Facebook

Odpor - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu odpor.

Význam: Odpor je vyjádření nesouhlasu nebo námitek proti něčemu nebo někomu.

sklon

Sklon je změna směru nebo úhlu pozorování, která je vždy uvedena v poměru k horizontu.

náchylnost

Náchylnost je schopnost být snadno ovlivněn něčím, případně schopnost mít reakci na něco.

dispozice

Dispozice je schopnost člověka zvládat úkoly rychle a efektivně. Jedná se o schopnost organizace času a plánování.

inklinace

Inklinace je tendence nebo zájem o něco. Je to sklon k určitému konání, myšlení nebo postoji.

přízeň

Přízeň je vlídnost a dobrota vůči druhým, projevující se upřímnou laskavostí a přátelskostí.

obliba

Obliba je radostný pocit, který máme k něčemu nebo někomu. Je to láska, milost a vřelost.

sympatie

Sympatie je city, které jsou vyjádřeny soucitem, úctou nebo laskavostí. Jde o projev lásky a podpory druhé osobě.

láska

Láska je silné city, které nás spojují s druhými a pomáhají nám prožívat a vytvářet hluboké vztahy.

maření

Maření je pokus o zmaření plánu nebo cíle; je to naléhavé zdržování, bránění nebo odvracení.

ztěžování

Ztěžování je postup, během kterého se zvyšuje náročnost situace, aby se zlepšily fyzické a psychické schopnosti.

obrana

Obrana je chování či činnost používané k ochraně proti útokům nebo hrozbám. Může zahrnovat politické, právní, vojenské nebo jiné metody.

nesouhlas

Nesouhlas je vyjádření názoru, který se neshoduje s názorem druhé osoby.

námitky

Námitka je vyjádření nesouhlasu nebo odporu k něčemu.

protest

Protest je veřejná vyjádření nesouhlasu s něčím, často pomocí shromáždění a demonstrací.

souhlas

Souhlas je názorová shoda, kdy se jedna strana zavazuje k akci nebo názoru druhé strany.

nechuť

Nechuť je negativní emoce a odpor k něčemu nebo někomu; odmítnutí, nebo nesouhlas.

nelibost

Nelibost je silný nepříjemný pocit, který se projevuje jako negativní reakce na něco nebo někoho.

antipatie

Antipatie je silná náklonnost k něčemu negativnímu, jako je nenávist nebo odpor.

ošklivost

Ošklivost je stav nebo vlastnost, která je pro ostatní nevlídná, ošklivá nebo nepříjemná.

Podobná synonyma

obrana (v boxu)

Obrana je aktivní činnost zaměřená na ochranu člověka, jeho majetku, práv a zájmů před negativními vlivy z vnějšího prostředí.

láska k vlasti

Láska k vlasti je cítění silné vazby k vlasti, jejíž obyvatelé jsou považováni za součást rodiny. Je to vztah plný úcty a odhodlání chránit a podporovat vlast.

mít sklon <k čemu>

Mít sklon znamená mít tendenci, sklon k něčemu, např. sklon ke zlobě, sklon k pomoci druhým apod.

získat přízeň

Získat přízeň znamená získat přátelství, obdiv, oblíbenost a přijetí.

námitky (proti rozsudku)

Námitky jsou námitky proti rozsudku, které mohou být uplatněny ve snaze uspět s odvoláním.

získávat čí přízeň

Získávat čí přízeň znamená získávat sympatie, důvěru a oblíbenost od někoho.

láska (pohlavní)

Láska je silné emocionální pouto mezi dvěma lidmi, které se projevuje vášní, porozuměním a city. Pohlavní láska je přitahování k druhému pohlaví, které vyvolává fyzickou a sexuální touhu.

souhlas (obecný)

Souhlas je vyjádření schválení nebo podpory něčího názoru či činu. Je to prohlášení, že něco je akceptováno nebo schváleno.

působit (sympatie)

Působit znamená produkovat emoce nebo postoje jiné osoby, například sympatie nebo nesouhlas.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.

láska k bližnímu

Láska k bližnímu je city a emoce, které vyžadují od nás sebepřijetí, tolerance a ochotu vzájemně si pomáhat.

nesmírný (láska)

Nesmírná láska je nekonečná láska, která je neuvěřitelně silná a zasahuje do všech oblastí lidského života.

vyjádřit souhlas

Souhlasit, přijmout, schválit.

sklon <k čemu>

Sklon je postoj nebo tendence k něčemu; je to záměrná přitažlivost k něčemu nebo odmítnutí něčeho jiného.

mít sklon

Mít sklon znamená mít tendenci nebo sklon k něčemu.

maření (úmyslné)

Maření je úmyslné zmaření či znemožnění dosažení něčeho nebo něčího cíle.

souhlas (rodičů)

Souhlas rodičů je jejich schválení nebo podporování činností, rozhodnutí nebo změn, které se týkají jejich dětí.

mít námitky

Mít námitky znamená uvádět argumenty proti něčemu, co je nabízeno nebo předloženo.

potlačit (nesouhlas)

Potlačit znamená překonat nebo zastavit něco, co brání v dosažení cíle.

přízeň (Boží)

Boží přízeň je milosrdné zacházení Boha s člověkem a jeho ochrana před zlem.

vyjadřovat souhlas

Dát najevo souhlas, podpořit nebo schválit.