Facebook

Znalosti - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu znalosti.

Význam: Znalosti jsou informace, které získáváme, abychom se naučili a porozuměli věcem. Jsou to výsledky studia, učení a zkušeností.

řízení

Řízení je proces uskutečňování strategií, cílů a plánů prostřednictvím koordinace lidí a zdrojů.

správa

Správa je sdělení, informace nebo zpráva, která je posílána mezi dvěma nebo více stranami.

management

Management je proces řízení organizace a koordinace jejích činností, pro dosažení stanovených cílů.

linka

Linka je čára nebo cesta, která spojuje dvě nebo více bodů.

potrubí

Potrubí je trubka, která slouží ke stlačování nebo transportu kapaliny, plynu nebo pevných látek.

vědomosti

Vědomosti jsou informace, znalosti a dovednosti získané prostřednictvím studia, zkušeností nebo instrukcí.

poznatky

Informace získané studiem, výzkumem, pozorováním nebo zkušeností; poznaná pravda.

Podobná synonyma

osvojit si (vědomosti)

Osvojit si znamená získat vědomosti a dovednosti tím, že se je člověk učí a zdokonaluje.

nedostatek (vědomostí)

Nedostatek je stav, kdy někdo nemá dost informací, znalostí nebo schopností.

vědomosti (osvojené)

Vědomosti jsou informace, které jsme si osvojili buď studiem, zkušenostmi nebo poučením. Jsou to znalosti, které nám umožňují porozumět tomu, co se děje kolem nás.

uzavřít (potrubí)

Zavřít potrubí znamená uzavřít jeho otvory a zabránit tak průtoku kapaliny.

roztřídit (poznatky)

Uspořádat nebo oddělit poznatky do kategorií a skupin podle jejich společných vlastností.

oponentské řízení

Oponentské řízení je proces, při kterém se dva protivníci vzájemně soudí a obhajují své argumenty před arbitrem.

rozvětvení (potrubí)

Rozvětvení je technika, kdy se jeden trubkový proud rozdělí do více trubek.

výběrové řízení

Výběrové řízení je proces, který se používá k výběru nejvhodnějšího kandidáta na danou pozici.

nesourodé vědomosti

Nesourodé vědomosti jsou informace, které jsou různorodé a nepříbuzné; jsou to různé útržky vědění, které nejsou mezi sebou vzájemně provázané.

metody řízení organizace

Metody řízení organizace jsou techniky, které se používají ke zlepšení efektivnosti a účinnosti činností a procesů spojených s organizací.

poznatky (o kultuře)

Poznatky jsou informace o kultuře, kterou jsme získali výzkumem, studiem a sledováním.

odporující účastník (řízení)

Odporující účastník je osoba, která odmítá být součástí procesu nebo řízení.

rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je vyjednávací proces, který se využívá k řešení sporů mezi dvěma stranami. Představuje způsob alternativního řešení sporů, kde se strany dohodnou na nezávislém a nestranném rozhodci.

soudní řízení

Soudní řízení je proces, při kterém se soudci, stranami a svědky řídí soudními předpisy a postupy určené k rozhodnutí o věci.

výfukové potrubí

Potrubí, které odvádí spaliny od motoru auta na ven.

státní správa

Státní správa je organizovaný systém vlády, který je zodpovědný za implementaci a udržování zákonů a politik ve veřejném zájmu.

vštípit (vědomosti)

Vštípit znamená naučit něco nazpaměť, aby se to stalo trvalou součástí vědomostí.