Facebook

Blízký - synonyma

Celkem nalezeno 22 synonym ke slovu blízký.

Význam: Blízký je vztah, který je tvořen osobním přátelstvím, láskou a důvěrou.

nedaleký

Nedaleký znamená blízký, přístupný, dosažitelný nebo jednoduše krátký.

dohledný

Dohledný je adjektivum, které znamená „viditelný, který je možné vidět do dálky”.

brzký

Brzký se obvykle používá pro označení času, který je blízký současnosti a velmi blízký budoucnosti.

příští

Příští: budoucí, následující; odkazující na blízkou budoucnost.

daleký

Daleký se vztahuje na vzdálenost nebo časový odstup. Může se také odkazovat na to, co je vzdálené nebo odlišné.

vzdálený

Vzdálený znamená daleko, oddělený od ostatních nebo od očekávaného stavu.

spřízněný

Spřízněný znamená něco, co je spojeno nebo propojeno emocionálně, duchovně nebo intelektuálně.

příbuzný

Příbuzný je někdo, kdo je blízce spojen s někým jiným, například členem rodiny, přítelem nebo známým.

důvěrný

Důvěrný: osobní, blízký, úzký vztah, důvěra, tajné sdílení, intimní.

intimní

Intimní znamená osobní, soukromý a silný pocit blízkosti mezi dvěma lidmi.

milý

Milý je někdo, kdo je příjemný a laskavý, vyjadřuje lásku a trpělivost, je ochotný pomoci a být ohleduplný.

cizí

Cizí: Není vlastní; pochází z jiného zdroje nebo země.

podobný (názor)

Podobný (názor) znamená souhlasit s něčím nebo mít naprosto stejnou myšlenku jako někdo jiný.

odlišný

Odlišný: rozdílný; jiný než ostatní; nezaměnitelný; specifický.

podrobný (údaj)

Podrobný údaj je souhrn informací o něčem, který je prozkoumán nebo popsán velmi podrobně.

zevrubný

Podrobný, detailní, vyčerpávající.

důkladný

Důkladný znamená pečlivý, vyčerpávající a bezchybný. Je to pozorné a starostlivé zkoumání čehokoliv.

odlehlý

Odlehlý se vztahuje k místům, která jsou vzdálená od civilizace a zástupců většinové společnosti.

širý

Širý znamená velký, široký, prostorný, rozsáhlý.

rozlehlý

Rozlehlý znamená velký, rozsáhlý, široký.

rozsáhlý

Rozsáhlý má význam velký, mohutný, obšírný, vyčerpávající.

dávný (věk)

Dávný je pojem označující čas dávno minulý, starobylý, období velmi vzdálené současnosti.

Podobná synonyma

rozsáhlý (škody)

Rozsáhlý: velký, propracovaný, mohou zahrnovat obrovské škody nebo ztráty.

vzdálený (velmi)

Daleký, odlehlý, velmi vzdálený.

názor

Názor je subjektivní pohled nebo stanovisko k něčemu.

podrobný

Podrobný znamená přesný, detailní a do hloubky zkoumaný.

údaj (zkreslený)

Údaj je informace nebo datum, které jsou poskytnuty jako fakta nebo konstatování. Jsou to názory nebo očekávání, které mohou být zkreslené nebo neúplné.

přisvojit si (cizí majetek)

Přijmout cizí majetek jako svůj vlastní.

formulovat (názor)

Vyjádřit svůj názor jasně a stručně.

světový názor

Světový názor je koncept, který popisuje jakýkoli přesah ve smýšlení, který pojí lidi napříč různorodými kulturami a národy.

podobný

Podobný znamená stejný nebo blízký. Je to slovo, které se používá k popisu věcí, které mají něco společného.

stejný (názor)

Stejný názor = totožný názor, shodný názor.

dávný

Dávný se obvykle používá ve smyslu "starobylý" nebo "oddávna", tzn. něco, co je velmi staré nebo se stalo dávno.

uplatňovat svůj názor

Vyjadřovat a prosazovat své názory, předkládat je a argumentovat pro jejich realizaci.

údaj roku

Údaje jsou informace nebo datové položky, které lze použít pro zajištění, řízení nebo zpracování.

změnit názor

Změnit názor znamená vyměnit názor, přijmout nový postoj nebo změnit myšlení.

údaj

Údaj je informace, která může být využita pro výpočty, rozhodování nebo další účely.

být podobný <komu n. čemu>

Být stejný jako někdo/něco jiného; mít stejné vlastnosti, rysy nebo vzhled.

být odlišný

Být odlišný znamená být něčím unikátním, vyčnívat a být si vědom vlastní individuality.