Facebook

Ztenčovat se (zásoby) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu ztenčovat se (zásoby).

Význam: Ztenčovat se znamená klesat, snižovat se. Jedná se o ubývání zásob.

zmenšovat se

Zmenšovat se znamená stávat se menším, snižovat svou velikost, objem nebo rozsah.

snižovat se

Snižovat se znamená zmenšit se, stáhnout se nebo snížit objem, počet nebo množství.

ubývat <čeho>

Ubývat znamená postupně klesat nebo mizet.

Podobná synonyma

zabodnout <co do čeho>

Zabodnout znamená narazit něco čím, aby zůstalo pevně upevněné.

pletení se (do čeho)

Pletení se je proces skládání a vzájemného propojování vláken, drátů nebo jiných materiálů, aby vytvořily pevnou strukturu.

zříci se <čeho>

Odříct se čeho/čeho a zbavit se toho; odmítnout, zřeknout se.

dotknout se <čeho> (lehce)

Dotknout se čeho lehce znamená jemně ho pohladit, zkusit, či prozkoumat.

zmenšovat

Zmenšovat je snižovat velikost nebo objem něčeho; zmenšit se znamená zmenšit se.

oddělit se <od čeho>

Odejít z místa, ve kterém se nacházíme, nebo se od něčeho odtrhnout.

chopit se <čeho>

Chopit se čeho znamená získat do svého vlastnictví nebo se ujmout činnosti, čeho se týče.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout znamená fyzicky či metaforicky přitáhnout nebo přivést někoho do něčeho.

být důsledkem <čeho>

Být důsledkem čeho: vyplývat z předchozího, být výsledkem čeho.

využít <čeho> (negativně)

Využít negativně znamená činit zneužití, využívat nezákonně, či bez souhlasu.

základy <čeho>

Základy jsou základní principy nebo podmínky, na kterých je něco postaveno.

vzdát se <čeho>

Vzdát se čeho znamená odmítnout, přestat se o něco snažit nebo se zbavit něčeho.

být příčinou <čeho>

Být příčinou čeho: být zdrojem něčeho, co má následky nebo důsledky.

vyplývat <z čeho>

Vyplývat znamená vycházet z určité skutečnosti nebo informace a dospět k určité závěrečné myšlence.

odstrašit <koho od čeho>

Odstrašit = vyvolat strach u někoho, aby se zdržel jistého chování.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotknout, pracovat s čím, manipulovat s čím.

dožadovat se <čeho>

Žádat něco přísně nebo naléhavě; chtít něco dosáhnout s vytrvalostí.

upustit <od čeho>

Upustit znamená odložit, opustit nebo odmítnout.

zradit <koho od čeho>

Zradit znamená udělat něco, co je v rozporu s příslibem, který je daný osobě či skupině, a poškodit je tím.

ubývat

Ubývat znamená postupně mizet, snižovat se, ztenčovat se, stávat se méně častým.

nabývat <čeho>

Nabývat znamená získat, přivlastnit si, stát se vlastníkem či získat nějakou vlastnost.

vydolovat <co z čeho>

Vydolovat znamená získat něco z něčeho díky úsilí a pracovnímu výkonu.

vkládat se <do čeho>

Vkládat se: zapojit se, angažovat se do činností nebo čehokoliv.

zrazovat <koho od čeho>

Zrazovat znamená přesvědčovat někoho, aby se vyhnul či zdržel určitého jednání.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem; získat právní účinky, stát se vlastníkem čehosi.

oddělit <co od čeho>

Rozdělit, rozlišit, odloučit; dílčí části oddělit od celku.

vyvozovat <co z čeho>

Vyvozovat znamená získat závěry nebo závěry z informací, které jsou k dispozici.

vystříhat se <čeho>

Vystříhat se znamená vyhnout se něčemu, zbavit se čeho, vyvarovat se čeho.