Facebook

"hrozné dítě" - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu "hrozné dítě".

Význam: Dítě, které je neslušné, neuctivé, neposlušné a nedbá na názory druhých.

nekonvenční člověk

Člověk, který se nebojí být odlišný a přijímá netradiční názory nebo postupy.

Podobná synonyma

člověk

Člověk je bytost, která je schopná se učit, cítit, myslet a komunikovat, je to tvor s vyvinutými schopnostmi pro společnost.

starý člověk

Starý člověk je člověk ve vyšším věku, který je ve srovnání s mladšími lidmi více zkušený a má vyšší zodpovědnost.

protivný člověk

Nepříjemná osoba, která je agresivní, nesnášenlivá a konfliktní.

světský člověk

Člověk, který je zaměřen na materiální a světské věci, nezávislý na náboženských hodnotách a filozofii.

jakýsi (člověk)

Někdo nebo něco nezávislého či neutrálního, co nemá jasnou identitu.

přívětivý člověk

Přívětivý člověk je osoba, která je milá, příjemná, laskavá a otevřená.

kolísavý (člověk)

Kolísavý člověk je někdo, kdo je náladový, s častými změnami nálad, a jeho chování se často mění.

vznešený člověk

Noblesní, ušlechtilý člověk; člověk s vyššími morálními a estetickými hodnotami.

vyrovnaný člověk

Člověk vyrovnaný je harmonický, vyvážený a mírný, trpělivý ve svých vystupování a myšlení. Zná své hranice a chová se s respektem k ostatním.

ten člověk

Osoba, která je charakterizována jejími schopnostmi, kvality a vlastnostmi.

tajemný (člověk)

Tajemný člověk je záhadný a tajuplný, plný tajných myšlenek a tajných úmyslů.

poctivý (člověk)

Člověk poctivý je ten, který je spolehlivý, čestný a férový; jeho jednání je otevřené a upřímné.

nepružný člověk

Nepružný člověk je neschopný ustoupit, změnit názor nebo adaptovat se změnám. Je zarytý a neochotný ke změně.

zlý člověk

Osoba, která je zlého charakteru, je krutá a bezohledná k druhým a obvykle dělá neetické činy.

výstřední člověk

Člověk, který má odlišné chování a postoje než ostatní a jehož jednání je často považováno za neobvyklé či kontroverzní.

ušlechtilý člověk

Ušlechtilý člověk je morálně dobrý a vysoce ctí hodnoty, jako je čest, laskavost a lidskost.

nedbalý člověk

Člověk, který je nedbalý, je nepozorný, pohodlný a nezodpovědný a často se neúčastní.

prázdný člověk

Prázdný člověk je jedinec, který nemá smysl pro sebeúctu ani pro hodnotu vlastního života. Je to člověk, který nemá žádný směr.

člověk v podřadné pozici

Člověk je obecný termín pro součást lidského druhu, který se vyznačuje inteligencí, schopností učit se a vytvářet kulturu.

podezřelý člověk

Osoba, která se zdá být podezřelá, je někdo, koho lze podezírat o spáchání nezákonného činu.

(přehnaně) sebevědomý člověk

Sebevědomý člověk je osoba, která je si vědoma svých schopností, silná víra ve své schopnosti a schopnost dosáhnout úspěchu.

prudký člověk

Člověk s prudkým chováním; impulzivní, vzteklý, krutý, bezohledný a agresivní.

člověk (jen v mn.č.)

Lidé jsou bytosti schopné inteligence, lásky, cítění a sebeuvědomování, kteří jsou schopni vytvářet a udržovat kulturu, společnost a civilizaci.

svobodný člověk

Osoba, která je volná od jakéhokoli druhu otroctví nebo závislosti a má právo volně rozhodovat.

nahý (člověk)

Bez vrchního oblečení, odhalený, kompletně otevřený pohled.

sešlý člověk

Sešlý člověk je člověk, který je fyzicky a/nebo psychicky oslabený a přesto se snaží vypořádat se se svým životem.

dobrácký (člověk)

Lidé s dobráckou povahou jsou přátelští, vlídní a něžní. Mají sklon loajálně pomáhat ostatním a jsou ochotni obětovat část svého času, úsilí nebo peněz pro dobro druhých.