Facebook

Jednat - synonyma

Celkem nalezeno 25 synonym ke slovu jednat.

Význam: Jednat znamená činit či podnikat kroky pro dosažení nějakého cíle.

činit

Činit znamená učinit, provést, vykonat, uskutečnit nebo realizovat.

dělat

Dělat: činnost, která obvykle zahrnuje použití energie nebo úsilí k získání něčeho; provádění čehokoli.

konat

Konat znamená dělat; uskutečňovat; provádět; vykonávat; realizovat.

postupovat <jak>

Provádění činností v určitém pořadí nebo krok za krokem jako součást procesu.

vystupovat

Vystupovat je vystoupit z něčeho nebo vyjádřit se veřejně.

počínat si

Počínat si znamená jednat nebo postupovat v určitých situacích.

vést si

Vést si znamená mít kontrolu nad vlastním životem, jednat s rozvahou a být si vědom činů a jejich následků.

chovat se

Chovat se je způsob, jakým se lidé chovají v určitých situacích, který je omezený společenskými normami a etiketou.

zacházet <s kým jak>

Zacházet s někým znamená jednat s ním ohleduplně a s úctou, vycházet vstříc jeho potřebám a dobrým způsobem se s ním komunikovat.

nakládat <s kým jak>

Nakládat znamená správně a efektivně řídit a organizovat vztahy mezi lidmi či věcmi. Může to zahrnovat rozdělení úkolů, obchodování a rozdělování zdrojů.

stýkat se <s kým>

Setkávat se a trávit čas s někým, obvykle v přátelském nebo příjemném duchu.

obcovat

Obcovat znamená jednat se s někým jemně a slušně, vyjadřovat úctu k němu a vytvářet kladné vztahy.

domlouvat se <s kým>

Domlouvat se znamená hovořit s někým o něčem a dosahovat dohody.

dohadovat se

Diskutovat o názorech, postojích a argumentech.

rokovat

Rokovat znamená vést diskuze nebo jednání mezi účastníky, aby se došlo k dohodě nebo kompromisu.

projednávat

Projednávat znamená diskutovat o něčem, prozkoumávat předmět a vyvozovat závěry.

ujednávat

Ujednávat znamená dohodnout se na podmínkách a přijmout stanoviska ohledně něčeho.

vykládat <o čem>

Vykládat znamená vysvětlovat nějaké myšlenky, činy nebo informace.

pojednávat

Pojednávat znamená projednávat, diskutovat nebo analyzovat nějakou věc.

zasedat <kde>

Zasedat znamená sedět na určitém místě a účastnit se jednání nebo diskuze.

zjednávat <co>

Zjednávat znamená vyjednávat dohodu, snažit se o dosáhnutí výhodného výsledku.

objednávat

Objednávat znamená vyžádat si výrobek či službu pro osobní použití nebo pro jejich další prodej.

najímat

Najímání je proces získání zaměstnance, který se zajišťuje nabídkou práce a jeho následným přijetím.

opatřovat

Opatřovat znamená zajistit, obstarat nebo získat něco co je potřeba.

pořizovat

Kupovat, nakupovat nebo získávat majetek; provádět jakékoli transakce, které poskytují majetek.

Podobná synonyma

vést záznamy <o čem>

Vést záznamy znamená sbírat a zaznamenávat informace a údaje o něčem.

chovat

Chovat se znamená jednat, jednat s ohledem na okolí a dodržovat pravidla.

zjednávat

Usilovat o uzavření nějaké dohody, jednání o ní a její následné dosažení.

dohadovat se <s kým>

Diskutovat, hádat se nebo se domlouvat se soupeřem o něčem.

vést

Vést znamená vedení, řízení, využívání, motivaci nebo inspirování lidí, skupin nebo organizací.

projednávat <co>

Projednávat znamená diskutovat, analyzovat a hledat řešení zadaného problému.

dělat nákupy

Kupovat potřebné věci v obchodech nebo online.

chovat se jako (hulvát)

Chovat se jako hulvát znamená jednat nezdvořile, nerespektovat ostatní a chovat se nezodpovědně.

domlouvat se

Domlouvat se znamená hovořit spolu o nějakém konkrétním tématu a vyjednat nějaké ujednání.

zacházet <s čím>

Zacházet: jednat s něčím nebo s někým s ohledem a úctou.

činit křivdu

Činit křivdu znamená ublížit druhým nebo jim brát jejich práva.

dělat legraci

Dělat legraci znamená vytvářet situace, které jsou záměrně vtipné nebo humorné, aby se rozesmáli ostatní.

začít dělat <co>

Začít dělat : začít provádět činnost, vyvíjet úsilí pro dosažení něčeho.

konat pouť

Navštívit místo s významným vztahem k náboženství, kultuře nebo historii, aby se prožil zážitek a získala osvěta.

vést <kam> (ulice)

Vést: odkazovat, ukazovat cestu; v případě ulic, jednat se o jasné určení trasy.

dělat se

Dělat se je vyjadřováním nedostatečnosti, kdy se člověk snaží vypadat lepší, než ve skutečnosti je.

začít (dělat)

Začít znamená zahájit nebo začít s něčím.

vykládat

Vykládat znamená vysvětlit, podrobně vyprávět nebo interpretovat něco, zejména nějaké dílo, text nebo událost.

nakládat

Nakládat znamená přesunout něco z jednoho místa na druhé, často využíváno pro přesun zboží, materiálu nebo nákladu.

zacházet <co kam>

Zacházet: přistupovat k něčemu s opatrností a ohleduplností, aby se zabránilo poškození nebo ztrátě.

konat cesty

Cestování, putování; získávat zkušenosti a poznávat nová místa.

dělat poklony

Vyjadřovat úctu někomu předstíraným oslavováním; ohýbáním se do poklon, klaněním se nebo klečením.

vystupovat prudce

Hastily emerge, move quickly and forcefully.

vést (elektřinu)

Vést elektřinu znamená umožnit její průchod skrze materiál, aby se dostala z jednoho místa na druhé.

stýkat se

Stýkat se znamená trávit čas společně, být ve společnosti, navštěvovat se a setkávat se.

počínat

Začínat, přistupovat k něčemu, činit první kroky k nějakému úkolu nebo cíli.

zacházet <jak> (s vězněm)

Jednat s vězněm s úctou, respektem a ohleduplností.