Facebook

Kniha (podání) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu kniha (podání).

Význam: Kniha je dílo, které předává informace a myšlenky formou psaného textu.

zápis

Zápis je zaznamenání informací, popisuje události, konání nebo dohody.

záznam

Záznam je dokument, který zaznamenává informace, akce nebo události.

pravidla (diplomatická)

Pravidla diplomatického styku jsou principy a normy chování, které určují vztahy mezi státy.

Podobná synonyma

záznam (psaný n. mluvený)

Záznam je popis nějaké události, informace nebo dat v písemné nebo mluvené formě.

zápis zvuků (jazyka)

Zápis zvuků je technika používaná k zaznamenávání a analýze jazyka, která převádí zvuky na symbolický text.

zápis (do seznamu)

Zápis je informace nebo otisk, který se uloží, např. do seznamu, aby byl později zpětně získán.

těsnopisný záznam

Těsnopisný záznam je krátký text obsahující důležité informace bez mezer nebo zalomení řádků. Zabírá obvykle jen jeden řádek.

formální (matematický) zápis

Formální zápis je systematické zaznamenávání informací a dat pomocí matematických symbolů.

notový zápis (hlasu)

Notový zápis je grafické znázornění hudebního díla: tónová výška, rytmus, dynamika a další hudební prvky jsou zaznamenány na notový papír.

pravidla chování

Pravidla chování jsou pravidla, která stanovují, co je a co není přijatelné v určité společenské situaci.

zápis do matriky

Zápis do matriky je zapsání jména, adresy a dalších údajů studenta do seznamu studentů ve škole.

pravidla

Pravidla jsou nastavení pravidel a pravidelností, které jsou stanoveny, aby se vyhnuly nežádoucím situacím a chováním.

zápis (v účetní knize)

Zápis je záznam o finanční transakci, uvedený v účetní knize, který dokládá částku, datum a provedenou transakci.

udělat (zápis)

Vykonat, provést; provedení úkolu, činnosti či činu.

zápis do desek

Zápis do desek je proces ukládání dat, informací nebo instrukcí do počítačové paměti.

symbolický zápis

Symbolický zápis je způsob zaznamenávání informací pomocí symbolů. Je to forma abstraktního zápisu, který může být snadno interpretován a používán pro výpočetní účely.

zápis do rejstříku

Zápis do rejstříku je oficiální zaznamenání informací o osobě nebo organizaci do veřejného seznamu.