Facebook

Nazvat <koho jak> - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu nazvat <koho jak>.

Význam: Nazvat člověka jménem: přidělit mu jméno, jakým je označován.

povědět

Říct, sdělit něco pomocí slov; vysvětlit, popsat.

sdělit

Sdělit: komunikovat informace nebo myšlenky jinému člověku.

naznačit

Naznačit: dát náznak, naznačovat, naznačit, naznačit, dát náznak směřování.

prozradit

Reveal, make known, disclose confidential or secret information.

zamlčet

Zamlčet znamená skrýt nebo nezmínit něco, co by mělo být nebo bylo oznámeno.

požádat <o co>

Požádat: se o něco žádat, zažádat si o něco, otázat se na něco.

poprosit

Žádat někoho o něco, aby vám pomohl nebo vám dal něco.

domluvit se <s kým>

Domluvit se s někým: dohodnout se na společném postupu, závazku nebo názoru.

dohodnout se

Dohodnout se je vyjednat nebo s někým uzavřít smlouvu, která bude vyhovovat oběma stranám.

rozhodnout se

Rozhodnout se znamená učinit jasné a pevné rozhodnutí o něčem; jednat s pevnou vůlí a odhodláním.

pojmenovat

Pojmenovat je proces vymezení a identifikace něčeho, čímž se dává název a stanoví jeho specifický význam.

Podobná synonyma

právně rozhodnout

Rozhodnout o právních otázkách; stanovit právní nález.

rozhodnout se <pro co>

Rozhodnout se pro co: vybrat si něco po důkladném zvážení všech alternativ.

naznačit (směr)

Naznačit znamená dát náznak, dát nějaký nesouvislý signál nebo událost, který může naznačovat směr nebo cíl.

domluvit

Domluvit se znamená dohodnout se a dosáhnout společného souhlasu.

požádat <koho o co>

Požádat = prosit někoho o něco; žádat o pomoc, předmět, informace nebo další služby.

domluvit se <na čem>

Dohodnout se na něčem, ujasnit si podrobnosti a uzavřít dohodu.

domluvit se

Dohodnout se, shodnout se, dohodnout se na něčem, ujednat si, domluvit se.

prozradit se

Odpověď: Prozradit se znamená ukázat, říct nebo dát najevo něco, co bylo dříve utajeno.

rozhodnout (spor)

Rozhodnout znamená vydat definitivní a konečné rozhodnutí o sporu.

naznačit (otázku)

Naznačit: dát náznak, naznačovat; představit něco náznakem nebo alespoň potenciální možnost.

prozradit <co>

Odkrýt, sdělit nebo zjevit tajemství nebo informace, které byly dříve utajeny.

naznačit (pokračování)

Naznačit znamená dát najevo něco náznakem, tj. přímou či nepřímou narážkou, aluzí, nápadem apod.

rozhodnout se <k čemu>

Udělat jasné rozhodnutí o tom, co je třeba udělat.

domluvit <komu>

Domluvit znamená dojít k dohodě nebo uzavřít smlouvu s druhou stranou.

naznačit (postup)

Naznačit znamená dát náznak, signalizovat, naznačit že se něco děje či má stát.

požádat

Požádat znamená oslovit někoho s žádostí o něco.

rozhodnout

Rozhodnout znamená udělit definitivní verdikt nebo vyřešit problém nebo otázku.

dohodnout se <na čem>

Dohodnout se: dosáhnout konsenzu na plánu, návrhu, rozhodnutí, smlouvě, mezi dvěma či více stranami.

rozhodnout <o čem>

Udělat rozhodnutí o něčem; rozhodnout se o čemkoli.

domluvit <co>

Dohodnout, uzavřít smlouvu o něčem; dosáhnout dohody.

prozradit <koho>

Prozradit znamená odhalit danou osobu nebo její skutečnou identitu.