Facebook

účastnit se <čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu účastnit se <čeho>.

Význam: Spoluúčastnit se na něčem, být součástí či se podílet na činnosti nebo procesu.

mít podíl

Mít podíl znamená mít část z něčeho, být zapojeným do něčeho společného, mít část odpovědnosti za výsledek.

participovat

Participovat znamená účastnit se něčeho aktivně, být součástí čehosi.

sdílet

Sdílet znamená předávat, poskytovat nebo společně používat informace, názory, zdroje nebo majetek.

Podobná synonyma

získávat (podíl)

Získávat znamená získat pro sebe část čehosi.

podíl (na zisku)

Podíl je dělení zisku mezi strany, které jsou z něj zúčastněny, a představuje část zisku, kterou každá strana obdrží.

podíl

Podíl je dílčí část něčeho, kterou má někdo na něčem. Může také označovat část práv, povinností nebo výhod.

kapitálový podíl

Kapitálový podíl je finanční podíl, který investor vlastní v určité společnosti a dává mu právo na zisk.

podíl (na čem)

Podíl je část věci nebo majetku, která patří konkrétní osobě nebo skupině.

účastnický podíl

Účastnický podíl je podíl vlastníka na majetku společnosti, který se obvykle vyjadřuje v podílových jednotkách.

podíl (čísel)

Podíl je poměr části k celku, který je vyjádřen v procentech nebo ve formě číselného vyjádření.