Facebook

Poctivý - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu poctivý.

Význam: Poctivý je charakterizován jako člověk, který je spravedlivý, upřímný a ctí pravidla a zásady.

správný

Správný = správně, přesně, příhodně; v souladu s pravidly, zvyklostmi, mravy nebo zákony.

přesný

Přesný: dokonale přesný, bezchybný; citlivý na malé změny; bezchybný; přesný.

bezvadný

Bezvadný znamená skvělý, úžasný, perfektní nebo excelentní.

zdvořilý

Zdvořilý znamená mít ohleduplné nebo laskavé chování, být vlídný a respektovat druhé.

slušný

Slušný je vyjadřování se s ohledem na ostatní, příjemné, řádné a vystupování se zdvořilostí.

počestný

Počestný má znamenat čestný, spravedlivý, upřímný a nezkažený.

svědomitý

Svědomitý je člověk, který se stará o to, aby vykonal svou práci nebo úkol pečlivě, odpovědně a s láskou.

opravdový

Pravdivý, skutečný, upřímný.

řádný

Řádný znamená být v souladu s předepsanými pravidly, pořádkem nebo obvyklou praxí.

čistý (mravně)

Čistý znamená bezúhonný, neposkvrněný a přímý; je to stav, kdy člověk dělá správnou věc, aniž by se řídil zájmy nebo osobními zisk.

bezúhonný

Bezúhonný znamená čestný, čistý, nezkažený, nesporný, nesporný a bezútěšný.

zachovalý

Zachovalý je stav, kdy je něco v nezměněném stavu, jehož charakteristiky jsou stejné jako v době, kdy bylo vytvořeno.

panenský

Cudný a neporušený, nezkušený, neposkvrněný.

přímý

Přímý: bezprostřední, neprostřední, nezprostředkovaný; přímá cesta, vztah, vliv, odpověď.

bezelstný

Bezelstný znamená nevinný, nezkažený, čistý, neposkvrněný.

Podobná synonyma

zkažený (mravně)

Zkažený má význam nespravedlivý, podlý nebo nečestný; je to člověk, který se chová špatně a který se nedrží morálních zásad.

čistý

Čistý: bez nečistot, neporušený; čistý, čistý, neznečištěný.

krajně svědomitý

Vysoce oddaný, usilovný a pečlivý; stále dbá na dodržování pravidel a plnění úkolů.

zkazit se (mravně)

Zkazit se mravně znamená porušit morální standardy, jít proti etickým normám a dopustit se nespravedlivého jednání.

bezúhonný (mravně)

Bezúhonný je přídomek pro osobu, která je mravně čestná a nespáchala žádné nepravosti.

popis (přesný)

Popis je vyprávění nebo analytické vyjádření čehokoli, od vzhledu osoby až po vlastnosti produktu.

obrodit se (mravně)

Obrodit se znamená získat novou morální sílu a čestnost, stát se lepším člověkem.

čistý list

Čistý list je začátek bez omezení, bez předchozích zkušeností nebo informací. Je to prázdný počátek, ve kterém můžete přemýšlet, psát, tvořit a být kreativní.

správný (víra)

Správná víra je podle náboženských učení názor, který je v souladu s biblí, pravdou nebo božskou vůlí.

čistý příjem

Čistý příjem je částka výdělku po odečtení všech daní, odvodů a odpočtů.

lehký (mravně)

Lehký je to, co je v souladu s morálními hodnotami, co není zatíženo výčitkami svědomí.

přímý (styk)

Přímý styk je forma interakce mezi dvěma nebo více osobami nebo entitami, která je neomezená a bezprostřední.

upadnout (mravně)

Upadnout mravně znamená ztratit morální čest, dodržování dobrých mravů a zásad a činit špatné činy.

čistý (vzduch)

Čistý vzduch je vzduch bez škodlivin, nečistot a znečištění.