Facebook

Návrat - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu návrat.

Význam: Návrat znamená vrátit se zpět, obnovit předchozí stav nebo zažít znovu.

navracení

Navrácení je proces obnovení něčeho, co bylo dříve dáno, vráceno nebo poskytnuto.

navrácení

Navrácení je proces vrácení něčeho zpět do původního stavu, obvykle předchozího stavu.

cesta (zpět)

Cesta je trasa nebo cíl, který se musí projít nebo dosáhnout; je to přechod od jednoho bodu k druhému.

obnova (zdraví)

Obnova zdraví je proces obnovení přirozeného zdraví a vitality po fyzickém, psychickém nebo duševním zranění nebo onemocnění.

postih

Postih označuje sankci, která je uložena za nějaký provinění. Může to být trest, pokuta nebo jiná přísná opatření.

regrese

Regrese je statistická metoda určená k odhadu vztahů mezi proměnnými a analýze vlivu jedné proměnné na druhou.

Podobná synonyma

procházková cesta

Procházková cesta je cesta nebo trasa určená k procházkám, turistickým výletům nebo jízdě na kole.

cesta

Cesta je trasa nebo přímá linie vedoucí od jednoho místa k druhému.

poškozovat (zdraví)

Ohrozit zdraví, případně způsobit fyzickou či psychickou bolest.

přicházet zpět

Vracet se, návrat; obnovit předchozí stav.

udělat krok zpět

Udělat krok zpět znamená vzdát se něčeho, čeho jste dosáhli, a vrátit se do původního stavu.

pohled zpět

Pohled zpět je způsob, jak se zaměřit na minulost a posoudit události a úkoly. Je to způsob získávání lekcí, které jsou nutné k plánování budoucnosti.

vážit si (zdraví)

Vážit si zdraví znamená dbát o ně a starat se o své tělo, abychom byli zdraví a šťastní.

zpět

Zpět: Shrnutí je stručné shrnutí čeho, co je obsaženo ve větším souvislém textu.

uběhnout (cesta)

Uběhnout cestu znamená projít ji rychle, rychleji, než je obvyklé.

zaprášený (cesta)

Zaprášený - zapadaný prachem, popel a nečistotami; cesta - přístup nebo průchod, který je znečištěný.

zvedat se (cesta)

Zvedat se znamená vystoupat, zvýšit se, zdolat, překonat výšku, jako například vystoupat po cestě.

obnova

Obnova znamená obnovení, obnovu, obnovit nebo znovuvytvořit něco, co bylo předtím přítomno.

dát zpět

Vrátit něco zpět do původního stavu, či místa, odkud bylo odebráno.

stáčet se (cesta)

Stáčet se: oblouk, křivka na cestě; měnit směr jízdy nebo chůze; kolísání směrem nahoru a dolů.

ochrana zdraví

Ochrana zdraví je soubor opatření k prevenci a omezení rizik, která mohou poškodit zdraví lidí.

vzít zpět (tvrzení)

Vzít zpět znamená opustit či zrušit tvrzení, učiněné dříve.

trestní postih

Trestní postih je soubor sankcí, které může stát udělit člověku, který se dopustil trestného činu.

zdraví

Zdraví je stav tělesné a duševní pohody, který je podmíněn kombinací fyzického, psychického a sociálního bohatství.

směřovat <kam> (cesta)

Směřovat je určit směr, kterým se přesouváme, abychom dospěli do určitého cíle. Je to proces, kdy určíme cestu, kterou se vydáme, abychom dospěli do požadovaného místa.