Facebook

Zařadit (rychlost) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu zařadit (rychlost).

Význam: Zařadit znamená umístit něco (např. objekt, osobu, činnost) do určité skupiny, kategorie, hierarchie apod.

hodit výš n. dál

Hodit výš znamená přenést něco do vyšší úrovně nebo na dálku - zvýšit možnosti, přístup nebo dosah.

změnit (pořadí)

Změnit: přepsat, změnit stav, pozici, charakter nebo formu.

přemístit (slova)

Přesunout něco z jednoho místa na jiné.

přestavět (výhybku)

Přestavba je změna stávajícího stavu či struktury, která způsobí nový vzhled, funkci nebo výkon. Příkladem může být přestavba výhybky, která zahrnuje změny v jejím uspořádání, aby se zvýšil její výkon.

Podobná synonyma

pořadí

Pořadí je uspořádání věcí či lidí podle určitého klíče, jako je datum, hodnost nebo velikost.

časové pořadí

Časové pořadí je seřazení událostí nebo činností v určitém pořadí podle času, ve kterém se odehrávají.

hodit

Hodit znamená házet, zařadit něco do určité kategorie, nebo něco vhodného najít.

hodit se <k čemu>

Hodit se znamená vyhovovat dané situaci nebo dané osobě.

změnit se

Změnit se znamená přijmout novou podobu nebo stav; změnit se znamená přijmout novou myšlenku nebo jednání.

změnit (výsledek)

Změnit znamená měnit nebo převádět z jedné podoby do jiné; transformovat.

přemístit se

Přesunout se z jednoho místa na jiné.

ve vlastním smyslu slova

Význam: shrnout: stručně a jasně vyjádřit souhrn informací a myšlenek.

hodit se

Vyhovovat, být vhodný, pasovat, sedět.

základní tvar slova

Základní tvar slova je nejběžnější podoba slova, ve které se nejčastěji objevuje ve slovnících.

úlisný (slova)

Laskavý, příjemný, vycházející vstříc, úslužný, něžný, ochotný, pozorný.

změnit se (počasí)

Změnit se znamená, že se počasí mění nebo změní.

přemístit (zboží)

Přemístit (zboží) znamená přesunout ho na jiné místo.

přeškrtávat (slova)

Přeškrtávání znamená ruční odstranění nebo překreslení části textu, obrázku nebo jiných informací.

přemístit se (skokem)

Přesunout se najednou na nové místo.

hodit vzhůru

Hodit vzhůru znamená odhodit něco do vzduchu, aby se dostalo do vyššího postavení.

změnit

Změnit se obvykle znamená změnit stav, vzhled, funkci nebo směr.

změnit <co na co>

Změnit znamená odlišit, měnit nebo převést něco z jedné podoby do druhé.

přemístit (továrnu)

Přemístit znamená přesunout továrnu z jednoho místa na jiné. Cílem je často zlepšit účinnost, snížit náklady nebo získat lepší přístup k dostupnosti surovin.

zlehčovat čí (slova)

Zlehčovat je snižovat vážnost či důležitost něčeho.

změnit (vedení)

Změnit znamená převést něco do jiného stavu, podoby nebo formy; činit změny v organizaci, plánu, systému nebo praxi.

přemístit (rostlinu)

Přesunout rostlinu na jiné místo.

hodit sebou

Hodit sebou znamená náhlým pohybem se rychle přesunout na jiné místo.

hodit se <co k čemu>

Hodit se znamená vyhovovat, pasovat, být vhodné.

změnit <co>

Změnit: přepsat, pozměnit, přestavět nebo změnit vzhled či funkci.