Facebook

Divergence - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu divergence.

Význam: Rozdíl nebo odchylka; vzdálenost mezi dvěma nebo více pozicemi, úrovněmi nebo tendencemi.

odchýlení

Odchýlení je náhlá změna na jinou úroveň; může být vývojové, řízené nebo nechtěné.

odklon

Odklon je proces, při kterém se určitý objekt nebo osoba odchyluje od normy nebo od očekávaného standardu.

rozbíhavost

Schopnost nebo tendence k rychlému a neplánovanému pohybu nebo činnosti.

konvergence

Konvergence je proces, kdy se různé technologie, kultury, lidé nebo jiné oblasti spojují a vytváří nové.

rozpor

Rozpor je konflikt mezi dvěma neslučitelnými stanovisky nebo názory.

neshoda

Neshoda je stav, kdy existují dva nebo více odlišných názorů nebo stanovisek na stejnou věc.

geometrie (nápravy)

Geometrie náprav je věda o tvaru a rozměrech tělesa. Zkoumá vztahy mezi délkou, šířkou, výškou a úhly.

Podobná synonyma

ostrý (rozpor)

Ostrý rozpor znamená jasné protiklady, které se vzájemně vylučují, nebo se vzájemně odmítají.

neřešitelný rozpor

Neřešitelný rozpor je situace, ve které se vyskytují protichůdné požadavky, které nemohou být současně splněny.

neshoda (gramatická)

Neshoda je nesouhlas nebo nesoulad mezi dvěma nebo více názory, myšlenkami nebo názory.

antagonistický (rozpor)

Protichůdný, odporující; nesouhlasící; proti sobě stojící.