Facebook

Výchova - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu výchova.

Význam: Výchova je proces, při kterém se děti učí vhodným chováním, hodnotám a dovednostem.

ústav

Ústav je instituce nebo organizace, která poskytuje služby, jako jsou vzdělávání, výzkum, zdravotní péče nebo opatrování.

budova (školní)

Budova je stavba sloužící k obytným nebo pracovním účelům, například škola, kancelář, obchod nebo domácnost.

vyučování

Vyučování je proces učení, který se provádí mezi učitelem a studentem nebo skupinou studentů.

vzdělávání

Vzdělávání je proces získávání znalostí, dovedností a dovedností, které pomáhají člověku rozvíjet svou osobnost.

školení

Školení je forma vzdělávání, která poskytuje zaměstnancům informace, dovednosti a znalosti, které potřebují k vykonávání jejich pracovních úkolů.

metoda (učební)

Metoda je systém pravidel, postupů a technik, které usnadňují proces učení.

soustava (výchovná)

Soustava výchovná je soubor konkrétních postupů a strategií, které jsou používány k řízení a vedení dětí a mladých lidí.

systém

Systém je sada souvisejících prvků, které spolu interagují a fungují společně k dosažení cíle.

vychování

Vychování je proces formování morálního a sociálního chování podle společenských standardů a hodnot.

vyučovací předmět

Vyučovací předmět je předmět, který se učí ve škole a je vyučován učitelem.

Podobná synonyma

budova

Budova je stavba nebo struktura, která je obvykle postavena pro bydlení, kancelářské účely nebo obchodní účely.

soustava

Soustava je soubor nástrojů nebo elementů, které fungují společně, aby dosáhly společného cíle.

soustava poznatků

Soustava poznatků je uspořádaný soubor informací, faktů a teorií odvozených z výzkumu a zkušeností.

ústav (pojišťovací)

Ústav pojištění je instituce, která poskytuje lidem pojištění, které jim pomáhá chránit jejich majetek a představuje finanční záruku v případě finanční ztráty.

učební text

Učební text je jednoduché vysvětlení nebo instrukce pro učitele nebo studenty, které jim pomáhá lépe pochopit téma.

budova (divadelní)

Budova divadla je stavba konkrétně určená pro provozování divadelní hry. Je vybavena scénou, jevištěm a zázemím pro herce a technickou obsluhu.

soustava orgánů

Soustava orgánů je skupina orgánů, která spolupracuje, aby splnila komplexní úkoly.

reprezentativní budova

Reprezentativní budova je reprezentativní stavba, která je vybudována jako symbol úspěchu, autority nebo prestiže.

potřeba (školní)

Potřeba je nutnost něco udělat či získat, abychom mohli uspokojit své potřeby. Je to nutnost, ke které jsou následně vázány naše činy.

předmět

Předmět je věc, činnost nebo myšlenka, která je předmětem diskuse, zkoumání nebo uvažování.

budova parlamentu

Budova parlamentu je veřejná stavba, kde se schází a odhlasují zákony a politické rozhodnutí.

školní

Školní je spojeno s vzděláváním a učením; označuje věci, které souvisejí se školou, jako například učebnice nebo učebny.

soustava názorů

Soustava názorů je souhrn pozorování, myšlenek a přesvědčení, které definují jakýsi systém.

označený předmět

Označení je proces identifikace a pojmenování něčeho jako pomůcka pro pochopení, klasifikaci a referenci.

socialistický systém

Socialistický systém je politický a ekonomický systém, který vychází z principů rovnosti a spravedlivosti, kde veřejný majetek je kolektivně vlastněn a společenské zisky jsou rozděleny mezi všechny občany.

parlamentní soustava

Parlamentní soustava je politický systém, který zahrnuje vládu s volenými dvoukomorovými parlamenty, které mají právo schvalovat zákony a kontrolovat vládu.

vyučovací

Vyučovací je příležitost pro vzdělávání; obvykle se skládá z učebních lekcí, cvičení a dalších aktivit.

metoda

Metoda je postup, jak se dostat k požadovanému cíli, obecně platí pro systémovou a řízenou činnost.

měnit (systém)

Měnit systém znamená provádět změny v organizaci, struktuře nebo procesu pro zajištění efektivnějšího fungování.

učební místnost

Učební místnost je místo využívané k výuce studentů, jako jsou školy, univerzity a jiné vzdělávací instituce.

učební látka

Učební látka je materiál, který je vyučován ve škole nebo na univerzitě. Jsou to informace, které jsou učitelům a studentům k dispozici a které jsou nezbytné pro výuku a porozumění tématu.

hvězdná soustava

Hvězdná soustava je skupina hvězd, planet, asteroidů a dalších objektů, které jsou ve vesmíru navzájem gravitačně připoutány.

školní práce

Školní práce je forma studia, kdy studenti musí vypracovat úkoly, případně odbornou práci, aby splnili požadavky kurzu.