Facebook

Nazývat se - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu nazývat se.

Význam: Nazývat se znamená jmenovat se, označit se nebo být nazvaným (jménem) nebo označeným (určitým jménem).

mít jméno

Mít jméno znamená být identifikován, identifikovat se nebo být pojmenován.

slout

Slout je staroslověnské slovo pro démona nebo zlého ducha. Je to bytost s podobou člověka, která se lidem zjevuje ve snu a vyvolává strach.

jmenovat se

Jmenovat se znamená mít označení, jméno nebo titul, který poskytuje identitu.

Podobná synonyma

vyslovovat (něčí jméno)

Vyslovovat znamená vyřčení jména nahlas, aby bylo slyšet.

dát jméno

Pojmenovat; přiřadit něčemu/někomu jméno nebo jiný identifikátor.

jméno

Jméno je slovo nebo slovní spojení používané k identifikaci nebo zmínění jednotlivce, věci, organizace nebo skupiny.

krycí jméno

Krycí jméno je pseudonym, jméno používané namísto skutečného jména, aby se skryla osoba nebo organizace.

jméno-znamení

Jméno-znamení je symbolický obraz nebo slovo, které se používá k identifikaci nebo reprezentaci osoby, značky nebo instituce.

jmenovat

Pojem jmenovat znamená označit něco nebo někoho jménem, udělit někomu název nebo určit něčí pozici.

jmenovat (profesorem)

Udělit titul profesora, jmenovat někoho profesorem.

jmenovat <koho>

Jmenovat znamená ustanovit někoho do určitého postavení nebo funkce.

jméno (na obraze)

Jméno je slovo nebo skupina slov použitá k identifikaci něčí osoby, místa nebo věci.

pohanět čí (jméno)

Pohanět čí (jméno) znamená provést útok na někoho jménem čí; obvykle se používá s násilnými úmysly.

jmenovat <koho> (ředitelem)

Jmenovat (koho) znamená udělit oficiální postavení a pověřit někoho něčím; nejčastěji se jedná o ředitele.

podstatné jméno

Podstatné jméno je slovo, které označuje osoby, místa, zvířata, věci nebo abstraktní pojmy.

přídavné jméno

Přídavné jméno je slovo, které popisuje nebo určuje podstatné jméno. Přidává informace o vlastnostech nebo charakteristice toho, co je popisováno.

vlastní jméno

Vlastní jméno je jméno, které dostalo osobě, která se narodila, a je unikátní pro každou osobu.

jmenovat (zástupce)

Jmenovat znamená udělit někomu úřad, funkci nebo právo jménem nějakého subjektu.

jmenovat (rytířem)

Jmenovat rytířem je udělení titulu, který přináší slávu a čest. Symbolizuje vysokou hodnost a odměnu za vysoce ceněné činy.

získat jméno

Obdržet nebo získat jméno znamená identifikaci se jménem, přičemž toto jméno je potvrzeno a může být použito v oficiálních dokumentech.