Facebook

Písmeno - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu písmeno.

Význam: Písmeno je znak nebo symbol používaný jako základní jednotka pro zapisování jazyka. Jsou to malé grafické symboly, které mají svůj vlastní zvuk a tvoří slova, věty a odstavce.

doslovné znění (zákona)

Vyjádření přesného znění právního předpisu, včetně přesných změn, které byly provedeny.

litera

Litera je symbol nebo znak zastupující hlásku v abecedě.

znak

Znak je symbol či značka, která může být interpretována jako informace, názor, emoce nebo vzkaz.

grafém

Grafém je jeden znak v abecedě nebo jiném systému písma. Je to nejmenší jednotka zaznamenávání jazyka.

Podobná synonyma

přesný (znění)

Přesný znamená správný, jasný a bezchybný, důkladně a přesně provedený.

znění

Znění je zápis či opis podstatných částí dokumentu, který vyjadřuje původní myšlenku, názor či záměr dokumentu.

rodový (šlechtický) znak

Rodový znak je symbol, který reprezentuje jednotlivou rodinu nebo šlechtickou dynastii. Slouží jako symbol identity, prestiže a moci.

nedodržení (zákona)

Nedodržení zákona je porušení povinností stanovených právním předpisem.

nutný znak

Nutný znak je symbol nebo znamení, které je nezbytné pro splnění nějakého účelu nebo cíle. Je to znamení, jehož použití je nezbytné, aby se dosáhlo žádoucího výsledku.

poslední kniha Nového Zákona

Poslední kniha Nového Zákona je Zjevení apoštola Jana. Představuje Boží vize budoucnosti, která obsahuje vize věčného království Božího a předpovědi a varování pro lidstvo.

původní znění

Původní znění: Původní stav nebo podoba něčeho. Shrnutí: Původní stav, nebo podoba něčeho před změnou.

státní znak

Státní znak je symbol, který zastupuje danou zemi a její identity. Je to jedinečný symbol, který je vyobrazen na vlajkách, mince a dokumentech.

návrh (zákona)

Návrh je vyjádření myšlenek nebo nápadů, jež mohou vést k vytvoření zákona.

osnova (zákona)

Osnova je základní struktura zákona, která stanovuje jeho hlavní body.

úprava zákona n. normy

Úprava zákona n. normy je změna nebo doplnění úprav stávajícího právního aktu.

městský znak

Městský znak je symbol, který se používá k identifikaci města a reprezentuje jeho historii, kulturu a identitu.

uvést výrok (doslovně)

Uvést výrok: Přinést do reality. Shrn: Převést myšlenku do skutečnosti.

ze zákona

Zákon je definovaný jako návrh, předpis nebo autoritativní pravidlo, které stanoví, co je povoleno a co není.

znak <čeho>

Znak je symbol, který reprezentuje něco jiného, např. myšlenku, pojem, věc nebo koncept.

podle zákona

Podle zákona znamená, že je stanovena právní povinnost či pravidlo, které musí všichni dodržovat.