Facebook

Uznání - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu uznání.

Význam: Uznání je vyjádření ocenění, poděkování nebo uznání druhé osobě za její úspěchy, schopnosti nebo činy.

osvědčení

Osvědčení je dokument, který potvrzuje, že jedinec dosáhl určitých výsledků nebo splnil požadavky.

oprávnění

Oprávnění je povolení nebo právo udělené někomu dělat něco, co by jinak bylo zakázané nebo nelegální.

osvědčení (písemné)

Osvědčení je písemný doklad o splnění nějakého úkolu nebo o splnění nějakého požadavku.

uznání

Uznání je projev obdivu nebo ocenění čeho/koho; připomenutí místa/člověka, který/ý získal/a uznání za jeho/její činy.

uznalost

Uznalost je projev uznání, vděčnosti nebo ocenění jiné osoby za její úsilí, činy nebo dovednosti.

ocenění

Ocenění je veřejné uznání nebo ocenění za úspěchy, dovednosti nebo služby.

obdiv

Obdiv je silný a upřímný pocit uznání k něčemu nebo někomu. Je to vyjádření úcty, obdivu a uznání.

pocta

Pocta je vyjádření úcty, uznání nebo obdivu k někomu nebo něčemu.

pochopení

Pochopení je proces vnímání, uvažování a zpracování informací, které nám pomáhají lépe porozumět světu kolem nás.

porozumění

Porozumění je schopnost vytvářet pochopení mezi dvěma nebo více osobami nebo skupinami.

Podobná synonyma

sdělení (písemné)

Informace nebo zpráva předávaná od jedné osoby k druhé; může být písemná, ústní nebo vizuální.

dosahovat (uznání)

Dosahovat uznání znamená dostat se do pozornosti ostatních a získat si respekt.

pochopení (situace)

Pochopení je proces vnímání a porozumění informacím, činnostem nebo myšlenkám.

budící obdiv

Budící obdiv je hluboký respekt, úcta a obdiv pro něco nebo někoho, co je vysoce ceněno.

najít porozumění

Najít porozumění znamená dosáhnout shody a společného souhlasu mezi lidmi.

hodný ocenění

Velmi uznávaný, vysoko ceněný; důstojný pozornosti a uznání.

mající uznání

Uznání je pocta nebo ocenění pro osobu, čin nebo výkon, které je obdivováno a oceňováno.

bez oprávnění

Bez oprávnění znamená bez povolení nebo dovolení; jedná se o akci, kterou člověk uskuteční bez příslušného souhlasu.

veřejná pocta

Veřejná pocta je oslava, která vyjadřuje úctu a uznání pro někoho, kdo něco udělal nebo dosáhl.

písemné sdělení (diplomatické)

Písemné sdělení je oficiální dokument, který používají diplomacie k vyjádření názoru, k uzavření dohod nebo k odeslání politického poselství.

budit obdiv

Budit obdiv je vzbuzovat úctu a obdiv skrze nějakou činnost, výkon nebo jednání.

písemné podání

Písemné podání je formální žádost o něco, která se obvykle podává úředníkem nebo jinou osobou.

patřit (pocta)

Patřit je znamenat být součástí, sdílet, uznávat, dávat poctu, respektovat, být věrný.

sdělit (písemně)

Sdělit = oznámit, předat informaci, prohlásit nahlas.

projevovat (obdiv)

Vyjádřit obdiv, chválit, podporovat, oslavovat.

pocta (okázalá)

Okázalá pocta je úcta vyjádřená velkolepým způsobem, jako je formální ceremonie nebo zvláštní oslava.

uznání (neskrývané)

Uznání je ocenění, které vyjadřuje pochvalu nebo uznání pro někoho za odvedenou práci. Je to veřejné prohlášení uznání.

nadšený (obdiv)

Nadšení je silný emocionální stav živosti, obdivu a nadšení.