řešit problémy.

satanáš

Satanáš je metafyzická bytost, která je obecně považována za ztělesnění zla a protivníka Božího.

divoký n. zlý člověk

Nezkrotný, nespoutaný, drsný, bezohledný, obtížně ovladatelný člověk.

jedovatý hřib

Jedovatý hřib je druh hub, který může být nebezpečný pro lidské zdraví až do smrti.

rarach

Rarach je staroslovanský náboženský pojem, který se rovná slovu „bohorovný“ nebo „svatý“. Je to titul, který byl udělen jedincům nebo kolektivům, kteří byli oceněni za svou nebezpečnou nebo obětavou službu.

běs

Běs je silná a náhlá vlna hněvu nebo vzteku, charakterizovaná nekontrolovatelným chováním.

démon

Démon je mytologická bytost, často znázorňovaná jako nepřítel člověka, bývá spojován s zlem a chaosem.

padouch

Padouch je negativní postava ve fiktivních dílech, která se snaží provést něco zlého.

bídák

Bídák je slangové označení pro osobu, která je chudá, trpí nedostatkem nebo žije v bídných životních podmínkách.

Podobná synonyma

pánovitý člověk

Člověk s autoritativními vlastnostmi; respektováno a váženo jako vůdce.

ironický člověk

Člověk s ironickým smyslem pro humor, který využívá jemné paradoxy k vyjádření svého názoru.

člověk

Člověk je vysoce inteligentní druh primátů, který je schopen komunikace, racionálního myšlení a schopnosti vytvářet kultury.

lstivý (člověk)

Lstivý člověk je takový, který je schopný využít situaci nebo využít své schopnosti ke svému vlastnímu prospěchu.

naivní člověk

Naivní člověk je člověk, který je nezkušený, neopatrný, nekritický a důvěřivý.

(přehnaně) sebevědomý člověk

Sebevědomý člověk je osoba, která je si vědoma svých schopností, silná víra ve své schopnosti a schopnost dosáhnout úspěchu.

člověk v podřadné pozici

Člověk je obecný termín pro součást lidského druhu, který se vyznačuje inteligencí, schopností učit se a vytvářet kulturu.

bezcharakterní člověk

Člověk bezcharakterní je ten, který nemá vlastní vůli, nerozhodnost, slabost, odhodlanost nebo morální hodnoty.

který člověk

Člověk je tvor s unikátní schopností myšlení a citů, který je schopen se vyvíjet, přizpůsobovat se, komunikovat a vytvářet kulturu.

svobodný člověk

Osoba, která je volná od jakéhokoli druhu otroctví nebo závislosti a má právo volně rozhodovat.

nezkušený (člověk)

Nezkušený = člověk, který nemá žádné zkušenosti, schopnosti či znalosti v dané oblasti.

odporný člověk

Osoba, která je nezdvořilá a neslušná, nespravedlivá a hrubá, způsobuje odpor a rozčarování.

nepružný člověk

Nepružný člověk je neschopný ustoupit, změnit názor nebo adaptovat se změnám. Je zarytý a neochotný ke změně.

nepříčetný (člověk)

Člověk nepříčetný je osoba, která má mentální poruchu nebo se projevuje abnormálním chováním.

divoký

Divoký znamená neovládnutý, neobydlený nebo přírodní; obyčejně se používá pro název nebo prostředí, které je přírodní a nezměněné.

jedovatý

Jedovatý - schopnost způsobit otravu nebo škodu zdraví, životu nebo životnímu prostředí.

škodolibý člověk

Člověk, který se raduje z jiných lidí cítících se špatně, často se mstí a má sklon k ironickým komentářům.

zchátralý člověk

Člověk vyčerpaný životem, bez naděje, s fyzickým i psychickým úpadkem.

přísný člověk

Člověk, který je přísný, je ten, který je přísný ve svých postojích, zásadách a ve výchově. Je striktní a požaduje dodržování pravidel.

vlivný člověk

Vlivný člověk je osoba s vysokým vlivem a autoritou na určité lidi nebo oblasti.

člověk (jen v mn.č.)

Lidé jsou bytosti schopné inteligence, lásky, cítění a sebeuvědomování, kteří jsou schopni vytvářet a udržovat kulturu, společnost a civilizaci.

starý člověk

Starý člověk je člověk ve vyšším věku, který je ve srovnání s mladšími lidmi více zkušený a má vyšší zodpovědnost.

nahý (člověk)

Bez vrchního oblečení, odhalený, kompletně otevřený pohled.

zkoumaný člověk

Zkoumaný člověk je osoba, která se zkoumá, aby se získaly informace o jejích vlastnostech a chování.