Facebook

Dát rozhřešení - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu dát rozhřešení.

Význam: Rozhřešení je odpověď nebo řešení, které ukončí nebo zmírní břemeno nebo odpovědnost.

vystudovat <co>

Dokončit studium, splnit všechny požadavky a získat diplom/titul.

vychodit

Vychodit znamená fyzicky opustit nějaké místo nebo prostor.

dokončit

Ukončit či dokončit činnost, aby byl dosažen požadovaný výsledek.

zúčastnit se <čeho>

Účastnit se čeho znamená podílet se na činnosti nebo akci, být součástí něčeho.

odbýt si <co>

Odbýt si něco: získat si něco za úsilí, úspěšně ukončit nebo dosáhnout něčeho.

udělit absolutorium <komu>

Povolit někomu (např. řediteli firmy) ukončit své působení s pozitivním hodnocením.

Podobná synonyma

zašeptat <co komu>

Říct něco tichým hlasem, aby to ostatní neslyšeli.

oznámit <co komu>

Oznámit něčemu někomu: sdělit informace, říct nahlas.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: získat, získat právo kontroly, ovládnout či vlastnit něco.

přenechat <co komu>

Přenechat: dát něčemu druhému do vlastnictví, do péče, do užívání.

odvděčit se <komu čím>

Vrátit někomu laskavost či projevenou podporu; projevit vděčnost a odměnu za pomoc.

pouštět se <do čeho>

Začít se angažovat nebo se pustit do něčeho nového.

přidělovat <co komu>

Přidělovat znamená rozdělovat například úkoly, úlohy nebo zdroje mezi lidi či skupiny.

konkurovat <komu>

Konkurovat znamená bojovat o stejnou pozici nebo výhody jako někdo jiný.

udělit <komu> (cenu)

Udělit cenu znamená přiřknout někomu ocenění, vyznamenání, odměnu.

určovat <co komu>

Určovat znamená stanovit či definovat určitou věc nebo situaci.

distancovat se <od čeho>

Odstoupit a zůstat ve fyzické nebo emocionální vzdálenosti od čeho.

zúčastnit se (kursu)

Zúčastnit se znamená účastnit se, být součástí, účastnit se něčeho, co se týká kurzu.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená získávat informace, inspiraci nebo podporu z něčeho.

zatlačit <do čeho>

Fyzicky nebo psychicky tlačit/tlouct něco/někoho do něčeho.

rozmlouvat <co komu>

Rozmlouvat = mluvit, diskutovat o něčem s někým, aby se dosáhlo dohody.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotýkat nebo se vyjadřovat k něčemu nebo k někomu.

vnuknout <co komu>

Vnuknout znamená nápad, myšlenku či pocit vnést do mysli druhého.

zabrat se <do čeho>

Zabrat se do čeho znamená získat kontrolu, vládnout, zaměřit se nebo se angažovat.

dát <co komu>

Dát někomu: poskytnout mu cokoliv, co má; předat, přenechat, zaslat či zapůjčit.

napovědět <komu>

Dát člověku nápovědu, aby odpověděl na otázku nebo se vyznal ve složité situaci.

odbýt si trest

Získat si odpuštění nebo zprostění viny, vyhnout se trestu za nějakou vinu nebo přestupek.

uvolnit <z čeho>

Uvolnit: osvobodit, umožnit volný pohyb/volnost; uvolnit znamená odstranit všechny překážky, bloky a omezení.

získat znalost <čeho>

Získat znalost znamená pochopit, porozumět a naučit se o čemkoli.

uznávat <komu> (zkoušku)

Uznávat zkoušku znamená potvrdit jeho schopnosti a dovednosti a přiznat mu odpovídající způsob ocenění pro úspěšné dokončení.

nařídit <co komu>

Nařídit: přikázat něco konkrétnímu člověku, aby to udělal; příkaz; pověřit někoho něčím.

vynahradit <co komu>

Vynahradit: nahradit někomu určitou částku peněz či jinou výhodu za utrpěnou škodu.

utrhat <komu>

Utrhat znamená odebrat něčemu nebo někomu něco, co mu patří, vyvlastnit, odebrat.

litovat <čeho>

Litovat čeho znamená litovat, litovat nebo litovat čeho, co již bylo uděláno a nelze to změnit; projevuje se to lítostí a žalem.

pomoci <komu>

Pomoci někomu znamená věnovat čas nebo úsilí k uspokojení jeho potřeb.