Facebook

Prokázat se <čím> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu prokázat se <čím>.

Význam: Prokázat se: předvést své schopnosti, dovednosti nebo úspěchy a dokázat, že jsou dostatečné.

ztotožnit se <s čím>

Ztotožnit se s něčím znamená vyjádřit plnou souhlas s něčím nebo jeho názorem/postojem.

projevit se (politicky)

Projevit se politicky znamená zúčastnit se politických aktivit a prezentovat své názory.

vyslovit se

Vyjádřit svůj názor nebo stanovisko; vyjádřit se jasně a jednoznačně.

Podobná synonyma

projevit se

Projevit se znamená sdělit něco, co má jinak skryté, nebo neznámé.

projevit

Ujevit vyjádřením, pocity nebo názorem, případně předat někomu něco.

vyslovit <co> (veřejně)

Vyjádřit nahlas, veřejně zvukem či slovy svůj názor, myšlenku nebo přání.

projevit (odvahu)

Odvážit se jednat nebo mluvit, i když je to obtížné nebo nebezpečné.

vyslovit

Vyslovit znamená artikulovat, vyjádřit nahlas slova či představu.

projevit dík

Projevit dík znamená projevit vděčnost a povšimnout si dobrého činu nebo gesta, které kdokoliv učinil.

projevit soustrast <komu>

Vyjádřit soustrast = projevit upřímnou soustrast a solidaritu s danou osobou.

projevit reakci

Projevit reakci znamená ukázat emoční, verbální nebo fyzickou odpověď na něco.

politicky neorientovaný

Politicky neorientovaný znamená, že se jedinec neangažuje ve veřejné politice ani neukazuje preference žádné straně.

politický

Politický se týká vlády, zákonů a politických institucí a procesů, které se vytvářejí a provádějí, aby se řídily společnosti.

projevit (cit)

Projevit cit znamená vyjádřit své city a city druhých.

ztotožnit

Ztotožnit se s čímsi znamená přijmout nebo vyjádřit souhlas s něčím nebo něčím.

vyslovit (otázku)

Vyslovit znamená vyjádřit nahlas, vyřčením, co si myslíme či co chceme říct.

vyslovit <co>

Vyslovit: dát nahlas nějaké slovo nebo větu.

neorganizovaný (politicky)

Neorganizovaný politicky znamená, že chybí jakákoliv forma koordinace, vedení nebo strategie.

projevit se jako (hrdina)

Vykonat hrdinský čin a ukázat odvahu.

vyslovit se <k čemu>

Vyslovit se znamená vyjádřit svůj názor, postoj nebo pocity k danému tématu.

projevit touhu <po kom n. čem>

Vyjádřit silné přání něčeho/někoho.

politický režim

Politický režim je soustava politických institucí, pravidel, tradic a postupů, které regulují vztahy mezi státem a jeho občany.