Facebook

Sjednotit se - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu sjednotit se.

Význam: Sjednotit se znamená spojit se dohromady, aby se dosáhlo společného cíle.

stisknout

Stisknout znamená silně stlačit nebo spojit dvě věci dohromady.

sevřít

Uvázat nebo stisknout pevně něco kolem něčeho.

spoutat

Spoutat znamená uvázat nebo utáhnout šňůrou, páskou nebo řetězem, aby něco nebo někdo byl pevně uvázán.

uzavřít

Ukončit, zastavit, dokončit.

spojit se

Spojit se znamená propojit se, sjednotit se nebo se spojit dohromady.

sdružit se

Sdružit se znamená spojit se a vytvořit jednu skupinu, aby se dosáhlo cíle.

Podobná synonyma

uzavřít (barikádou)

Uzavřít barikádou znamená oddělit se od okolí, pro oddělení použít překážku.

sevřít (zuby)

Sevřít zuby znamená přitisknout je k sobě pevně a silně. Je to obvyklý způsob, jak projevit odhodlání, sílu, vytrvalost a odolnost.

spojit

Spojit znamená seskupit, sloučit nebo propojit různé části do jednoho celku.

uzavřít (vchod)

Uzavřít vchod znamená zamknout ho, aby nikdo nemohl vstoupit.

uzavřít se

Uzavřít se znamená odmítnout styk s okolím, uzavřít se v sobě a svém světě.

spojit se (řeky)

Spojit se znamená propojit dvě řeky, aby mohly proudit z jednoho břehu na druhý.

uzavřít (pojistku)

Uzavřít znamená získat nebo dát něco do konečného stavu nebo dohody; např. uzavřít pojistku znamená uzavřít smlouvu o pojištění.

uzavřít (vodu)

Uzavřít vodu znamená zabránit jejímu odtoku, odčerpání nebo nežádoucímu vstupu.

spojit se (sňatkem)

Spojit se sňatkem znamená uzavřít manželství, stát se manželem a manželkou.

spojit (lepením)

Spojit: sdružit, připojit, sjednotit, sjednocovat.

spojit se <s kým n. čím>

Spojit se znamená propojit se s někým nebo něčím. Je to uzavření vztahu, společného řešení nebo sdílení myšlenek.

sdružit

Sdružit znamená spojit, sloučit dohromady různé skupiny lidí nebo věcí.

spojit se (zástupy)

Spojit se znamená být součástí skupiny, sdílet stejné myšlenky a cíle a spolupracovat na dosažení společného úspěchu.

uzavřít (přístup)

Uzavřít znamená omezit nebo zabránit přístupu nebo provádění činností.

spojit (vagóny)

Spojením vagónů se myslí připojení dvou nebo více vagónů k jednomu lokomotivnímu vozu.

spojit se <s kým>

Spojit se znamená navázat vztah nebo vazbu mezi dvěma lidmi nebo věcmi.

stisknout (spoušť)

Stisknout = silou stlačit nebo stisknout nějakou část těla nebo předmětu.

sdružit (podniky)

Spojit dvě nebo více podniků do jedné organizace nebo společnosti.

spojit <co s čím>

Spojit znamená propojit, spojit nebo sloučit dva nebo více prvků.

uzavřít (dveře)

Zavřít: zabránit přístupu nebo uzamknout (dveře).