Facebook

Naklonit se - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu naklonit se.

Význam: Naklonit se znamená přiklonit se k něčemu nebo k někomu. Znamená to vyjádřit souhlas nebo sympatii.

nachýlit se

Nachýlit se znamená naklonit tělo dopředu nebo do strany, abychom se podívali na něco blíže.

sklonit se

Sklonit se znamená udělat vůči někomu úklonu nebo se někomu klanět, často v projevu úcty.

shýbnout se

Shýbnout se znamená ohnout se nebo sklonit se; také se používá ve spojení s ukláněním se nebo klaněním.

sehnout se

Stáhnout se, doslova znamená "sklonit se" nebo se přizpůsobit; odkazuje na ústup nebo pokoru.

oblíbit si

Líbit se někomu, případně si něco oblíbit, znamená projevit zájem, sympatie a lásku.

zamilovat si <koho>

Projevit velkou lásku a náklonnost k osobě; zažít silné city a emoce; čerpat z lásky nesmírnou radost.

přiblížit se (večer)

Přibližovat se večeru znamená připravovat se na večerní uvolnění, relaxaci a odpočinek.

nachýlit se (čas)

Nachýlit se znamená změnit pozici těla z rovného postavení do sklonu nebo náklonu.

schýlit se

Schýlit se znamená přiklonit se k názoru, rozhodnutí nebo postoji.

Podobná synonyma

otřít se <o koho>

Setkat se (konfliktně), narazit, mít nějaký kontakt s někým nebo s něčím.

pálit <do koho>

Pálit = působit někomu bolest, trápení, utrpení, ponižování nebo útisk.

vzít <koho> (do vazby)

Převzít do vazby, zajmout, chytit.

probudit <koho>

Probudit znamená vzbudit někoho z jeho spánku nebo ospalosti.

vyhodit <koho>

Vyhodit: odstranit, vyloučit, vyřadit, vyřídit, poslat pryč.

pobízet <koho>

Pobízet: vyzývat někoho, aby vykonal určitou činnost; podněcovat k činu.

zdravit <koho>

Zdravit znamená vyjádřit pozdrav, poděkovat, uznání nebo jiný obrazný projev úcty, přátelství nebo lásky.

přirovnávat <koho k čemu>

Přirovnávat je srovnávat dvě nebo více věcí nebo lidí s ohledem na jejich shodné nebo odlišné vlastnosti.

prohlašovat <koho za koho>

Prohlašovat znamená vyhlásit nebo oznámit někoho jako někoho jiného.

uchvátit <koho čím>

Uchvátit: uspokojit silnou touhou, ovládnout, získat nad něčím kontrolu.

oblékat <koho>

Oblékat znamená obléknout nebo převléct do určitého druhu šatů, oblečení nebo uniformy.

zmást <koho>

Zmást znamená zmatit tak, že se bude mít obtížně orientovat mezi skutečností a fikcí.

odlákat <koho>

Odlákat je přesvědčit někoho, aby se odvrátil od něčeho nebo od někoho.

očišťovat <koho>

Očišťovat znamená čistit, odstraňovat nečistoty nebo znečištění z něčí nebo něčího pověsti.

klestit <koho>

Klestit znamená připravit někoho nebo něco na něco nového, jako například pro kariéru, změnu životního stylu, nebo cestu.

pochválit <koho> (velmi)

Pochválit znamená ocenit jeho činy či výkon velmi slovy chvály.

uštvat <koho>

Uštvat někoho znamená podráždit nebo vyprovokovat k něčemu špatnému.

cenit si <koho n. čeho>

Cenit si: připisovat hodnotu, vážit si a uznávat pozitivní vlastnosti někoho nebo něčeho.

upřednostnit <koho n. co>

Upřednostnit znamená vybrat si něco nebo někoho jako prioritu a dát mu přednost před ostatními.

starat se <o koho>

Starat se o koho znamená pečovat o někoho, dbát na jeho potřeby a zajišťovat mu dobré životní podmínky.

mít <koho za co>

Mít za co znamená vyjádřit podporu nebo souhlas s něčím nebo někým.

přimět <koho> k zastavení

Vyvinout tlak, aby kdokoli zastavil.

šikanovat <koho>

Šikanovat znamená fyzicky či psychicky napadat, ponižovat nebo obtěžovat někoho, koho se dotyčný bojí nebo cítí být ohrožen.

ujmout se <koho>

Ujmout se někoho znamená převzít zodpovědnost za něj a starat se o něj, což může znamenat poskytnout pomoc nebo podporu.

zbavit <koho> dědictví

Odepřít někomu právo dědictví; znamená odejmout někomu nárok na dědictví nebo jeho část.

orodovat <za koho>

Orodovat znamená hájit někoho, bránit jeho jméno, čest a práva.

ubít <koho>

Ubít znamená fyzicky zabít danou osobu, často násilím a bez souhlasu.

dolehnout <co na koho>

Dolehnout je přenášené významem dopadu, vlivu, tlaku či nátlaku na někoho.

zklidnit <koho>

Učinit klidnějším; umlčet; uklidnit; usmířit; zmírnit napětí, konflikt nebo agresi.

polepšit <koho n. co>

Zlepšit vzhled, postavení nebo jiný stav člověka nebo věci.